Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

ChemistDice: A Game for Organic Functional Groups

Journal of Chemical Education, vol.98, pp.535-539, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The development of the nature of science view scale (NOSvs) at university level

RESEARCH IN SCIENCE & TECHNOLOGICAL EDUCATION, vol.36, no.1, pp.55-68, 2018 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier

VALIDITY AND RELIABILITY ANALYSES FOR THE NATURE OF SCIENCE INSTRUMENT SECONDARY (NOSI-S)

JOURNAL OF BALTIC SCIENCE EDUCATION, vol.16, no.3, pp.429-437, 2017 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

THE RELATIONSHIP BETWEEN SECONDARY SCHOOL STUDENTS' SELF-REGULATED LEARNING SKILLS AND CHEMISTRY ACHIEVEMENT

JOURNAL OF BALTIC SCIENCE EDUCATION, vol.15, no.3, pp.312-324, 2016 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

VALIDITY AND RELIABILITY ANALYSES FOR CHEMISTRY SELF-CONCEPT INVENTORY

JOURNAL OF BALTIC SCIENCE EDUCATION, vol.14, no.5, pp.599-606, 2015 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Üniversite öğrencilerinin epistemolojik inançları ve motivasyonları arasındaki ilişkinin incelenmesi

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, pp.256-263, 2012 (Journal Indexed in SSCI)

EFFECT OF CONCEPTUAL CHANGE TEXTS ASSISTED DUAL SITUATED LEARNING MODEL ON ACHIEVEMENT

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.42, pp.367-379, 2012 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

DEVISING A STRUCTURAL EQUATION MODEL OF RELA-TIONS BETWEEN TEACHERS? GOAL ORIENTATIONS, EPISTEMOLOGICAL BELIEFS AND SELF-EFFICACY

MIER-JOURNAL OF EDUCATIONAL STUDIES TRENDS AND PRACTICES, vol.12, no.1, pp.103-121, 2022 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Kimyada Kavram Çiftlerine İlişkin İki-Aşamalı Kavram Tanı Testinin Geliştirilmesi

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, vol.14, no.1, 2020 (Other Refereed National Journals)

Examining of Undergraduate Students’ Cognitive Structures related to the Periodic Table,

YYU Journal of Education Faculty, vol.17, no.1, 2020 (Other Refereed National Journals)

Cognitive Structures and Misconceptions with a Thematic Framework: The Case of Chemical Bonding

JOURNAL OF EDUCATION AND FUTURE-EGITIM VE GELECEK DERGISI, vol.16, pp.65-78, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

The study of relationship between pre-service teachers’xx self-efficacy beliefs and attitudes towards the teaching profession

MIER Journal of Educational Studies, Trends and Practices, vol.9, no.1, pp.23-32, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

THE STUDY OF RELATIONSHIP BETWEEN PRE-SERVICE TEACHERS' SELF-EFFICACY BELIEFS AND ATTITUDES TOWARDS THE TEACHING PROFESSION

MIER-JOURNAL OF EDUCATIONAL STUDIES TRENDS AND PRACTICES, vol.9, no.1, pp.23-32, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Üniversite öğrencilerinin reaksiyon hızı ve kimyasal denge konusundaki bilişsel yapılarının incelenmesi

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Examination of Undergraduates' Cognitive Structures on Reaction Rates and Chemical Equilibrium

PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.45, pp.335-352, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Cognitive Structures and Misconceptions with Thematic Framework: The Case of Chemical Bonding

JOURNAL OF EDUCATION AND FUTURE-EGITIM VE GELECEK DERGISI, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Self-regulated Learning Skills: Adaptation of Scale

JOURNAL OF MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION AND PSYCHOLOGY-EPOD, vol.9, no.4, pp.339-355, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Öğretmen Adaylarının Kavramsal Anlamalarının iki Kavram Haritası Puanlama Yöntemi ile İncelenmesi

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, vol.12, pp.649-672, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kimya Öğretmen Adaylarının Yabancı Dilde Eğitime İlişkin Görüşleri

Journal of Turkish Studies, vol.13, pp.1189-1203, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Üç aşamalı elektrokimya kavram testinin geliştirilmesi

Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, vol.8, pp.334-330, 2018 (Other Refereed National Journals)

Öğretmen Adaylarının Çözünme Konusundaki Başarılarının CHAID Analizi ile İncelenmesi

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.6, pp.932-954, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmen adaylarının çözünme konusundaki kavramsal anlamalarının CHAID analizi ile incelenmesi

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017 (Other Refereed National Journals)

Fen bilgisi ve kimya öğretmen adaylarının metabilişsel öğrenme stratejilerinin incelenmes

K. Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.25, pp.791-804, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fen bilgisi ve kimya öğretmen adaylarının metabilişsel öğrenme stratejilerinin incelenmesi

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.25, no.2, pp.791-804, 2017 (Other Refereed National Journals)

The development of a three-tier chemical bonding concept test

Journal of Turkish Science Education (TUSED), vol.14, pp.110-126, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

The Effects of 5E Inquiry Learning Activities on Achievement and Attitude toward Chemistry

Journal of Education and Learning, vol.6, pp.1-9, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Rehberli sorgulama ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması.

YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, pp.1-21, 2017 (Other Refereed National Journals)

The Effect of Process Oriented Guided Inquiry Learning (POGIL) on Conceptual Understanding of Electrochemistry

Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, vol.17, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Examination of relationships between preservice teachers confidence in technological pedagogical content knowledge and learning strategies

Mediterranean Journal of Educational Research, vol.19, pp.53-60, 2016 (Other Refereed National Journals)

The Effect of Inquiry-Based Laboratory Applications on Students’ Motivation and Learning Strategies

International Online Journal of Educational Sciences, vol.8, no.2, pp.163-177, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Modeling the structural relations among learning strategies, self-efficacy beliefs, and effort regulation

PROBLEMS OF EDUCATION IN THE 21ST CENTURY, vol.71, pp.52-62, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Sorgulamaya dayalı laboratuvar etkinliklerine ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri

İlköğretim Online, vol.15, pp.443-468, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Adaptation of the Attitude toward the Subject of Chemistry Inventory ASCI into Turkish

Journal of Education and Training Studies, vol.4, pp.27-33, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effects Of Process Oriented Guided Inquiry Learning Environment On Students self Regulated Learning Skills

Problems of Education in the 21st Century,, vol.66, pp.54-66, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Fen eğitiminde probleme dayalı öğrenme ile ilgili yapılan çalışmalara ilişkin bir içerik analizi: Türkiye örneği

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.23, no.2, pp.565-580, 2015 (Other Refereed National Journals)

Lise ve üniversite öğrencilerinin kimyaya yönelik motivasyonlarının incelenmesi: Karşılaştırmalı bir çalışma

Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi (BAED), vol.5, pp.17-37, 2014 (Other Refereed National Journals)

İşbirlikçi Öğrenmenin Kavramsal Değişim Üzerindeki Etkisi: BirMeta Analiz Çalışması

Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.1, no.1, pp.21-32, 2013 (Other Refereed National Journals)

Kimyasal bağlarla ilgili fenomenografik bir çalışma

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), vol.7, pp.144-177, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kimya öğretmen adaylarına göre kavram yanılgılarının nedenleri

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.35, pp.59-95, 2013 (Other Refereed National Journals)

İşbirlikçi öğrenmenin kavramsal değişim üzerindeki etkisi Bir meta analizi çalışması

Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.1, pp.21-32, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effect of Inquiry Based Learning Method on Students Motivation

Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.106, pp.988-996, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

A phenomenographicstudy on chemical bonding,

Necatibety Eğitim Fakültesi fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Erime ve çözünmeyle ilgili kavram yanılgılarının ontoloji temelinde incelenmesi

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.1, pp.54-72, 2012 (Other Refereed National Journals)

Üniversite öğrencilerinin kavram yanılgılarının ontoloji temelinde incelenmesi

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2012 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

EFFECT OF 5E LEARNING MODEL SUPPORTED CONCEPT MAPS ON STUDENTS’ MOTIVATION

7. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi (UKEK 2021), Nevşehir, Turkey, 24 - 26 September 2021, pp.1-2

Understanding of sustainable development in terms of environmental ethics: A qualitative study

12th World Conference on Educational Sciences (WCES-2020), İstanbul, Turkey, 06 June 2020, vol.7, pp.186-193

Prospective teachers’ understanding of sustainable development concept: A qualitative study

12th World Conference on Educational Sciences (WCES-2020), İstanbul, Turkey, 06 June 2020, vol.7, pp.169-177 Sustainable Development

Comprehension levels of prospective teachers related to the heat and temperature concepts

Turkish Physical Society 35th International Physics Congress, Bodrum, Turkey, 4 - 08 September 2019 identifier identifier

Preservice teachers’ cognitive structures related to heat and temperature concepts

Turkish Physical Society 35th International Physics Congress, Bodrum, Turkey, 4 - 08 September 2019 identifier identifier

Relations between preservice teachers’xx views about nature of science and sense of efficacy

ERPA International Congresses on Education 2019, Sakarya, Turkey, 19 - 22 June 2019, vol.66, pp.1020 identifier

Comparison of sense of efficacy for pre-service and in-service teachers

ERPA International Congresses on Education 2019, Sakarya, Turkey, 19 - 22 June 2019, vol.66, pp.1019 identifier

Examination of the preservice chemistry teachers’ understanding of periodic table concepts

ERPA International Congresses on Education, İstanbul, Turkey, 28 June - 01 July 2018, vol.48, pp.1020

Determination of the preservice teachers’ views about three different teaching methods.

IX. International Congress of Educational Research, Ordu, Turkey, 11 - 14 May 2017

The Effect of Different Metacognitive Skill Levels on Preservice Chemistry Teachers Confidence in Technological Pedagogical Content Knowledge

III. International Dynamic, Explorative and Active Learning (IDEAL) Conference, 1 - 03 September 2016, pp.42-52

High School Students Views about Process Oriented Guided Inquiry Learning POGIL

International Conference on New Horizons in Education, Viyana, Austria, 13 - 15 July 2016, pp.1114-1119

Öğretmen Adayları Özyeterlik Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

12. Ulusal Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Turkey, 28 - 30 September 2016, pp.11

The effect of different metacognitive skill levels on preservice chemistry teachers' motivation

8th World Conference on Educational Sciences, Madrid, Spain, 4 - 06 February 2016, vol.11, pp.136-143

Process Oriented Guided Inquiry Learning in Chemistry Education

International Conference on Best Practices and Innovations in Education, İzmir, Turkey, 26 - 28 October 2015, pp.53

Öğrencilerin Motivasyon, Öğrenme Stratejileri ve Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişkilerin Modellenmesi

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 September 2014, pp.1225-1226

Fen Bilgisi Öğretmen adaylarının yapılandırıcı yaklaşıma yönelik görüşleri ve epistemolojik inançlarının incelenmesi

International Perspectives on New Aspects of Learning in Teacher Education- Building Bridges Conference, Diyarbakır, Turkey, 2 - 04 October 2013

Öğrencilerin bilimsel düşünme yeteneklerinin motivasyona etkisi

X. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde, Turkey, 27 - 30 June 2012, pp.185

The effect of learning styles on students' misconceptions and self-efficacy for learning and performance

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, Spain, 2 - 05 February 2012, vol.46, pp.1482-1486 identifier

The examination of metacognitive skill levels and usage of learning strategies of preservice chemistry teachers

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, Spain, 2 - 05 February 2012, vol.46, pp.1445-1449 identifier