The Relationship of Coach-Created Empowering and Disempowering Motivational Climate to Athletes’ Burnout and Moral Decision-making


Creative Commons License

Sarı İ., Kırcı N. Y.

Spor Bilimleri Dergisi / Hacettepe Journal of Sport Sciences, vol.31, no.2, pp.69-82, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

ABSTRACT

The aim of this research was to examine the relationship of coach-created empowering and disempowering motivational climate to athletes’ burnout and moral decision- making. A total of 141 athletes voluntariliy participated in the research. Empowering and Disempowering Motivational Climate Questionnaire, Athlete Burnout Questionnaire and The Attitudes to Moral Decisions in Youth Sport Questionnaire were used as the data collection tools. The data was analysed by SPSS 22 program by descriptive statistics, Pearson correlation analysis and regression analysis. According to the results of Pearson correlation analysis; athletes’ burnout was negatively correlated with empowering climate and positively correlated with disempowering climate. Moral decision-making was positively correlated with empowering climate and negatively correlated with disempowering climate. According to the results of regression analysis, empowering climate and disempowering climate significantly (partly) explained athletes’ burnout and moral decision-making. It can be concluded as a result that empowering climate positively and disempowering climate negatively can contribute to athletes’ burnout and moral decision-making. Coaches, sport psychologists and sports directors should consider these findings.

Key Words: Empowering and disempowering motivational climates, Burnout, Moral decision-making

ÖZET

Bu araştırmanın amacı antrenör kaynaklı destekleyici ve kısıtlayıcı güdüsel iklimin sporcuların tükenmişlik ve ahlaki karar alma tutumları ile ilişkisini belirlemektir. Bireysel ve takım sporlarından 141 sporcu araştırmaya gönüllü olarak katılmıştır. Veri toplama aracı olarak Antrenör Kaynaklı Destekleyici ve Kısıtlayıcı Güdüsel İklim Ölçeği, Sporda Tükenmişlik Ölçeği ve Altyapı Sporlarında Ahlaki Karar Alma Tutumları Ölçeği kullanılmıştır. Veriler SPSS 22 paket programında tanımlayıcı istatistikler, Pearsokorelasyon analizi ve regresyon analizi ile analiz edilmiştir. Pearson korelasyon analizi sonuçlarına göre, sporcuların tükenmişliği destekleyici güdüsel iklim ile negatif, kısıtlayıcı güdüsel iklim ile pozitif olarak ilişkilidir. Ahlaki karar alma tutumu ise destekleyici güdüsel iklim ile pozitif, kısıtlayıcı güdüsel iklim ile negatif olarak ilişki göstermiştir. Regresyon analizi sonuçlarına göre ise; destekleyici güdüsel iklim ve kısıtlayıcı güdüsel iklimin anlamlı olarak (kısmen) sporcuların tükenmişlik ve ahlaki ahlaki karar alma tutumunu açıkladığı belirlenmiştir. Sonuç olarak, destekleyici güdüsel iklimin olumlu, kısıtlayıcı güdüsel iklimin ise olumsuz olarak sporcuların tükenmişlikleri ve ahlaki karar alma tutumlarına etki edeceği söylenebilir. Antrenörler, spor psikologları ve spor yöneticileri bu bulguları göz önünde bulundurmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Destekleyici ve kısıtlayıcı güdüsel iklim, Tükenmişlik, Ahlaki karar alma