Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Estimation of evaporation for Lake Van

ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES, cilt.75, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The salinity problem at Yelkoma Lagoon Yumurtalık Adana and its restoration by mixing of freshwater from Ceyhan River

Fresenius Environmental Bulletin, cilt.24, ss.235-243, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Sunshine-based estimation of global solar radiation on horizontal surface at Lake Van region (Turkey)

ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, cilt.58, ss.35-46, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Role of Soil Behavior on Structural Damages During 2011 Van Turkey Earthquakes

GSTF Journal of Geological Sciences (JGS) - Volume 1 Number 1, cilt.1, ss.56-62, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kuvaterner Yaşlı Alüvyal Zeminlerin Kuvvetli Yer Hareketine Etkisi 2011 Van Depremleri

Jeoloji Mühendisliği Dergisi, cilt.36, ss.75-97, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkiye ve Gürcistan Sınır Bölgesi Jeotermal AlanlarınınHidrojeokimyasal Ön Değerlendirmesi

HİDRO’2018: Ulusal Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2018, ss.198-205

Doğu Anadolu Jeotermal Sistemlerinin Hidrojeokimyasal Özellikleri

Uluslararası Katılımlı 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 23 - 27 Nisan 2018

Akköy (Bilecik) Pliyosen Gölünde Damlataş Yığışımı: Bir Jeosit Önerisi

70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 10 - 14 Nisan 2017, ss.246-247

Mineralogical and Chemical Characterization of Acidic Pumices Outcrop North of Lake Van

World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2016), 5 - 09 Eylül 2016, cilt.44, ss.52019 identifier identifier

Hydrogeochemical Properties of Geothermal Fields at Northeastern Anatolia

VII. Geochemistry Symposium with International Participation, Antalya, Türkiye, 16 - 20 Mayıs 2016, ss.207-208

Van Gölü Havzası Yerel Meteorik Su Doğrusunun Belirlenmesi

4. Ulusal Hidrolojide İzotop Teknikleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 5 - 09 Ekim 2015, cilt.1, ss.89-91

Sismik Aktivitenin Bölgesel Hidrojeolojik Yapıya Etkisinin Helyum İzotopları ile İncelenmesi Doğu Anadolu Örneği

4. Ulusal Hidrolojide İzotop Teknikleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2015, cilt.1, ss.83-88

Gölmarmara Sulak Alanının Hidrolojisi

III. Ulusal Sulak Alanlar Kongresi, Samsun, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2013, ss.112

Doğu Anadolu Sulak Alan Ekosistemlerinin Hidrolojisi III Ulusal Sulak Alanlar Kongresi

III. Ulusal Sulak Alanlar Kongresi, Samsun, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2013, ss.79

Islak çevre yönteminin optimizasyonu ile hidrolojik çevresel akış miktarının belirlenmesi

Baki Canik Su Medeniyeti Sempozyumu, Aksaray, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2013, ss.46

Diyadin Ağrı Jeotermal Sahasına Yönelik Jeokimyasal ve İzotopik Bulgular

11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, Jeotermal Enerji Semineri, İzmir, Türkiye, 17 - 20 Nisan 2013, ss.47-67

Çaldıran Van Jeotermal Sahasının Hidrojeokimyasal Özellikleri

11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, Jeotermal Enerji Semineri, İzmir, Türkiye, 17 - 20 Nisan 2013, ss.71-90

Speleothem conglomeration in a pliocene lake NW Turkey an indication of a catastrophic event

European Geosciences Union General Assembly 2006 (EGU 2006), Viyana, Avusturya, 2 - 07 Nisan 2006, cilt.8

Kitap & Kitap Bölümleri

CBS’de Jeolojik ve Hidrolojik Haritalama

Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Proje Tasarimi ve Yönetimi I, Emrah PEKKAN, Editör, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, ss.2-21, 2017

CBS’de Jeolojik ve Hidrolojik Haritalama Uygulamaları

Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Proje Tasarimi ve Yönetimi II, TÜN, MUAMMER, Editör, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, ss.2-19, 2016

Hidrolik Kuraklık Analizi: Muş İli Örneği

Muş İli İçin Doğal Tehlike Kaynakları, İskender DÖLEK, Editör, Yayın Evi, Ankara, ss.3-24, 2016