Genel Bilgiler

Biyografi

P?nar Arp?nar Avsar, Ege Üniversitesi Beden E?itimi ve Spor Ö?retmenli?i Bölümü’nde Lisans ve Sa?l?k Bilimleri Enstitüsü Hareket ve Antrenman Bilimleri Anabilim Dal?’nda Yüksek Lisans e?itimini tamamlad?. Orta Do?u Teknik Üniversitesi Beden E?itimi ve Spor Bölümü’nde 2009 y?l?nda Doktora proram?ndan mezun oldu.  2007-2009 y?llar? aras?nda Orta Do?u Teknik Üniversitesi’nde Gürültü ve Titresim arast?rma grubunda, 2012-2013 döneminde Penn State Kinesiyoloji bölümü Motor Kontrol Laboratuvar?’nda arast?rmac? olarak görev ald?. 2012 y?l?ndan bu yana Hacettepe Üniversitesi’nde ö?retim eleman? ve arast?rmac? olarak görev yapmaktad?r. Dinamik yüklenmeler sonucu olusan fizyolojik stresler, iliskili nörofizyolojik yan?tlar ve motor kontrol mekanizmalar arast?rma konular?n? olusturmaktad?r. Üniversite Kampüsünde aktif ulas?m?n özendirilmesi ve spor kültürüne katk? sa?lamaya yönelik sosyal sorumluluk projelerinde görev almaktad?r.

Kurum Bilgileri

Birim
Spor Bilimleri Fakültesi
Bölüm
Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı
Spor Biyomekaniği ve Motor Kontrol A.B.D

İletişim

E-posta
parpinar@hacettepe.edu.tr
İş Telefonu
+90 312 297 6905
Ofis
NMLab - Spor Bilimleri Fakültesi B Blok Giriş Kat
Posta Adresi
Hacettepe Ünvertesi Spor Bilimleri Fakültesi B Blok Giriş Kat NMLab