Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Trust or Not Trust Understanding the Effects of Allocentrism Idiocentrism on Coworker Trust

Journal of Economics and Behavioral Studies, cilt.7, ss.106-121, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The Relationship between goal orientation and feedback seeking motives

International Journal Of Psychology, cilt.43, ss.812, 2008 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türk Bankacılık Sektöründe İnsan Kaynakları Uygulamaları Üzerine Nitel Bir Araştırma

İşletme Araştırmaları Dergisi, cilt.2, ss.684-710, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Örgütsel Sinizmin İş Yükü, Algılanan Adalet ve Kontrol Açısındanİncelenmesi

İşletme Araştırmaları Dergisi, cilt.9, ss.40-59, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Does Thinking Style Affect the Impacts of Satisfaction and Reputation on Repurchase Intention? A Cross-National Comparison

Journal of Marketing and Consumer Behaviour in Emerging Markets, cilt.2, ss.4-24, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE EFFECTS OF COGNITION AND AFFECT BASED TRUST ON ORGANIZATION IDENTIFICATION

Journal of Business, Economics and Finance, cilt.5, ss.58-72, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

LAISSEZ FAIRE LEADERS AND ORGANIZATIONS HOW DOES LAISSEZ FAIRE LEADER ERODE THE TRUST IN ORGANIZATIONS

Journal of Economics, Finance and Accounting, cilt.3, ss.89-99, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Örgütsel Adalet Öğrenilmiş Çaresizlik İlişkisinde Cinsiyetin Rolü Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama

ODTÜ Gelişme Dergisi /METU Studies in Development, cilt.41, ss.1-24, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Örgütsel Adalet Algılarının Örgütsel Özdeşleşme Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.31, ss.1-30, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Antecedents and Consequences of Learned Helplessness in Work Life

Information Management and Business Review, cilt.4, ss.417-427, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Algılanan İş Yükünün Tükenmişlik Üzerine Etkisi İş Aile Çatışmasının Aracı Rolü

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.30, ss.147-172, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Antecedents of Feedback Seeking Behaviors Review of the Feedback Seeking Literature

American International Journal of Contemporary Research, cilt.2, ss.92-101, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Alleviating Effect of Perceived Supervisory Support on Workload Work FAmily Conflict Learned Helplessness

Mediteranean Journal of Social Sciences, cilt.3, ss.229-236, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Relationship Between Pharmaceutical Companies andPhysicians How to Set Limits

European Business Ethics Network 25th Annual Conference, İspanya, 19 - 22 Eylül 2012

The effects of perceptions on feedback seeking behaviors of employees

Global Business and Technology Association Eleventh International Conference, Prag, 7 - 11 Temmuz 2009

Factors affecting job satisfaction and ethical perceptions of travel agency employees

Global Business and Technology Association Eleventh International Conference, Prag, 7 - 11 Temmuz 2009

The relationship between goal orientation and feedback seeking motives

XXIX International Congress of Psychology, Berlin, Almanya, 20 - 25 Temmuz 2008, cilt.43, ss.812

Türk Çalışanlarında Hedef Yönelimi

14. Ulusal Psikoloji Kongresi, Akkara, Türkiye, 6 - 08 Eylül 2006

Geri Bildirim Arama Davranışını Etkileyen Faktörler

14. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 6 - 08 Eylül 2006

Kitap & Kitap Bölümleri

Reviewing Measurement Instruments in Job Insecurity Research: Perceived Job Insecurity and the Gender Lens Perspective

Handbook of Research Methods on the Quality of Working Lives, Daniel Wheatley, Editör, Edward Elgar , Glasgow, ss.46-61, 2019

Reviewing Measurement Instruments in Job Insecurity Research: Perceived Job Insecurity and the Gender Lens Perspective

Handbook of Research Methods on the Quality of Working Lives, Wheatley Daniel, Editör, Edward Elgar Publishing, ss.46-61, 2019

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi, , Editör, Nobel, Ankara, ss.40-66, 2016

İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı

İnsan Kaynakları Yönetimi, , Editör, Nobel, Ankara, ss.353-384, 2016

Sosyal Etki ve Uyma Davranışı

Davranış Bilimleri, Nevin Güngör Ergan, Birsen Şahin Kütük, Recai Coştur, Editör, Siyasal Kitabevi, Ankara, ss.134-146, 2012