Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

COLL 600-Microwave-assisted synthesis and characterization of AlPO4-5

ABSTRACTS OF PAPERS OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, vol.232, 2006 (Journal Indexed in SCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Biyoloji Öğretmen Adaylarının Sosyobilimsel Bir KonudakiEleştirel Düşünmelerinin Empati Açısından İncelenmesi

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.6, pp.915-931, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çevre eğitiminde 2010-2015 yılları arasında yapılan araştırmalar ve eğilimler.

Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.3, pp.1-14, 2016 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Biyoloji Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi

12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Turkey, 28 - 30 September 2016

BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEŞTİREL

12. ULUSAL FEN BİLİMLERİVEMATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, Turkey, 28 - 30 September 2016

THE OPINIONS OF HIGH SCHOOL STUDENTS REGARDINGENERGY AND ITS PROBLEMS

International Trends and Issues in Communication & Media Conference, 2 - 04 September 2015 identifier identifier identifier

Approaches Of Bıology Teacher Candıdates Towards Ecologıcal Products

IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 3 - 06 February 2016

Approaches of Biology Candidates Towards Ecological Products

IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Paris, France, 3 - 06 February 2016

General evaluation of secondary level teachers in line with Z-Generation.

International Conference on New Horizons in Education, 10 - 12 June 2015

Yenilenebilir enerji kaynaklarının farkındalığında öğretim programlarının rolü.

Öğretmen Yetiştirme Politika ve Sorunları Uluslararası Sempozyumu IV-ISPITE, 15 - 16 May 2014 Sustainable Development