Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Cluster analysis of health systems in Europe according to life expectancy at birth

International Journal Of Health Planning And Management, vol.36, pp.1-10, 2021 (Journal Indexed in SSCI)

A conceptual framework of quality of life in chronic kidney disease in Turkey: A patient-focused approach

International Journal of Health Planning and Management, vol.35, pp.1335-1350, 2020 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier identifier

Examining patient perceptions of service quality in Turkish hospitals: The SERVPERF model

TOTAL QUALITY MANAGEMENT & BUSINESS EXCELLENCE, vol.31, pp.342-352, 2020 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Correction of patient medical record errors through a file control method

Health Policy and Technology, vol.8, pp.329-336, 2019 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Analytic hierarchy process for hospital site selection

HEALTH POLICY AND TECHNOLOGY, vol.8, pp.42-50, 2019 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

The Effect of Organizational Justice and Trust on Job Stress in Hospital Organizations

Journal of Nursing Scholarship, vol.50, pp.558-566, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Patient Safety Culture, Evidence-Based Practice and Performance in Nursing

SYSTEMIC PRACTICE AND ACTION RESEARCH, vol.31, pp.359-374, 2018 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Perceptions of Pediatric Nurses on Ethical Decision Making Processes

SYSTEMIC PRACTICE AND ACTION RESEARCH, vol.30, pp.67-84, 2017 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

An analysis of relationship between burnout and job satisfaction among emergency health professionals

TOTAL QUALITY MANAGEMENT & BUSINESS EXCELLENCE, vol.28, pp.1339-1356, 2017 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Quality of life and oral health impact profile in Turkish dental patients

HEALTH POLICY AND TECHNOLOGY, vol.5, no.3, pp.291-297, 2016 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Regional clustering of medical imaging technologies

COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR, vol.61, pp.333-343, 2016 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Quality of life and attitudes to ageing in Turkish older adults at old people's homes

HEALTH EXPECTATIONS, vol.18, no.2, pp.288-300, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Patient Safety Culture in a Turkish Public Hospital: A Study of Nurses' Perceptions About Patient Safety

SYSTEMIC PRACTICE AND ACTION RESEARCH, vol.28, no.2, pp.87-110, 2015 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Computer Anxiety in Nursing: An Investigation from Turkish Nurses

JOURNAL OF MEDICAL SYSTEMS, vol.39, no.1, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Electronic Medical Records (EMR) and Nurses in Turkish Hospitals

SYSTEMIC PRACTICE AND ACTION RESEARCH, vol.26, no.3, pp.281-297, 2013 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Organizational Variables on Nurses' Job Performance in Turkey: Nursing Assessments

IRANIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, vol.42, no.3, pp.261-271, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Interaction of organizational commitment and job satisfaction of nurses and medical secretaries in Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT, vol.24, no.3, pp.667-683, 2013 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Quality of Life and Attitudes Toward Aging Among Older Women in Turkey

AFFILIA-JOURNAL OF WOMEN AND SOCIAL WORK, vol.27, no.4, pp.406-419, 2012 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Examining the role of employee focus in the Turkish healthcare industry

TOTAL QUALITY MANAGEMENT & BUSINESS EXCELLENCE, vol.23, pp.1241-1256, 2012 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

An Examination of Mobbing and Burnout of Residents

TURK PSIKIYATRI DERGISI, vol.22, no.3, pp.137-149, 2011 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier identifier

An Investigation of Hospital Disaster Preparedness in Turkey

JOURNAL OF HOMELAND SECURITY AND EMERGENCY MANAGEMENT, vol.7, 2010 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Articles Published in Other Journals

The impact of transformational leadership on employee attitudes: implications for human resources

iddle East Journal of Management, vol.8, pp.1-8, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

The evaluation of family physicians’ knowledge attitude and behaviours towards periodic examination guidelines

Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, vol.22, no.3, pp.104-117, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sağlık Sektöründe Bütçe Etki Analizi

Sayıştay Dergisi, vol.109, pp.57-77, 2018 (Other Refereed National Journals)

Kişilik Özelliklerinin Örgütsel Bağlılık Ve Örgütsel Özdeşleşme Üzerinde Etkileri: Bir Kamu Hastanesi Örneği

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, vol.28, pp.105-126, 2017 (Other Refereed National Journals)

İlaç Tanıtım ve Pazarlama Faliyetlerinin Önemi

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.1, pp.1-7, 2016 (Other Refereed National Journals)

Ağız ve Diş Sağlığında Yaşam Kalitesi Diyabet Hastalığının Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

SOSYAL GÜVENLİK DERGİSİ, vol.5, pp.189-217, 2015 (Other Refereed National Journals)

The profile of physicians' and nurses' organizational commitment, organizational trust and job satisfaction

ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF THE SCHOOL OF BUSINESS, vol.41, no.2, pp.258-277, 2012 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Assessment of Elderly (65 Age and a Top) Inpatients' Patient Satisfaction: The Example of Izmir Province

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, vol.6, no.1, pp.103-138, 2011 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Hastane Organizasyonlarında Örgütsel Bağlılık Ve İş Doyumunun Analizi Hemşireler Ve Tıbbi Sekreterler Üzerine Bir Araştırma

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, vol.9, pp.93-101, 2011 (Other Refereed National Journals)

Hekimlerin Tıbbi Hatalara Neden Olan Faktörlere İlişkin Değerlendirmeleri Kocaeli İlinden Bir Alan Çalışması

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.11, pp.161-199, 2008 (Other Refereed National Journals)

Hastane Endüstrisinde Değişen Sınırlar Avrupa Ülkelerinde Yaşanan Son Yirmi Yıllık Süreç

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.7, pp.85-105, 2004 (Other Refereed National Journals)

Muğla Devlet Hastanesi Tomografi Ünitesi Maliyet Hacim Kâr Analizi

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.7, pp.3-38, 2004 (Other Refereed National Journals)

Türkiye İlaç Ekonomisi ve İlaç Harcamaları 1998 2003 Dönemi Değerlendirmesi

Liberal Düşünce, vol.9, pp.177-200, 2004 (Other Refereed National Journals)

Otonominin Hastane Yönetim Politikalarına Getirdikleri

Verimlilik Dergisi, pp.147-168, 2003 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Relationship Between The Perception of Destructive Leadership and Burnout: A Research on Health Professionals

3th International 13thNational Congress on Health and Hospital Administration, Sakarya, Turkey, 10 - 13 October 2019, pp.1029-1040

Diyabet Hastalığı Hastane Maliyetlerinin Hastane Faturası ve Teşhis İlişkili Gruplara (TİG) Göre Analizi

1. Uluslararası Hasta Güvenliği ve Sağlık Finansmanı Kongresi, Ankara, Turkey, 22 - 26 November 2017

HASTALIK BAZLI BÜTÇELEME

1. Uluslararası Hasta Güvenliği ve Sağlık Finansmanı Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 26 November 2017

Assessment of Public Hospital Unions Hospitals in Turkey by Comparative Table Analysis

3rd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Ankara, Turkey, 28 - 29 April 2017

An Empirical Examination of Patient Perceptions on Hospital Service Quality in Turkey Implications for Evidence Based Practice

2016 Australian New Zealand Academy of Management Conference, Brisbane, Avustralya, Australia, 6 - 09 December 2016

The role of organizational dynamics in achieving evidence based practice The case for nurses in Turkey

2016 Academy of Human Resource Development International Research Conference in Asia and MENA, Ifrane, Morocco, 2 - 04 November 2016, pp.178-204

Examining organizational dynamics of trust commitment and satisfaction in Turkish hospitals Implications for employee engagement

2016 Academy of Human Resource Develeopment International Research Conference in Asia and MENA, Ifrane, Fas, Morocco, 02 November 2016

Stent Koyma İle Birlikte Perkütan Translüminal Balon Anjiyoplasti Tekli Stent İşlemi Maliyet Analizi

6. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Antalya, Türkiye, Turkey, 1 - 04 March 2016

Organizational Identification and Organizational Trust A Research on Employees Working in a State Hospital Through Outsourcing

International Healthcare Management Conference (IHMC), Gümüşhane, Türkiye, Turkey, 15 - 17 June 2015, pp.619

Sağlık Hizmetlerinde Elektronik Reçete E Reçete Uygulamasının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma

11th International Conference on Knowledge, Economy and Management, Valetta, Malta, Malta, 27 - 30 November 2013

Examining resident physician burnout in Turkey Implications for organizational performance

12th International Conference of the ASIA Chapter of the Academy of Human Resource Development, Taipei, Taiwan, TAYVAN, 5 - 08 November 2013

Examining trust commitment and satisfaction in Turkish healthcare Implications for organizational performance

12th International Conference of the ASIA Chapter of the Academy of Human Resource Development, Taipei, Taiwan, TAYVAN, 5 - 08 November 2013

An Investigation on Implementation of Central Hospital Appointment System CHAS in Turkey

2013 Annual Meeting of the Northeast Decision Sciences Institute, New-York, United States Of America, 5 - 07 April 2013

An Investigation onImplementation of Central Hospital Appointment System

Northeast Decision Sciences Institute Annual Meeting ( 5-7 February 2013), New-York, United States Of America, 5 - 07 February 2013

An Analysis of The Relationships Among Organizational Commitment Organizational Trust and Job Satisfaction in the Turkish Healthcare Industry

Academy of Human Resource Development Annual Research Conference, Chicago, USA, United States Of America, 23 - 26 February 2011, pp.3247-3277

Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Çalışan Hekimlerin Örgütsel Bağlılık Örgütsel Güven ve İş Doyumu Düzeylerinin İncelenmesi

II. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi: Hastanelerin Teşviki ve Güvenliği, Antalya, Turkey, 28 April - 01 May 2010, pp.250-266

TCDD Ankara Hastanesi nde Maliyet Performans Analizi 1996 Yılı Verilerine Dayalı Bir Uygulama

I. Ulusal Sağlık İdaresi Kongresi: 2000'li Yıllarda Sağlık Hizmetleri ve Kurumları Yönetimİ, Ankara, Türkiye, Turkey, 20 - 21 May 2000, pp.703-727

Books & Book Chapters