Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Assessment of the efficiency of dental services in Turkey

HEALTH POLICY AND TECHNOLOGY, vol.7, no.2, pp.173-181, 2018 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

The Impacts of ISO 9000 Quality Management on the Performance of Public Hospitals

AMME IDARESI DERGISI, vol.46, no.3, pp.113-140, 2013 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Assessment of Turkish junior male physicians' exposure to mobbing behavior

CROATIAN MEDICAL JOURNAL, vol.53, no.4, pp.357-366, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Predictors of Informal Health Payments: The Example from Turkey

JOURNAL OF MEDICAL SYSTEMS, vol.34, no.3, pp.387-396, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Organizational Commitment of Military Physicians

MILITARY MEDICINE, vol.174, no.9, pp.929-935, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Informal payments in the health sector: A case study from Turkey

HEALTH AFFAIRS, vol.26, no.4, pp.1029-1039, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Factors affecting inpatient satisfaction: Structural equation modeling

JOURNAL OF MEDICAL SYSTEMS, vol.31, no.1, pp.9-16, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Factors affecting use of resources for asthma patients

JOURNAL OF MEDICAL SYSTEMS, vol.30, no.5, pp.395-403, 2006 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier identifier

Analysis of factors affecting patient satisfaction - Focus on asthma patients

DISEASE MANAGEMENT & HEALTH OUTCOMES, vol.14, no.3, pp.171-183, 2006 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

TÜRKİYE’DE ÖZEL SİGORTA ŞİRKETLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRMESİ

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.5, pp.349-364, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

SAĞLIK ÇALIŞANLARI ARASINDA IŞE DEVAMSIZLIK DÜZEYI VE MALI YÜKÜ

İşletme Bilimi Dergisi, vol.5, pp.1-23, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Aile Hekimliği Çalışanlarının Aile Hekimliği Uygulaması Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.19, no.2, pp.115-130, 2016 (Other Refereed National Journals)

Katastrofik Sağlık Harcaması ve Yoksullaştırıcı Etki

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.19, no.1, pp.73-86, 2016 (Other Refereed National Journals)

Hemşirelerin Çatışma ve Mesleki Bağlılık Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.29, no.4, pp.599-610, 2015 (Other Refereed National Journals)

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavi Maliyetleri

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.18, no.1, pp.1-10, 2015 (Other Refereed National Journals)

Kamu Hastane Birlikleri Uygulamasına İlişkin Sağlık Yöneticilerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.18, no.2, pp.89-101, 2015 (Other Refereed National Journals)

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Maliyet ve Etkililik Çalışmaları

TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, vol.15, no.4, pp.55-64, 2015 (Other Refereed National Journals)

Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin İş Tatmini Düzeylerinin Belirleyicileri

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.18, no.1, pp.11-33, 2015 (Other Refereed National Journals)

Factors Influencing Adherence to Diabetes Medication in Turkey

Scholars Journal of Applied Medical Sciences, vol.3, pp.602-607, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Relationship Between Human Resources for Health and Development Levels of Provinces

Journal of Economics, Finance and Accounting (JEFA), vol.2, no.4, pp.672-679, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hastanelerin Tercih Edilme Sıklığı İle Kurumsal İtibar Ve İmajları Arasındaki İlişki

Erciyes Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.24, pp.24-30, 2015 (Other Refereed National Journals)

Hemşirelerin Örgütsel Sadakat Düzeylerinin Belirleyicileri

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, vol.8, no.1, pp.27-31, 2015 (Other Refereed National Journals)

Sağlık Okur Yazarlığı

TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, vol.13, no.4, pp.321-326, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hekimlerin Kurumsal Bağlılık Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.28, no.2, pp.1-15, 2014 (Other Refereed National Journals)

Sağlık Hizmetlerinde Maliyet Etkililik Analizi ve Karar Analizi

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.16, no.2, pp.121-134, 2013 (Other Refereed National Journals)

Özel ve Kamu Hastanelerinin Algılanan Kurumsal İtibar ve İmaj Açısından Karşılaştırılması

Uluslararası Yönetim, İktisat ve İşletme Dergisi, vol.9, no.18, pp.283-298, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yönetici Değerlendirmelerine Göre Hastanelerde Performans Ölçümü

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.15, no.1, pp.59-78, 2012 (Other Refereed National Journals)

Kurumsal İtibar ve İmajın Hastanelerin Performansı İle İlişkisi

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.13, no.2, pp.27-55, 2012 (Other Refereed National Journals)

Özel Bakım Merkezinde Çalışan Personelin Tükenmişlik ve İş Doyum Düzeylerine Yönelik Bir Çalışma

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.3, pp.21-31, 2012 (Other Refereed National Journals)

Sağlık Sektöründe Etik İklim ve Yıldırma Mobbing Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, vol.66, no.1, pp.129-159, 2011 (Other Refereed National Journals)

Organizasyonlarda Önemli Bir Fenomen Psikolojik Sözleşme

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.6, no.11, pp.1-16, 2010 (Other Refereed National Journals)

Hekimlerin Örgütsel Adalet Algıları Üzerine Bir Araştırma

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.6, no.12, pp.67-82, 2010 (Other Refereed National Journals)

Analysis of Factors Affecting Patient Satisfaction A Case Study with Asthma Patients

Disease Management & Health Outcomes, vol.14, no.3, pp.171-183, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hastane Endüstrisinde Değişen Sınırlar Avrupa Ülkelerinde Yaşanan Son Yirmi Yıllık Süreç

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.7, pp.85-105, 2004 (Other Refereed National Journals)

Sağlığın Ölçümü ve Kullanım Alanlarına Teorik Bir Bakış

Sağlık ve Toplum, vol.9, no.3, pp.3-12, 1999 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ ALAN HASTALARINPROFİLLERİNİN İNCELENMESİ

3. Uluslararası 13. UlusalSağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 10 - 13 October 2019

Hemşirelerin Duygusal Emek Düzeyleri Bağlamında Performanslarının İncelenmesi

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 11 - 13 October 2018

Assessment of the Effect of Public Hospitals Associations on Efficiency of Ministry of Health Hospitals

1. International 11. Health and Hospital Administration Conference, 13 - 15 October 2017

ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF PRIMARY HEALTH SERVICES IN TURKEY

INTERNATIONAL CONGRESS OFMANAGEMENT ECONOMY AND POLICY, 20 - 21 May 2017

Inequality in Health Care Financing in Turkey:Findings from the Household Budget Survey 2003 –2013

London School of Economics (LSE) Health Policy Conference-2017, Londrina, Brazil, 16 - 19 February 2017

Hekimlerin Kurumsal Bağlılık Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

6. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Turkey, 13 - 15 September 2012

Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin İş Memnuniyet Düzeylerinin Belirleyicileri

1. Uluslararası İşletme Yönetimi ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 25 November 2012

Hastanelerde Kurumsal İtibar ve İmaj Ankara Metropolitan Alandaki Hastaneler Üzerine Bir Araştırma

5. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Turkey, 13 October 2011 - 16 October 2012

Books & Book Chapters

Bir Kavramdan Fazlası; Sağlık Okur-Yazarlığı

in: Sağlık Sosyolojisi Yazıları, , Editor, Sağlık Sosyolojisi Yazıları, pp.157-186, 2016