Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

THE EFFECT OF INQUIRY-BASED LEARNING ON GIFTED AND TALENTED STUDENTS' UNDERSTANDING OF ACIDS-BASES CONCEPTS AND MOTIVATION

JOURNAL OF BALTIC SCIENCE EDUCATION, vol.16, no.6, pp.994-1008, 2017 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Türetimci Çoklu Ortamın Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerine Göre Başarı Tutum ve Kalıcılığa Etkisi

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, vol.42, pp.441-452, 2012 (Journal Indexed in SSCI)

Articles Published in Other Journals

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİM YAZMA ARACI YAKLAŞIMI VE UYGULAMALARINI DEĞERLENDİRMELERİ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.20, no.3, pp.1240-1257, 2020 (Other Refereed National Journals)

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Öğretmen Adaylarının Tercih Ettikleri Öğrenme Yaklaşımına, Öz-Yeterlik ve Bilgi Düzeyine Etkisi

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, vol.14, no.1, 2020 (Other Refereed National Journals)

İlköğretim Programlarının BM2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Açısından İncelenmesi

Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, vol.1, no.1, 2020 (Other Refereed National Journals)

Zihinsel Durum Kavramsal Öğrenme EnvanterininTürkçe’ ye Uyarlanma Çalışması,

YYÜ Eğitim Fakültesi Dergis, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effect of Learning Styles on Prospective Chemistry and Science Teachers’ Self-Regulated Learning Skills

Cypriot Journal of Educational Sciences, vol.13, no.4, pp.521-528, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Üstbilişsel Etkinlik Envanteri: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, vol.8, pp.618-625, 2018 (Other Refereed National Journals)

An Investigation of Pre-Service Chemistry Teachers’ Learning Approaches and Inorganic Chemistry Achievements

European Journal of Educational Research, vol.7, no.3, pp.731-738, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmen adaylarını kimya laboratuvar uygulamaları ile öğretmenlik mesleğine hazırlama

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.16, pp.534-550, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Chemistry Laboratory Experiences of Prospective Biology Teachers A Case Study

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (elektronik), vol.10, pp.125-155, 2016 (Other Refereed National Journals)

Effect of Inquiry Based Learning Method on Students Motivation

Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.106, pp.988-996, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

The effects of different types of test on preservice chemistry teachers’ achievemenet related to ‘chemical bonding’

Problems of Education in the 21th Century, vol.41, pp.123-129, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğrenme Halkası Modelinin Öğretmen Adaylarının Yükseltgenme İndirgenme Konusunda Anlama Düzeylerine ve Düşünme Becerilerine Etkisi

NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ ELEKTRONİK FEN VE MATEMATİK EĞİTİMİ DERGİSİ, vol.6, pp.287-305, 2012 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Außerschulische Lernorte (Aslo) im Chemieunterricht:Museen Als Beispiel.

Gesellschaft für Didaktik der Chemie und Physik, GDCP 2019, 09 September 2019 - 12 September 2020

The effect of learning approaches on prospective chemistry teachers' self-regulated learning skills: The survey research

ERPA International Congresses on Education (ERPA), Sakarya, Turkey, 19 - 22 June 2019, vol.66 identifier

Üstün Zekalı ve Yetenekli Öğrencilerin Sorgulamaya Dayalı Öğrenme Yaklaşımına İlişkin Görüşleri

IV. International Eurasian Educational Research Congress (EJERCongress2017), 11 - 14 May 2017

Fen Bilgisi Öğretmen adaylarının yapılandırıcı yaklaşıma yönelik görüşleri ve epistemolojik inançlarının incelenmesi

International Perspectives on New Aspects of Learning in Teacher Education- Building Bridges Conference, Diyarbakır, Turkey, 2 - 04 October 2013

The examination of metacognitive skill levels and usage of learning strategies of preservice chemistry teachers

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, Spain, 2 - 05 February 2012, vol.46, pp.1445-1449 identifier

Metacognition und Problemlösen

GDCh-Wissenschaftsforum Chemie 2011, 4 - 07 September 2011

The Effects of Internet-Assisted Chemistry Applications on Prospective Chemistry Teachers' Cognitive Structure

3rd World Conference on Educational Sciences (WCES), İstanbul, Turkey, 3 - 07 February 2011, vol.15, pp.927-931 identifier identifier

The effect of matching learning styles with teaching styles on success

3rd World Conference on Educational Sciences (WCES), İstanbul, Turkey, 3 - 07 February 2011, vol.15, pp.854-858 identifier identifier

Books & Book Chapters