Mobbing, organizational identification, and perceived support: Evidence from a higher education institution Yıldırma, örgütsel özdeşim ve algılanan destek: Bir yüksek öğretim kurumundan bulgular


Coskuner S., COŞTUR R., Bayhan-Karapinar P., Metin-Camgoz S., CEYLAN S., Demirtas-Zorbaz S., ...More

Egitim Arastirmalari - Eurasian Journal of Educational Research, vol.2018, no.73, pp.19-40, 2018 (ESCI) identifier identifier