Düşünme Üstüne Düşünme: Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik İyi Oluşları ile Metakognitif (Üstbilişsel) Düşünme ve Ruminatif Düşünce Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelemesi


Creative Commons License

Göller L., Gürbüz F.

XIV. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 27 - 30 October 2021, pp.25

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Çanakkale
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.25
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Literatürde bireyin kendini olumlu olarak algılaması, kendinden memnun olması, kendini gerçekçi olarak değerlendirerek güçlü ve sınırlı yanlarının farkında olması anlamlarına gelen psikolojik iyi oluş ile ilişkili değişkenleri incelemek üzere yapılmış birçok çalışma bulunmaktadır. Bu araştırmada da, üniversite öğrencilerinin psikolojik iyi oluşları ile metakognitif (üstbilişsel) düşünme ve ruminatif düşünce düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek amaçlanmaktadır. Çalışma grubunu, 2019-2020 eğitim öğretim yılında Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 175 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada, öğrencilerin psikolojik iyi oluşlarını belirlemek için Telef (2013) tarafından Türkçeye uyarlanan “Psikolojik İyi Oluş Ölçeği”, üstbilişsel inançlar, yargılar ve süreçleri incelemek için Tosun ve Irak (2008) tarafından Türkçeye uyarlanan “Üstbiliş Ölçeği-30” ve ruminatif düşünce biçiminlerini değerlendirmek amacıyla Karatepe (2010) tarafından Türkçeye uyarlanan “Ruminatif Düşünce Biçimi Ölçeği” kullanılmıştır. Nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modelinin kullanıldığı çalışmada, analiz aşamasında betimsel istatistikler, bağımsız örneklemler için t-testi, Mann Whitney U testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Pearson korelasyon katsayısı tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmanın bulguları, öğrencilerin metakognitif düşünme düzeyi yükseldikçe psikolojik iyi oluşlarının düştüğünü göstermektedir. Ek olarak, ruminatif düşünce düzeyi yüksek olan öğrencilerin metakognitif düşünme düzeylerinin de yüksek olduğu görülmektedir. Katılımcı grubunun psikolojik iyi oluşları cinsiyet, yaş, sınıf ve psikolojik tanı alma / almama durumuna göre değişmemektedir. Sonuç olarak, üniversite öğrencilerinin "olayların değerlendirilmesini etkileyen düşüncelere ilişkin bazı olumsuz inançlara sahip olma" olarak tanımlanan üstbilişleri ile psikolojik iyi oluşları arasında anlamlı ve negatif bir ilişki olduğu ve bu üstbilişlerin ruminatif düşünceler ile anlamlı ve pozitif ilişkiye sahip olduğu söylenebilmektedir.