Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tarih Manzumeleri Üzerinden II. Mahmut Devrine Bakış

Türkbilig:Türkoloji Araştırmaları, sa.37, ss.167-190, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türsel Yenidenbiçimlendirme, Dönüşüm Sürekliliği, Çeviri Paradigması Bağlamında Leyla ve Mecnun Anlatısı

Journal of Turkish Studies (In Memoriam Saliha Paker II), sa.49, ss.295-312, 2018 (Hakemsiz Dergi)

XIX. Yüzyıl Divan Edebiyatı Hakkında Bazı Tespitler

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, sa.26, ss.253-280, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ninniyi Divan Şairlerinden Dinlemek

Folklor/Edebiyat, cilt.22, sa.88, ss.45-68, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tarih Manzumelerine Göre XIX Yüzyılda Ankara

Vekam Ankara Araştırmaları Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.212-219, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tarih Manzumelerine Göre Kavala Rodos Trabzon Erzurum Bursa Ve Resmo da XIX Yüzyıla Ait Bazı Eğitim Kurumları

Turkish Studies, cilt.10, sa.12, ss.929-942, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Deyişbilimsel Bir Paralel Yineleme Unsuru Olarak Divan Şiirinde Redd i Matla

Turkish Studies, ss.583-609, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Şiirinde Metinlerarası İlişkiler Çağdaş Türk Şiirinde Artzamanlı Üretim Bağlantıları

Journal of Turkish Studies, ss.51-87, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Modern Türk Şiirinde Geleneği Yeniden Üreten Bir Şair Nâzım Hikmet ve Metinlerarasılık

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, cilt.25, sa.1, ss.129-150, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Divan Şiiri ile Deyişbilim Arasında Yapısal Bir Köprü Fuzûlî ve Bâkî Divanlarında Yer Alan Biçimbirimsel Yinelemeler

Türkbilig:Türkoloji Araştırmaları, sa.3, ss.83-105, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Edebiyatta Müziğin Erganun Tonu

Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları XIV - Dîvân’dan Nağmeler: Farklı Boyutlarıyla Edebiyat-Mûsikî İlişkileri, İstanbul, Türkiye, 27 Nisan 2018, ss.272-321

Bir İnternet Sözlüğü olarak ‘Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü (TEİS)’ ve Klasik Edebiyattaki Biyografi Geleneğini Modern Bağlamda Yeniden Okumak

GEÇMİŞTEN GELECEĞE TÜRK SÖZLÜKÇÜLÜĞÜ Elginkan Vakfı 3. Türk Dili ve Edebiyatı Kurultayı., İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2017, ss.291-300

İstanbul’u Öyküleyen Kentsel Kimlik Göstergelerini XIX. Yüzyıla Ait Klasik Şiir Metinleri Üzerinden Okumak

Osmanlı Dünyasında Kültürel Karşılaşmalar ve Sanatsal Yansımaları Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu’na Armağan, Ankara, Türkiye, 14 - 16 Kasım 2012

Metinlerarasılık Bağlamında Yeniden Kurgulanan Bir Arayış Yolculuğu Doğu Anlatı Geleneğindeki Sîmurg Motifinin Uykuların Doğusu na Aktarılma Biçimi

GELENEKTEN GELECEĞE TÜRK EDEBİYATI Elginkan Vakfı 2.Türk Dili ve Edebiyatı Kurultayı, İstanbul, Türkiye, 15 - 17 Nisan 2015

XIX Yüzyıl Türk Şiirini Kadın Gözünden Okumak

KADIN ALGISI VE EDEBİYATTA KADIN SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 27 Şubat 2015

Foregrounding in Turkish poetry as a stylistic expression

Akdeniz Language Studies Conference, Antalya, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2012, cilt.70, ss.110-119 identifier

Divan Şiirinde Deyişbilime Ait Bir Yapı Ölçütü Olarak Biçimbirimsel Yinelemeler

21. Yüzyıla Girerken Yazında Dil Kullanımları (Alışkanlıklar-Yenilikler-Aykırılıklar-Sapmalar) I. Dil, Yazın Deyişbilim Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 Nisan 2001, ss.25-36

Kitap & Kitap Bölümleri

Çelebizade Asım Divanı’nda Metinlerarası İlişkiler

Divanlar Arasında Bir Ömür: Prof. Dr. Ahmet Mermer Armağanı, Neslihan Keskin Koç - Muvaffak Altun, Editör, Akçağ Yayınları, Ankara, ss.643-671, 2018

ÇELEBİZADE ASIM DİVAN

Ürün Yayınları, Ankara, 2010

Ansiklopedide Bölümler