Yüksek Şiddetli Egzersizin Bioelektrik İmpedans Yöntemi İle Ölçülen Vücut Kompozisyonu Üzerine Etkisi


Creative Commons License

HAZIR T., KÖSE M. G., ESATBEYOĞLU F., EKİNCİ Y. E., KİN İŞLER A.

Spor Hekimliği Dergisi, vol.55, no.2, pp.102-111, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 55 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.5152/tjsm.2020.166
  • Journal Name: Spor Hekimliği Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.102-111
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: It is recommended not to exercise for 12-48 hours prior to test to secure validity and reliability of bioelectrical impedance analysis (BIA) method. The aim of this study was to examine the effect of repeated cycling sprint exercise on body composition using foot-to-foot and hand-to-foot BIA (BIAF-F and BIAH-F).   

Material and Method: Twenty five young recreationally active men (23.7±6.3 years) completed a repeated cycling sprint test (5x6-s max sprints with 30 s rest). Body mass (BM), fat-free mass (FFM), body fat percentage (BFP), BIAF-F and BIAH-F, impedance, resistance and reactant values were measured prior to repeated cycling sprint test, immediately after (1-3 minutes) and following 10th and 20th minutes of the test. The effects of exercise on body composition and BIA values were determined by repeated measures variance analysis. 

Results: When compared to values prior to exercise, significant decrease in BM was found beginning from the 10th minute following the exercise (p<0.001). For BIAF-F method, comparing prior to exercise; impedance and BFP measured following exercise were significantly lower till 20th minute following the exercise (p<0.001) whereas FFM was significantly higher (p<0.009). These differences revealed a change less than 2.0% for BFP and less than 0.40% for FFM. For BIAH-F method, comparing with prior to high-intensity exercise, resistance values immediately after and 10 minutes after exercise were similar, however, resistance values after 20 minutes were measured significantly lower (p<0.001). On the other hand, there is no significant change found in reactant values (p>0.05). The effects of high-intensity exercise on BFP (p>0.05) and FFM (p>0.05) measured with BIAH-F method was not significant. 

Conclusion:The results of this study showed that short-term high-intensity exercise had no effect on body composition measured by BIAH-F technology. In addition, BFP measured by BIAF-F technology was significantly low, but this decrease was less than 2%.  These results indicate that exercise restriction before BIA measurement is not evidence based, if the hydration status is well-controlled. 

Amaç: Bioelektrik impedans analizi (BIA) yönteminin geçerliği ve güvenirliği için testten önceki 12-48 saat egzersiz yapılmaması tavsiye edilmektedir. Bu çalışmanın amacı bisiklet ergometresinde tekrarlı sprint egzersizinin ayaktan ayağa (BIAA-A) ve elden ayağa (BIAE-A) BIA yöntemi ile belirlenen vücut kompozisyonu üzerine etkisini incelemektir. 

 Gereç ve Yöntem: Yirmibeş genç aktif erkeğe (23.7±6.3 yaş)  bisiklet ergometresinde 5x6 saniye tekrarlı sprint egzersizi yaptırılmıştır. Test öncesinde, testten hemen sonra (1-3 dakika) ve test bitiminin 10. ve 20. dakikalarında katılımcıların vücut ağırlığı (VA), sırasıyla BIAA-A ve BIAE-A yöntemleri ile vücut yağ yüzdesi (VYY), ve yağsız vücut kitlesi (YVK), impedans, rezistans ve reaktans değerleri ölçülmüştür. Egzersizin vücut kompozisyonu ve BIA çıktıları üzerine etkisi tekrarlı ölçümlerde varyans analizi ile belirlenmiştir. 

Bulgular: Egzersiz öncesiyle karşılaştırıldığında 10. dakikadan itibaren VA’da anlamlı düşüş saptanmıştır (p<0.001). BIAA-A yönteminde egzersiz öncesi ile karşılaştırıldığında egzersizden sonra ölçülen impedans ve VYY 20. dakikaya kadar anlamlı derecede düşük (p<0.001), buna karşılık YVK anlamlı derecede yüksek (p<0.01)  ölçülmüştür. Bu farklar VYY için %2.0’den, YVK için ise %0.40’dan az değişimi temsil etmektedir. BIAE-A yönteminde yüksek şiddette egzersiz öncesi ile karşılaştırıldığında egzersizden hemen sonra ve 10. dakikada ölçülen rezistans değerleri benzer ancak 20. dakikada anlamlı derecede düşük ölçülmüştür (p<0.001). Buna karşılık reaktans değerlerinde anlamlı bir değişim saptanmamıştır (p>0.05). Yüksek şiddette egzersizin BIAE-A yöntemi ile belirlenen VYY (p>0.05) ve YVK (p>0.05) üzerine etkisi anlamlı değildir. 

Sonuç: Bu çalışmanın bulguları kısa süreli yüksek şiddetli egzersizin BIAE-A teknolojisi ile ölçülen vücut kompozisyonu üzerine etkisi olmadığını göstermiştir. Ek olarak, BIAA-A teknolojisi ile ölçülen VYY anlamlı derecede düşük olmakla beraber, bu düşüş %2’den azdır. Bu bulgular hidrasyon durumu kontrol altında tutulduğunda BIA ölçümü öncesi egzersiz kısıtlamasının kanıta dayalı olmadığını göstermektedir.