Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

THE EFFECT OF INQUIRY-BASED LEARNING ON GIFTED AND TALENTED STUDENTS' UNDERSTANDING OF ACIDS-BASES CONCEPTS AND MOTIVATION

JOURNAL OF BALTIC SCIENCE EDUCATION, vol.16, no.6, pp.994-1008, 2017 (Journal Indexed in SSCI) identifier

VALIDITY AND RELIABILITY ANALYSES FOR CHEMISTRY SELF-CONCEPT INVENTORY

JOURNAL OF BALTIC SCIENCE EDUCATION, vol.14, no.5, pp.599-606, 2015 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Einfluss des durch Konzeptwechseltexte unterstützten Dual Situated Learning Modells auf den Erfolg / Effect of conceptual change texts assisted dual situated learning model on achievement

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, vol.42, pp.367-379, 2012 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Üniversite öğrencilerinin epistemolojik inançları ve motivasyonları arasındaki ilişkinin incelenmesi

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, pp.256-263, 2012 (Journal Indexed in SSCI)

THE EFFECT OF MULTIMEDIA LEARNING ENVIRONMENT DESIGNED FOR CHEMICAL BONDING ON RETENTION AND OPINIONS ON THE ENVIRONMENT

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, pp.110-118, 2012 (Journal Indexed in SSCI) identifier

THE EFFECT OF GENERATIVE MULTIMEDIA LEARNING ENVIRONMENT ON TEACHER CANDIDATES' ACHIEVEMENT, ATTITUDE AND RETENTION ACCORDING TO THEIR LEARNING STYLES

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.42, pp.441-452, 2012 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

EFFECT OF CONCEPTUAL CHANGE TEXTS ASSISTED DUAL SITUATED LEARNING MODEL ON ACHIEVEMENT

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.42, pp.367-379, 2012 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Türetimci Çoklu Ortamın Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerine Göre Başarı Tutum ve Kalıcılığa Etkisi

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, vol.42, pp.441-452, 2012 (Journal Indexed in SSCI)

INVESTIGATION OF RELATIONSHIP BETWEEN UNIVERSITY STUDENTS' EPISTEMOLOGICAL BELIEFS AND MOTIVATION

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, pp.256-263, 2012 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Prospective Teachers' Digital Empowerment and Their Information Literacy Self-Efficacy

EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, vol.11, no.44, pp.33-50, 2011 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

THE EFFECT OF CONSTRUCTIVIST APPROACH IN CHEMISTRY EDUCATION ON STUDENTS HIGHER ORDER COGNITIVE SKILLS

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.39, pp.57-68, 2010 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Yapılandırıcı yaklaşımın öğrencilerin üst düzey bilişsel becerilerine etkisi

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.39, pp.57-68, 2010 (Journal Indexed in SSCI)

PRE-SERVICE CHEMISTRY TEACHERS' BELIEFS ABOUT TEACHING AND THEIR PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.36, pp.203-212, 2009 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Ethyl 2-(9-methylsulfonyl-1-oxo-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazol-2-yl)acetate

ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-STRUCTURE REPORTS ONLINE, vol.63, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The evaluation of the attitudes of science teacher candidates towards chemistry lesson

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.32, pp.100-109, 2007 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Examining of Undergraduate Students’ Cognitive Structures related to the Periodic Table,

YYU Journal of Education Faculty, vol.17, no.1, 2020 (Other Refereed National Journals)

İlköğretim Programlarının BM2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Açısından İncelenmesi

Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, vol.1, no.1, 2020 (Other Refereed National Journals)

Kimyada Kavram Çiftlerine İlişkin İki-Aşamalı Kavram Tanı Testinin Geliştirilmesi

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, vol.14, no.1, 2020 (Other Refereed National Journals)

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Öğretmen Adaylarının Tercih Ettikleri Öğrenme Yaklaşımına, Öz-Yeterlik ve Bilgi Düzeyine Etkisi

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, vol.14, no.1, 2020 (Other Refereed National Journals)

Examination of Undergraduates' Cognitive Structures on Reaction Rates and Chemical Equilibrium

PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.45, pp.335-352, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Cognitive Structures and Misconceptions with Thematic Framework: The Case of Chemical Bonding

JOURNAL OF EDUCATION AND FUTURE-EGITIM VE GELECEK DERGISI, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Zihinsel Durum Kavramsal Öğrenme EnvanterininTürkçe’ ye Uyarlanma Çalışması,

YYÜ Eğitim Fakültesi Dergis, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Üniversite öğrencilerinin reaksiyon hızı ve kimyasal denge konusundaki bilişsel yapılarının incelenmesi

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmen Adaylarının Kavramsal Anlamalarının iki Kavram Haritası Puanlama Yöntemi ile İncelenmesi

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, vol.12, pp.649-672, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Self-regulated Learning Skills: Adaptation of Scale

JOURNAL OF MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION AND PSYCHOLOGY-EPOD, vol.9, no.4, pp.339-355, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Üstbilişsel Etkinlik Envanteri: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, vol.8, pp.618-625, 2018 (Other Refereed National Journals)

Investigation of Pre-Service Chemistry Teachers’ Learning Approaches and Inorganic Chemistry Achievemen

European Journal of Educational Research, vol.7, pp.731-738, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

An Investigation of Pre-Service Chemistry Teachers’ Learning Approaches and Inorganic Chemistry Achievements

European Journal of Educational Research, vol.7, no.3, pp.731-738, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Üç aşamalı elektrokimya kavram testinin geliştirilmesi

Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, vol.8, pp.334-330, 2018 (Other Refereed National Journals)

Öğretmen Adaylarının Çözünme Konusundaki Başarılarının CHAID Analizi ile İncelenmesi

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.6, pp.932-954, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmen adaylarının çözünme konusundaki kavramsal anlamalarının CHAID analizi ile incelenmesi

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017 (Other Refereed National Journals)

The development of a three-tier chemical bonding concept test

Journal of Turkish Science Education (TUSED), vol.14, pp.110-126, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Fen bilgisi ve kimya öğretmen adaylarının metabilişsel öğrenme stratejilerinin incelenmes

K. Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.25, pp.791-804, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Rehberli sorgulama ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması.

YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, pp.1-21, 2017 (Other Refereed National Journals)

Chemistry Laboratory Experiences of Prospective Biology Teachers A Case Study

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (elektronik), vol.10, pp.125-155, 2016 (Other Refereed National Journals)

The Effect of Process Oriented Guided Inquiry Learning (POGIL) on Conceptual Understanding of Electrochemistry

Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, vol.17, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Adaptation of the Attitude toward the Subject of Chemistry Inventory ASCI into Turkish

Journal of Education and Training Studies, vol.4, pp.27-33, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sorgulamaya dayalı laboratuvar etkinliklerine ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri

İlköğretim Online, vol.15, pp.443-468, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

The Effects Of Process Oriented Guided Inquiry Learning Environment On Students self Regulated Learning Skills

Problems of Education in the 21st Century,, vol.66, pp.54-66, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Lise ve üniversite öğrencilerinin kimyaya yönelik motivasyonlarının incelenmesi: Karşılaştırmalı bir çalışma

Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi (BAED), vol.5, pp.17-37, 2014 (Other Refereed National Journals)

Kimyasal bağlarla ilgili fenomenografik bir çalışma

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), vol.7, pp.144-177, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kimya öğretmen adaylarına göre kavram yanılgılarının nedenleri

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.35, pp.59-95, 2013 (Other Refereed National Journals)

İşbirlikçi öğrenmenin kavramsal değişim üzerindeki etkisi Bir meta analizi çalışması

Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.1, pp.21-32, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

A phenomenographicstudy on chemical bonding,

Necatibety Eğitim Fakültesi fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

The effects of different types of test on preservice chemistry teachers’ achievemenet related to ‘chemical bonding’

Problems of Education in the 21th Century, vol.41, pp.123-129, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Erime ve çözünmeyle ilgili kavram yanılgılarının ontoloji temelinde incelenmesi

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.1, pp.54-72, 2012 (Other Refereed National Journals)

Öğrenme Halkası Modelinin Öğretmen Adaylarının Yükseltgenme İndirgenme Konusunda Anlama Düzeylerine ve Düşünme Becerilerine Etkisi

NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ ELEKTRONİK FEN VE MATEMATİK EĞİTİMİ DERGİSİ, vol.6, pp.287-305, 2012 (Other Refereed National Journals)

Üniversite öğrencilerinin kavram yanılgılarının ontoloji temelinde incelenmesi

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2012 (Other Refereed National Journals)

Öğrencilerin Kavram Haritaları Geliştirme Becerilerinin Farklı Sınav Türlerindeki Başarılarıyla Karşılaştırılması

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2, no.29, pp.85-90, 2006 (Other Refereed National Journals)

A Statistical Analysis of Children s Environmental Knowledge and Attitudes in Turkey

International Research in Geographice & Environmental Education, vol.15, pp.210-223, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Students understanding of matter The effect of reasoning ability and grade level

Chemistry Education Research and Practice,, vol.7, pp.22-31, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Karışımların Yapısı Ve İletkenliği Konusundaki Kavram Yanılgıları

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,, vol.28, pp.1-8, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Enzimler Konusunun Anlamlı Öğrenilmesinde Analojiler Oluşturmanın Etkisi

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,, vol.27, pp.21-29, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kimya eğitiminde kavram yanılgıları

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ortaöğretim Ve Üniversite Öğrencilerinin Çevre ve Çevre Kavramları ve Sorunları Konusundaki Bilgileri ve Öneriler

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.22, pp.156-162, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğrencilerin Elektrokimya Konusundaki Kavram Yanılgıları

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.23, pp.234-243, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kimya eğitiminde farklı madde türlerinin psikometrik özellikleri ve öğrenci başarısı bakımından karşılaştırılması

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.20, no.20, 2001 (Refereed Journals of Other Institutions)

Özel Dershanelerin Üniversiteye Girişte Öğrenci Başarısına Etkileri

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, pp.89-96, 2001 (Refereed Journals of Other Institutions)

Üniversite Öğrencilerinin Kimyasal Bağlar Konusundaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.20, pp.172-178, 2001 (Refereed Journals of Other Institutions)

5 8 ve 9 Sınıf Öğrencilerinin Fiziksel Değişim ve Kimyasal Değişim Kavramlarını Anlama Seviyeleri

Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergis, vol.12, pp.261-266, 2000 (Other Refereed National Journals)

Lise X Sınıf Kimya II Ders Kitaplarının Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi

. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.1, pp.26-41, 1999 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fen Öğretmeninin Görevleri ve Nitelikleri Fen Öğretmeni Yetiştirilmesine Yönelik Öneriler

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.15, pp.181-186, 1999 (Refereed Journals of Other Institutions)

Lise 11 Sınıf Kimya 3 Ders Kitaplarının Kimya Eğitimine Uygunluklarının Araştırılması

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,, vol.14, pp.73-83, 1998 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğrencilerin Kimyasal Olay ile Çevre ve Yaşam Arasında Kurdukları İlişkilerin Araştırılması

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, vol.14, pp.37-44, 1998 (Refereed Journals of Other Institutions)

Lise XI Sınıf Kimya III Ders Kitaplarının Kimya Eğitimine Uygunluklarının Araştırılması

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, vol.14, pp.73-83, 1998 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÖSYM ve 1974 1994 Yıllarıda Sorulan Kimya Sorularının Değerlendirilmesi

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, vol.11, pp.15-19, 1995 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bestimmung des Schadstoffgehaltes von Turkischem Tee

Chimica Acta Turcica, vol.22, pp.415-420, 1994 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Didaktische und Epistemologische Untersuchung eines Augmenten Reality-Materials für den Chemieunterricht

Digitalisierung im Chemistry Education(DiCE 20), FGCU, GDCH, Eine Online Konferenz zum digitalen Lehren und Lernen an Hochschule und Schule im Fach Chemie, 28 October 2020

I’am Learning The Recycling with the Caricature

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi 2018, 18 - 22 April 2018

Knowledge, attitudes, behavıours towards the environmental issues: Sample of Northern Cyprus

International Conference on Environmental EducatıonalSciences Studies, 18 - 20 October 2017

Ortaokul Öğrencilerinin Yenilenebilir Enerji Kaynakları Konusundaki Farkındalıkları

IV. INTERNATINAL EURASIAN EDUCATONAL RESEARCH CONGRESS, 11 - 14 May 2017, pp.732

Dijital Çağda Eğitim, Öğretmenler ve Türkiye’xxnin Hazırbulunuşluğu

IV. International Eurasian Educational Reserach Congress, 11 - 14 May 2017

Üstün Zekalı ve Yetenekli Öğrencilerin Sorgulamaya Dayalı Öğrenme Yaklaşımına İlişkin Görüşleri

IV. International Eurasian Educational Research Congress (EJERCongress2017), 11 - 14 May 2017

High School Students Views about Process Oriented Guided Inquiry Learning POGIL

International Conference on New Horizons in Education, Viyana, Austria, 13 - 15 July 2016, pp.1114-1119

Öğretmen Adayları Özyeterlik Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

12. Ulusal Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Turkey, 28 - 30 September 2016, pp.11

Elemantary School Students Mental Models Regarding Atomic Model

ESERA 2015, Helsinki, Finland, 31 August - 04 September 2015

A review of elementary student conceptual understnadings of Atom

IOSTE, 24-26 April İstanbul, İstanbul, Turkey, 24 - 26 April 2015

Öğrencilerin Motivasyon, Öğrenme Stratejileri ve Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişkilerin Modellenmesi

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 September 2014, pp.1225-1226

Öğrencilerin bilimsel düşünme yeteneklerinin motivasyona etkisi

X. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde, Turkey, 27 - 30 June 2012, pp.185

The effect of learning styles on students' misconceptions and self-efficacy for learning and performance

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, Spain, 2 - 05 February 2012, vol.46, pp.1482-1486 identifier

The examination of metacognitive skill levels and usage of learning strategies of preservice chemistry teachers

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, Spain, 2 - 05 February 2012, vol.46, pp.1445-1449 identifier

Metacognition und Problemlösen

GDCh-Wissenschaftsforum Chemie 2011, 4 - 07 September 2011

The effect of matching learning styles with teaching styles on success

3rd World Conference on Educational Sciences (WCES), İstanbul, Turkey, 3 - 07 February 2011, vol.15, pp.854-858 identifier identifier

Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlık özyeterlik inançlari ve epistemolojik inançları üzerine bir çalışma

8. International Educational Technology Conference, Eskişehir, Turkey, 6 - 09 January 2008, pp.6-8

Prospective chemistry teachers' learning styles and learning preferences

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Turkey, 4 - 08 February 2010, vol.2, pp.1362-1367 identifier identifier

The effect of concept mapping on meaningful learning of Atom and bonding

World Conference on Educational Sciences, Nicosia, CYPRUS, 4 - 07 February 2009, vol.1, pp.1586-1590 identifier identifier

The Effect of Developing Analogies for Meaningful Learning of the Subject of Enzymes

XI. IOESE Symposium, International Organization for Science and Technology Education, 25-30 July, Lublin, Poland, Lublin, Poland, 25 - 30 July 2004, pp.71-83

The Comparison of the Different Exam Types to Evaluate the Concept Map Developing Skills

XI. IOESE Symposium, International Organization for Science and Technology Education, 25-30 July, Lublin, Poland, Lublin, Poland, 25 - 30 July 2004, pp.251-252

The Relationship Among the Logical Thinking Ability Attitude Towards Science and Level of Understanding the Concept of Matter of the Freshmen Students

XI. IOESE Symposium, International Organization for Science and Technology Education, 25-30 July, Lublin, Poland, Lublin, Poland, 25 - 30 July 2004, pp.237-238

Books & Book Chapters