An Analysis of the Elementary Grade Students’ Performance and Strategies in Addition Operations Regarding the Part-Whole Relationship of Numbers


Kayhan Altay M.

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.57, pp.1887-1905, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 57
  • Publication Date: 2023
  • Journal Name: Buca Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1887-1905
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

The purpose of this research is to examine the performance and strategies of elementary school students in addition operation regarding the part-whole relationship of numbers. For this purpose, the performances of elementary school 2 nd, 3rd, and 4th grade students in addition operation and the strategies they used were examined according to the grade level. The participants of this research, which is carried out with the mixed research method, which is a combination of quantitative and qualitative research approaches, consists of 378 students studying in the elementary school. The data were collected through the "Addition Operation Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 2023, sayı 57, ss. 1887-1905 Araştırma Makalesi The Journal of Buca Faculty of Education, 2023, issue 57, pp. 1887- 1905 Research Article 1888 Test" developed by the researcher, considering the final unknown, covariation and compensation structures in the part-whole relationship. In the quantitative part of the research, the variation of students' performance in addition operations according to grade level was tested with one-way analysis of variance. In the qualitative part of the research, the strategies used by elementary school students were examined by content analysis. As a result of the research, it was determined that the performances of elementary school students in addition operations were at a high level. When the performances of the students in the addition operation were evaluated based on question types, it was determined that their performance was high in problem types with final unknown results. In addition, it was found that they performed lower in compensation questions than in covariation questions. However, no statistically significant difference was found between the students' performance in addition operations and their grade level. In the research findings on strategies, it was observed that elementary school students generally used traditional algorithms in addition operation at all three grade levels. It is noteworthy that part-whole strategies are used more at the third-grade level than at other grade levels.

Bu araştırmanın amacı, ilkokul öğrencilerinin sayıların parça-bütün ilişkisine yönelik toplama işlemlerindeki performanslarını ve stratejilerini incelemektir. Bu amaçla ilkokul 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerinin toplama işlemlerinde sergiledikleri performanslar ve kullandıkları stratejiler sınıf düzeyine göre incelenmiştir. Nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin bir arada kullanıldığı karma araştırma yöntemi ile yürütülen bu araştırmanın katılımcılarını 378 ilkokul öğrencisi oluşturmaktadır. Veriler, parça-bütün ilişkisindeki sonuç bilinmeyen, değişim ve telafi yapıları dikkate alınarak araştırmacı tarafından geliştirilen “Toplama İşlemi Testi” aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmanın nicel verilerinin analizinde öğrencilerin toplama işlemlerindeki performanslarının sınıf düzeyine göre değişimi tek yönlü varyans analizi ile test edilmiştir. Araştırmanın nitel kısmında ise ilkokul öğrencilerinin toplama işlemlerinde kullandıkları stratejiler içerik analizinden yararlanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda ilkokul öğrencilerinin toplama işlemlerindeki performanslarının yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Performanslar soru türleri bazında değerlendirildiğinde öğrencilerin en çok sonuç bilinmeyen problem türündeki sorularda performanslarının yüksek olduğu saptanmıştır. Ayrıca telafi sorularında değişim sorularına nazaran daha düşük bir performans sergiledikleri bulunmuştur. Bununla birlikte, öğrencilerin toplama işlemlerindeki performansları ile sınıf düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Stratejilere ilişkin araştırma bulgularında ise ilkokul öğrencilerinin üç sınıf düzeyinde de toplama işlemlerinde genellikle geleneksel algoritmaları kullandıkları gözlenmiştir. Üçüncü sınıf düzeyinde diğer sınıf düzeylerine göre parça-bütün stratejilerinin daha fazla kullanılması dikkati çekmektedir.