Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

YAZILI BASINDA DEMANS HABERLERİ ÜZERİNE İÇERİK ANALİZİ UYGULAMASI

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, cilt.11, ss.211-219, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The effects of communication skills levels of health professionals on the dimensions of the Johari Window model

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTHCARE MANAGEMENT, cilt.13, ss.434-446, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

TÜRKİYE’DE ÖZEL HASTANELERE VE DEVLET HASTANELERİNE YÖNELİK ELEKTRONİK ŞİKÂYETLERİN İNCELENMESİ

Uluslararsı Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, cilt.5, ss.291-301, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

POZİTİF ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ YAKLAŞIMIYLA İŞYERİ ARKADAŞLIĞI VE İŞE ADANMA İLİŞKİSİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, cilt.15, ss.1201-1225, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ÖRGÜTLERDE ÜRETKENLİK KARŞITI İŞ DAVRANIŞLARI: KAVRAMSAL BİR BAKIŞ AÇISI

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.51-68, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Çalışanlarında Duygusal Emek ile İlgili Yapılan Çalışmalara Yönelik Bir İnceleme

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.19, ss.225-240, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Yönetimi Literatüründe İhbar Etme Üzerine Yürütülen Çalışmaların İncelenmesi

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.8, ss.25-34, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bibliyometrik Bir Analiz ile Yönetim Düşünce Sisteminin İncelenmesi

İş ve İnsan Dergisi, cilt.5, ss.91-114, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vekalet Teorisinin Sağlık Sektöründeki Yansımalarının Ulusal ve Uluslararası Çalışmalar Bağlamında Değerlendirilmesi

Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, cilt.4, ss.180-194, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Çalışanlarında Sessizlik İle İlgili Yapılan Çalışmalara Yönelik Bir İnceleme

İş ve İnsan Dergisi, cilt.5, ss.19-32, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Alanında Yapılan Çalışmaların İincelenmesi

AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.18, ss.49-64, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık İletişiminde Bir Unsur Olarak Sosyal Medya: Bir Sosyal İçerik Platformundaki Sağlık Haberlerinin İncelenmesi

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, cilt.6, ss.569-587, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Çalışanlarının Kişisel Açılım ve Geri Bildirim Düzeylerinin Johari Penceresi Modeli ile Değerlendirilmesi

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Sosyal Bilimer E-Dergisi, cilt.64, ss.343-367, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İletişim Yeterlilik Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenilirliği

International Journal of Management Economics and Business, cilt.13, ss.789-799, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Çalışanlarının Örgütsel Sessizlik ve çalışan performansı düzeylerinin belirlenemsi

the journal of academic social science studies, ss.485-500, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık okuryazarlığı hasta hekim ilişkisini etkiler mi Sakarya ilinde bir araştırma

TAF Preventive Medicine Bulletin, cilt.15, ss.354-362, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Personel Güçlendirme ve Sağlık Sektörü

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.7, ss.69-84, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Organizational Silence among Nurses A Study of Structural Equation Modeling

International Journal of Business, Humanities and Technology, cilt.4, ss.150-162, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zeka ve İletişim Becerileri Harran Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Örneği

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.6, ss.398-412, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Devlet Hastanesinde Hemşirelerde Örgütsel Sessizlik Üzerine Bir Araştırma

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.4, ss.61-84, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Causes and Effects of the Organizational Silence On which Issues the Nurses Remain Silent

International Journal of Management Economics and Business, cilt.10, ss.131-153, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of Emotional Intelligence and Communication Skills of Health Care Manager Candidates A Structural Equation Modeling

International Journal of Business and Social Science, cilt.4, ss.115-123, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Becerileri Harran Üniversitesi Örneği

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.12, ss.232-254, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi Bir Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Örneği

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.16, ss.45-65, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Ocağı Sorumlu Hekimlerinin Çalışanlarla İlişkilerindeki Yeterliliği

Hacettepe sağlık İdaresi Dergisi, cilt.10, ss.139-175, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğrenen Örgüt ve Hemşirelerin Değerlendirmelerine Yönelik Bir Uygulama

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.10, ss.75-106, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yönetsel Düzeylerde İş Analizi ve İş Değerleme Hastane Yönetimi Açısından Bir Uygulama

Hacettepe sağlık İdaresi Dergisi, cilt.6, ss.21-43, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine Geçerken İş Analizi Kamu Hastaneleri Personel Bölümlerinde Bir Uygulama

Hacettepe sağlık İdaresi Dergisi, cilt.6, ss.115-134, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hastane Yöneticilerinin Yönetsel Stres Kaynakları Belirtileri ve Başa Çıkma Yöntemleri

Hacettepe sağlık İdaresi Dergisi, cilt.5, ss.21-53, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Örgüt Kültürü Personelin ve Yöneticilerin değerlendirmeleri Açısından Bir Karşılaştırma

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.5, ss.1-25, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Personelinin Kişisel Özelliklerine Göre İş Doyumu Üzerine Bir İnceleme

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.5, ss.7-39, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ankara Metropolitan Alanda Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde Personel Devir Oranları ve Personelin İşinden Ayrılma Nedenleri

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.4, ss.3-26, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelerde İşten Ayrılma Eğilimine Nedensellik Yaklaşımı

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.3, ss.32-42, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hastanelerde İş Ölçümü

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.1, ss.133-150, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SEÇİLMİŞ YAŞAM ENDEKSİ DEĞİŞKENLERİ VE SAĞLIKDEĞİŞKENLERİNİN GAYRİSAFİ YURTİÇİ HASILA ÜZERİNEETKİSİ

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Sakarya, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2019, ss.2236-2238

Hasta Hekim İletişiminde Güven: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

IV. Sağlık İletişimi Sempozyumu, Türkiye, 30 - 31 Ekim 2018, ss.54-55

Özel Hastanelere Yönelik E-Şikayetlerin İncelenmesi

6. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, 29 - 31 Mart 2018

Content Analysis of Health Related News in a Social Content Platform

ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies), 9 - 11 Kasım 2017

Sağlık Okuryazarlığının Hasta-Hekim İlişkisine Etkisi: Sakarya İlinde Bir Araştırma

9. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Türkiye, 08 Ekim 2015 - 09 Ekim 2018, ss.119

Hasta-Hekim İlişkisinde Güven İletişimi: Hastaların Değerlendirmeleri Üzerine Bir Araştırma

8. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Kıbrıs (Kktc), 10 - 12 Eylül 2014, ss.414-424

Sağlık Kurumlarında Örgütsel Sessizlik Çalışan Performansı ve İşten Ayrılma Niyeti

8. Sağlık Ve Hastane İdaresi Kongresi, Kıbrıs (Kktc), 10 - 12 Eylül 2014, ss.347-355

Sağlık Hizmetlerinde Dış Kaynak Kullanımının Uygulanabilirliği

16. Askeri Tıp Kongresi, Türkiye, 30 Nisan - 02 Mayıs 2009, ss.48

Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örgütsel Davranış

Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi Bildiriler Kitabı, Kıbrıs (Kktc), 1 - 03 Haziran 2007, ss.81-91

The Aspect of Leadership in the Turkish Healthcare System

Fifth International Conference: Strategic Issues in Health Care Management, İngiltere, 11 - 13 Nisan 2002, ss.98

Hastane Yöneticilerinin Yönetsel Stresi: Stres Kaynakları, Belirtiler ve Başa Çıkma

3. Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 22 Eylül 2000, ss.219-230

Hemşirelik Faaliyetlerinin Türlerine ve Zamana Göre İncelenmesi

I. Ulusal Sağlık İdaresi Kongresi, Ankara, Türkiye, 06 Mayıs 2000, ss.119-130

Örgütsel Kültür ve Personelin Örgütsel Kültürü Değerlendirmeleri ile Tutumları Arasındaki İlişki

Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi, Ankara, Türkiye, 01 Eylül 1999, ss.547-557

Yönetsel Pozisyonlarına Göre Hastane Yöneticilerinin Yönetsel Stres Kaynakları

Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi, Ankara, Türkiye, 01 Eylül 1999, ss.537-546

Hemşirelik Personelinin Verimli Kullanılması

Türk Silahlı Kuvvetleri XIII. Ulusal Askeri Tıp Kongresi, Ankara, Türkiye, 25 Mart 1998, ss.65

Effective Use of Nursing Resources

Second Congress of the Balkan Military Medical Committee, Sofya, Bulgaristan, 06 Ekim 1997, ss.67

Kitap & Kitap Bölümleri

Türkiye’de Kadın ve Sağlık Ekonomisi: Kanıta Dayalı Bir Yaklaşım

Türkiye’de Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalarda Kadın, Azize Ergeneli,Berrin Koyuncu Lorasdağı, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.229-273, 2020

Yükleme Kuramı ve Motivasyon

Sağlık Hizmetlerinde Örgütsel Davranış, Afsun Ezel Esatoğlu, Editör, Nobel Kitap, Ankara, ss.147-164, 2019

Motivasyonda Kapsam Kuramları

Sağlık Hizmetlerinde Örgütsel Davranış, Afsun Ezel Esatoğlu, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.103-127, 2019

Motivasyonda Süreş Kuramları

Sağlık Hizmetlerinde Örgütsel Davranış, Afsun Ezel Esatoğlu, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.129-145, 2019

Turkish Hospital Managers’xx Perceptions of their Job Satisfaction and Job Abandonment

Health Policy and Economics, Tavakoli Manouche, Davies Huw T.O., Malek Mo, Editör, Routledge Revivals, 2017 identifier

Turkish Healthcare Reforms and Reasons for Failure

Health Policy and Economics, Tavakoli Manouche, Davies Huw T.O., Malek Mo, Editör, Routledge Revivals, 2017 identifier

According to macro health manpower planning distribution and number of health manpower in Turkey for the period of 2002-2012

Current Approaches in Social Sciences, Rasim Yilmaz Günter Löschnigg Hasan Arslan Mehmet Ali Icbay, Editör, Peter Lang, Frankfurt, ss.563-572, 2015 identifier

Evaluation of time management and academic achievement: A vocational school of health services students' sample

Current Approaches in Social Sciences, Rasim Yilmaz Günter Löschnigg Hasan Arslan Mehmet Ali Icbay, Editör, Peter Lang, Frankfurt, ss.373-386, 2015 identifier

Sağlık Kurumlarında Personel Sağlama, İş Tasarımı ve Ölçümü

Sağlık Kurumlarında Operasyon Yönetimi, İ. Şahin, H. Özgen Narcı, Editör, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2580, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1550, Eskişehir, ss.160-185, 2012

Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi ve Tıbbi Personelin Önemi

Sağlık Kurumları Yönetimi-1, M. Tatar, Editör, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2631, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1559, Eskişehir, ss.192-220, 2012