Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Estimation of evaporation for Lake Van

ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES, vol.75, no.18, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Sunshine-based estimation of global solar radiation on horizontal surface at Lake Van region (Turkey)

ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, vol.58, pp.35-46, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

The Role of Soil Behavior on Structural Damages During 2011 Van Turkey Earthquakes

GSTF Journal of Geological Sciences (JGS) - Volume 1 Number 1, vol.1, pp.56-62, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kuvaterner Yaşlı Alüvyal Zeminlerin Kuvvetli Yer Hareketine Etkisi 2011 Van Depremleri

Jeoloji Mühendisliği Dergisi, vol.36, pp.75-97, 2012 (Other Refereed National Journals) identifier

Sızır Gemerek Sivas kaynakları akiferinin hidrojeolojik ve hidrojeokimyasal özellikleri

Yerbilimleri, vol.26, no.2, pp.15-32, 2005 (National Refreed University Journal) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye ve Gürcistan Sınır Bölgesi Jeotermal AlanlarınınHidrojeokimyasal Ön Değerlendirmesi

HİDRO’2018: Ulusal Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 27 - 29 September 2018, pp.198-205

Doğu Anadolu Jeotermal Sistemlerinin Hidrojeokimyasal Özellikleri

Uluslararası Katılımlı 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 23 - 27 April 2018

Akköy (Bilecik) Pliyosen Gölünde Damlataş Yığışımı: Bir Jeosit Önerisi

70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 10 - 14 April 2017, pp.246-247

Mineralogical and Chemical Characterization of Acidic Pumices Outcrop North of Lake Van

World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2016), 5 - 09 September 2016, vol.44, pp.52019 identifier identifier

Hydrogeochemical Properties of Geothermal Fields at Northeastern Anatolia

VII. Geochemistry Symposium with International Participation, Antalya, Turkey, 16 - 20 May 2016, pp.207-208

Van Gölü Havzası Yerel Meteorik Su Doğrusunun Belirlenmesi

4. Ulusal Hidrolojide İzotop Teknikleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 5 - 09 October 2015, vol.1, pp.89-91

Sismik Aktivitenin Bölgesel Hidrojeolojik Yapıya Etkisinin Helyum İzotopları ile İncelenmesi Doğu Anadolu Örneği

4. Ulusal Hidrolojide İzotop Teknikleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 5 - 07 October 2015, vol.1, pp.83-88

Gölmarmara Sulak Alanının Hidrolojisi

III. Ulusal Sulak Alanlar Kongresi, Samsun, Turkey, 23 - 25 October 2013, pp.112

Doğu Anadolu Sulak Alan Ekosistemlerinin Hidrolojisi III Ulusal Sulak Alanlar Kongresi

III. Ulusal Sulak Alanlar Kongresi, Samsun, Turkey, 23 - 25 October 2013, pp.79

Islak çevre yönteminin optimizasyonu ile hidrolojik çevresel akış miktarının belirlenmesi

Baki Canik Su Medeniyeti Sempozyumu, Aksaray, Turkey, 7 - 09 October 2013, pp.46

Diyadin Ağrı Jeotermal Sahasına Yönelik Jeokimyasal ve İzotopik Bulgular

11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, Jeotermal Enerji Semineri, İzmir, Turkey, 17 - 20 April 2013, pp.47-67

Çaldıran Van Jeotermal Sahasının Hidrojeokimyasal Özellikleri

11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, Jeotermal Enerji Semineri, İzmir, Turkey, 17 - 20 April 2013, pp.71-90

Speleothem conglomeration in a pliocene lake NW Turkey an indication of a catastrophic event

European Geosciences Union General Assembly 2006 (EGU 2006), Viyana, Austria, 2 - 07 April 2006, vol.8

Books & Book Chapters

CBS’de Jeolojik ve Hidrolojik Haritalama

in: Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Proje Tasarimi ve Yönetimi I, Emrah PEKKAN, Editor, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, pp.2-21, 2017

CBS’de Jeolojik ve Hidrolojik Haritalama Uygulamaları

in: Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Proje Tasarimi ve Yönetimi II, TÜN, MUAMMER, Editor, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, pp.2-19, 2016

Hidrolik Kuraklık Analizi: Muş İli Örneği

in: Muş İli İçin Doğal Tehlike Kaynakları, İskender DÖLEK, Editor, Yayın Evi, Ankara, pp.3-24, 2016