Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Engellilik Sosyolojisi Ne Söyler, Neyi Tartışır?

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Etkinliği, 10 May 2022

An Evaluation on Social Wellbeing of Youth in Turkey over "2017 Global Youth Wellbeing Index

International Society for Quality-of-Life Studies (ISQOLS) 2021 VIRTUAL CONFERENCE “Quality-of-life and Adaptation in a Virulent World, United States Of America, 24 August 2021

Engellilik Sosyolojisi Bakış Açısında Engellilik ve Kent Yaşamı

Uluslararası Kartepe Zirvesi: Şehircilik ve Mutlu Şehir, 25 - 27 October 2019

Sosyolojik Bakış Açısında Engellilik

3 Aralık Dünya Engelliler Günü Sempozyumu: Toplumsal Katılım, Fırsatlar, Sınırlılıklar Toplantısı, Toplumsal Katılım, Sosyoloji ve Hukuk Paneli, 03 December 2018

Engellilik Sosyolojisi Bakış Açısıyla Türkiye’de Engelli Bireyler

Sosyal Politika Panelleri VEngellilik:Üniversitede Engelli Öğrenci Olmak, Ankara, Turkey, 20 December 2017

Engellilik Tartışmalarında Sosyolojinin Önemi Engellilik Sosyolojisi

Başkent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Sohbetleri III, Ankara, Turkey, 30 November 2016

Engellilik Sosyolojisi

I. Engellilik Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 24 - 25 November 2016

Çalışma Hayatında Engelli Birey Olma

Çalışma Hayatında Engellilerin Sorunları Paneli, TEYVAK ve SGK, Ankara, Turkey, 12 June 2016

Sosyo mekansal Ayrışmanın Özneler Bireyler Üzerinden İnşası

Kentsel Dönüşümün Sosyal Boyutu, İstanbul, Turkey, 12 May 2014, pp.154-159

Engelli Genç Olmak

1. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Kültür, Turizm ve Ekonomi Kongresi, Adıyaman, Turkey, 08 May 2015

Erken Evliliği Deneyimleyen Kadınların Gözünden Erken Evliliğin Nedenleri

1. Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi, Adana, Turkey, 9 - 11 April 2015

Toplumsal Kurallara Uyum ve Gençlik

Ankara Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Atatürk Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 13 November 2014

Türkiye’de Engelli Bireylerin Sosyolojik Görünümü

Uluslararası Kent ve Engelliler Çalıştayı, 18 April 2014

Sosyal Bir Problem Olarak Dünya’da ve Türkiye’de Erken Evlilikler

Anka Kadın Araştırma Merkezi Çocuk Evlilikler Sempozyumu, 07 March 2014

Engelli Gençlerin Sosyal İlişkilerinde Karşılaşabileceği Riskler

İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümü, Engellilerde Egzersiz ve Spor Paneli, 13 December 2013

Çalışma Hayatı ve Engellilik

Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği ve Türkiye Engelsiz Yaşam ve Sosyal Hizmet Vakfı, 09 May 2013

Kent Yaşamında Engelli Hakları

T.C. Ankara Valiliği Dünya İnsan Hakları Günü, 10 December 2012

Türkiye’de Yaşayan Engelli Bireylerin Sosyo-Kültürel Özellikleri

Dünya Evliya Çelebi Yılında II. Uluslararası Ahmet Yesevi’den Günümüze İnsanlığa Yön Veren Türk Büyükleri Sempozyumu, 05 September 2011

Turkish Cultural Adaptation of Quality of Working Life Scale: A Case Study on Quality of Working Life of Academicians in Turkey

Turkish Cultural Adaptation of Quality of Working Life Scale: A Case Study on Quality of Working Life of Academicians in Turkey, 08 December 2010

Türkiye’de Engelli Bireylerin Sosyolojik Profili

İnönü Üniversitesi, Konferans, 25 November 2010

Kültürel İmajlar ve Engelli Birey Olma

Olma, Uluslararası Türkiye- Mısır İlişkileri Sempozyumu ve Güzel Sanatlar Sergisi, 02 November 2009

Sosyolojik Bakış Açısında Özürlülüğün Değerlendirilmesi

Özürlüler’97 Kongre Sergi ve Sosyal Etkinlikler, 06 December 2007

Bir Altkültür Grubu Olarak Çırak ve Kalfa Gençlerin Kullandıkları Dilin Özellikleri

IV. Uluslararası Türk Kültür Kongresi Bildiri Kitabı, 04 November 2000

Ehlileşen Kardelen ve Sosyal Değişme

III. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Yeni Sosyolojik Arayışlar: Dünyada ve Türkiye’de Farklılaşma, Çatışma, Bütünleşme, 02 November 2000

Internet Kullanımının Sosyal İlişkiler Üzerine Etkileri

Bilginin Serüveni, Dünü, Bugünü ve Yarını Uluslararası Sempozyum Bildiri Kitabı, 17 November 1999

Books & Book Chapters

Engellilik Tarihi ve Engelliliğe İlişkin Modeller

in: Sosyal Hizmet, Turan F, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Ders Kitabı, pp.1-10, 2023

LGBTİ+ Bireylerin Dezavantajlı Konumu ve Dezavantajlılığın Araçsallığı

in: Dezavantajlı grupların sosyolojisi: Eşitsizlikler, riskler ve çözümler, Ayşegül Demir, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.273-312, 2022

Engellilik Sosyolojisi Ne Söyler? Neyi Tartışır? Engellilik Sosyolojisinin Gelişimsel Süreci Üzerine Bir Değerlendirme

in: Engellilik Sosyolojisi Araştırma Yazıları, Burcu Esra, Editor, Siyasal, Ankara, pp.21-62, 2022

Yaşam Kalitesi Sosyolojisi Neyi Tartışır? Yaşam Kalitesi, Yaşam Memnuniyeti ve Sosyal Kalite Kavramları Üzerine Bir Değerlendirme

in: Prof. Dr. Mehmet Çağatay Özdemir Armağanı Toplumsal Değişim, Serdar Sağlam, Galip Yüksel, Mehmet Kara, Aslıhan Selcen Bingöl, Editor, Nobel Akademik, Ankara, pp.636-668, 2022

Engelli Bireyin Kentsel yaşamdaki Kültürel Resmi Üzerinden Kentsel Yaşam Sorunlarını Görmek

in: Dert Yükü Mekanlar Kentlerin Yeni ve Eskimeyen Sorunları, Kaya Gazanfer, Şeker Aziz, Editor, Nika yayınevi, Ankara, pp.433-466, 2022

Engellilik ve Engelli Hakları Ekseninde Toplumsal Eşitsizlik

in: Toplumsal Eşitsizlik, Aktaş Gül, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Ankara, pp.1-10, 2022

Sosyoloji Biliminin Ortaya Çıkışı

in: Sosyoloji Kuramları, Gözübüyük Tamer, Mine, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Ankara, pp.1-10, 2022

Engellilik ve Sosyal Organizasyon İlişkisi Üzerinden Dezavantajlılık ve İnşası

in: Dezavantajlılar ve Dezavantajlılık Sosyolojisi, Ferhat Arık Levent Taş, Editor, Nobel, Ankara, pp.85-116, 2020

Giriş : Sosyoloji Nedir? Neden Sosyoloji?

in: Sosyoloji, SAĞLAM BURCU, Esra, BOYACIOĞLU ÖĞÜN, Aslihan, GELGEÇ BAKACAK, Ayça, Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.25-37, 2019

Engellilik

in: SOSYOLOJİ, BURCU SAĞLAM Esra, ÖĞÜN BOYACIOĞLU Aslıhan, GELGEÇ BAKACAK Ayça, Editor, Siyasal, Ankara, pp.564-585, 2018

Sosyoloji Nedir? Neden Sosyoloji?

in: SOSYOLOJİ, BURCU SAĞLAM Esra, ÖĞÜN BOYACIOĞLU Aslıhan, GELGEÇ BAKACAK Ayça, Editor, Siyasal, Ankara, pp.2540, 2018

Araştırma Yöntem Ve Teknikleri

in: SOSYOLOJİ, BURCU SAĞLAM Esra, ÖĞÜN BOYACIOĞLU Aslı, GELGEÇ BAKACAK Ayça, Editor, Siyasal, Ankara, pp.99-136, 2018

Engelliliğe Kavramsal Bakış

in: Sosyal Hizmet, A, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, pp.1-10, 2018

Sosyolojide Temel Teorile ve Düşünürler

in: SOSYOLOJİ, BURCU SAĞLAM Esra, ÖĞÜN BOYACIOĞLU Aslı, GELGEÇ BAKACAK Ayça, Editor, Siyasal yayınevi, Ankara, pp.41-96, 2018

Çifte Dezavantajlı Bir Durum: 'Engelli Olmak' ve 'Kadın Olmak' Üzerine Feminist Bir Değerlendirme

in: Hastalıkta Sağlıkta Kadın Olmak, A. Keser, F. Yıldırım, M. Kaplan , Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, pp.22-44, 2016

Engellilik Sosyolojisi

Anı Yayıncılık, Ankara, 2015

Erken Evlilikte Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Önemi

in: Evlilik Çocuk Oyunu değil Çocuk Evlilikler, Bengü E. Çolakoğlu, Editor, ANKA Kadın Yayınları, Ankara, pp.45-71, 2015 Sustainable Development

Aile Sosyolojisi

in: Aile ve Kültür, , Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Ders Kitabı, pp.1-10, 2014

Yaşa ve Engelliliğe Bağlı Toplumsal Eşitsizlikler

in: Sosyoloji, , Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Ders Kitabı, pp.1-10, 2014

Karl Marx: Kapitalizm ve Sınıf Kavramı

in: Klasik Sosyoloji Kuramları, , Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Ders Kitabı,, pp.1-10, 2013

Engellilik Modelleri Üzerine

in: Öğr. Gör. Hüseyin Yalçın’a Armağan: Sosyoloji Yazıları 3, Güngör Ercan Nevin, Burcu Esra, Şahin Birsen, Editor, Hacettepe Üniversitesi, pp.69-81, 2010