Children Who Started School at an Early Age with the 4+4+4 Regulation: “It Would Have Been Much Better If I Had Been One Year Older!”


Creative Commons License

ŞAHİN A. E., ZORALOĞLU S., KARDAŞ İŞLER N.

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.25, no.2, pp.209-224, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The school starting age in Turkey was regulated by Law No. 6287, and 60-month-old children started school in the 2012-2013 school year. The aim of this research is to examine the experiences of 60-68-month-old children who started school and their parents in depth in line with their own views. In this phenomenological research, the data were collected through semi-structured interviews in the 2020-2021 school year. 23 children and 20 parents participated in to the study. The findings are presented in three categories: reasons for sending children to school, experiences and suggestions based on their experiences. Parents sent their children to school due to 4+4+4 regulation or their own initiative. The participants had various experiences within family, teacher and peer interaction during school life because of starting school at an early age. In the primary school, the experiences caused by the individual development of children not reaching sufficient maturity were also reflected in the middle and high school. Participants suggested the necessity of preschool education, reformulation of the school starting age, and child-friendly learning environments. The findings suggested that regulating the school starting age on a scientific basis, compulsory preschool education, differentiating the instruction, and arranging the curriculum in accordance with the children.
Türkiye’de okula başlama yaşı 6287 sayılı Kanun ile düzenlenmiş ve 2012-2013 öğretim yılında 60 aylık çocuklar da okula başlamıştır. Bu araştırmanın amacı, 60-68 aylık okula başlayan çocukların ve ebeveynlerinin yaşantılarını, kendi görüşleri doğrultusunda derinlemesine incelemektir. Bu olgubilim (fenomenoloji) araştırmasında veriler, 2020-2021 öğretim yılında yarı yapılandırılmış görüşme yoluyla toplanmıştır. Araştırmanın katılımcılarını 2012-2013 öğretim yılında okula başlamış olan 23 çocuk ve 20 ebeveyn oluşturmuştur. Elde edilen bulgular, çocukların okula gönderilme nedenleri, katılımcıların yaşantıları ve yaşantılarına dayanan öneriler olmak üzere üç kategoride sunulmuştur. Ebeveynler çocuklarını, 4+4+4 düzenlemesi veya kendi istekleri nedeni ile okula göndermişlerdir. Katılımcıların yaşantıları; çocukların erken yaşta okula başlamaları nedeniyle okul yıllarında aile, öğretmen ve akran etkileşiminde olumlu ve olumsuz deneyimleri olduğunu göstermiştir. İlkokul döneminde, çocukların bireysel gelişimlerinin yeterli olgunluğa erişememesinden kaynaklı yaşananlar, ortaokul ve lise dönemine de yansımıştır. Katılımcılar kendi deneyimleri doğrultusunda; okul öncesi eğitimin gerekliliğini, okula başlama yaşının yeniden düzenlenmesini, okulların ve yapılan düzenlemelerin çocuğa uygun şekilde gerçekleştirilmesini önermişlerdir. Bulgulardan yola çıkılarak; okula başlama yaşındaki düzenlemenin bilimsel bir temelde yapılması, okul öncesi eğitimin zorunlu olması, öğretmenlerin öğretimi farklılaştırması ve öğretim programının çocuğa uygun biçimde düzenlenmesi önerilmiştir.