About


Bu araştırma, Çin’in 2013 yılında resmî olarak ortaya koyduğu ve alternatif küreselleşme vizyonu olarak kabul edilen Kuşak ve Yol Girişimi’ne (Belt and Road Initiative-kısa adıyla BRI) dahil olan ülkelerden Türkiye, Pakistan ve Etiyopya’da, 2019 yılında düzenlenen ikinci Kuşak ve Yol Forumu sırasında ve ardından konuyla ilgili resmi aktörlerin ve kanaat teknisyenlerinin sosyal medya platformlarından Twitter’da ürettikleri söylemsel pratikleri analiz edecektir. Araştırma yöntemi olarak, her üç ülkenin Twitter kullanıcıları arasından konuyla ilgili kamuoyu tartışmalarına katılan kamusal figürlerin (resmi aktörler ve kanaat teknisyenleri) Twitter’da kamuya açık hesaplarında  2019 yılında Beijing’de  ikincisi düzenlenen Kuşak ve Yol Forumu sırasında ürettikleri içeriğe Norman Fairclough’un söylem analizi tekniği uygulanacaktır.

BRI, tarihi İpekyolu güzergahında konumlanan ticaret yollarının Çin tarafından siyasal, ekonomik ve kültürel ağ olarak yeniden inşa edilmesi amacıyla kurulmuştur ve Çin resmi söylemine göre katılımcı ülkeler nezdinde ortak çıkar, kültürel miras, barış ve kalkınma gibi temel hedefleri bulunmaktadır ve projenin “hayata geçirilmesiyle güzergahlarında bulunan bütün ülkelerin ekonomileri arasında daha sıkı bir bağ oluşacak, altyapı inşasıyla yapı ve mekanizmalarda yenilikler getirilecek, büyümeyi ve istihdamı artıran yeni merkezler yaratılacak ve bütün ülkelerin ekonomilerinin iç dinamizmi ve riske karşı koyma yeteneği”nin (Xi, 2014, s. 364) artacağı düşünülmektedir. BRI’ya dair hakim literatür daha çok Uluslararası İlişkiler disiplininin belirleyiciliğinde, BRI olgusunu Çin’e özgü bir küresel siyaset vizyonu çerçevesinde değerlendirmektedir.. Az sayıdaki çalışma ise BRI’nın dolayımıyla Çin ile diğer ülkelerin arasındaki ilişkilerin ana akım basın tarafından nasıl çerçevelendiğine odaklanmıştır.

Bu çalışmada ise Türkiye, Pakistan ve Etiyopya’da, üç ülkenin çevrimiçi uzamında konuyla ilgili kamusal figürler tarafından Kuşak ve Yol Girişiminin nasıl konumlandırıldığını kavramaya çalışarak, BRI’ye yönelik üretilen söylemsel pratiklerini karşılaştırılacaktır. Türkiye BRI’ya adına “Orta Koridor” denilen ve Kafkaslar üzerinden Avrupa’ya uzanan demiryolu ağı üzerinden dahil olmuştur. Türkiye’nin özellikle Batı ile ilişkileri netameli hale geldiğinde, Çin merkezli alternatif küreselleşme politikasına  daha çok pragmatik temelde ilgi göstermeye başlamıştır. Etiyopya’nın BRI’ya katılımı daha çok ülkenin büyük kentlerini ve ülkeyi komşu ülkelerle bağlayan demiryolu projelerinin 2018 yılında Çin tarafından tamamlanmasıyla olmuştur. Pakistan’ın BRI’ya katılımı “Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru” ile gerçekleşmiş olup, Pakistan kamuoyunda BRI, Belucistan’ın liman kenti olan Gwadar’a  kadar uzanan Çin-Pakistan Ekonomi Koridorunun inşası üzerinden tartışılmakta, ülkedeki yerel ve merkezi siyaseti dönüştürmektedir.

Bu araştırmanın özgün değeri, gerek dünya gerekse Türkiye’deki akademik literatürde Kuşak ve Yol Girişimi’ne ilişkin kamusal figürlerin söylemsel pratiklerini ilk kez karşılaştırmalı olarak açığa çıkaracak olmasıdır. Bu konu üzerine böylesi bir çalışma medya araştırmaları alanında mevcut olmayıp, üretilecek bilgi birikimi ile üç farklı ülkede Çin’in alternatif küreselleşme politikasının taşıyıcısı olan Kuşak ve Yol Girişimi’nin nasıl makro, mezo ve mikro söylem alanlarında kurulduğu, söylemsel pratiklerin benzerlikleri ve farklılıkları ortaya koyacaktır. Bu üç ülkenin siyasal, ekonomik, kültürel, tarihi ve jeopolitik bağlamları hiç kuşkusuz Kuşak ve Yol Girişiminin kamusal figürler tarafından konumlandırılışını etkilemektedir. Çalışmanın bir diğer özgün değeri de, bu üç ülkenin kendi özgüllükleri içinde Çin ile olan ilişkilerini ele alarak, Kuşak ve Yol Girişiminin Twitter’da tartışılmasını ele alması, böylece gerek bölge çalışmaları gerekse Türkiye bağlamı için de önemli bilgi üretmesidir.

Türkiye’de yakın zamanlarda Asya odaklı ekonomi ve siyaset çalışmalarının ivme kazandığı göz önüne alınırsa, iletişim çalışmaları alanında da böylesi bir çalışmaya gereksinim vardır.