Relationship Between Urinary Incontinence Severity and Frailty Levels in Geriatric Women: Correlational Study


Creative Commons License

ÜNVER G., ZORBA BAHÇELİ P., Ozcan M., KAPUCU S.

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, vol.10, no.1, pp.9-15, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Aim: This study was conducted to determine the relationship between urinary incontinence severity and frailty levels in geriatric women. Material and Methods: This correlational study was conducted with 142 women aged 65 years and older in the geriatric unit of a university hospital between 19 November 2015 and 30 August 2017. Data were collected face-to-face using Introductory Information Form, Edmonton Frail Scale (EFS-TR), and Incontinence Severity Index (ISI). Data were analyzed using descriptive statistics and Spearman correlation. Results: In the study, it was determined that approximately half (48.6%) of geriatric women were frail, and one-quarter were in the pre-frail stage. It was found that 81% of women had a complaint of urinary incontinence that continued for one year or more. As the body mass index and the number of drugs used increased, urinary incontinence severity increased; as the number of pregnancies and medications they used increased, the level of frailty increased. In addition, there was a significant positive relationship between women's urinary incontinence severity and quantity and frailty levels of women (p = 0.000). Conclusion: The study's results emphasize the importance of comprehensive evaluation of the urinary incontinence status and frailty levels of geriatric women by the multidisciplinary health team and counseling on this issue.
Amaç: Bu araştırma, geriatrik kadınlarda üriner inkontinans şiddeti ile kırılganlık düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: İlişki arayıcı tipte olan bu araştırma, bir üniversite hastanesinin Geriatri Ünitesinde1 Kasım 2015-30 Ağustos 2017 tarihleri arasında yatarak tedavi alan 65 yaş ve üzeri 142 kadınla yapılmıştır. Araştırmanın verileri, Tanıtıcı Bilgi Formu, Edmonton Kırılganlık Ölçeği (EFS-TR) ve İnkontinans Şiddet İndeksi (İŞİ) kullanılarak yüz yüze toplanmıştır. Veriler, tanımlayıcı istatistikler ve Spearman korelasyonu kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular: Çalışmada geriatrik kadınların yaklaşık olarak yarısının (%48.6) kırılgan olduğu ve dörtte birinin ise kırılganlık öncesi evrede olduğu belirlenmiştir. Kadınların %81’inin ise bir yıl ve üzeri devam eden üriner inkontinans şikayeti olduğu saptanmıştır. Geriatrik kadınların beden kütle indeksleri ve kullandıkları ilaç sayıları arttıkça üriner inkontinans şiddetinin arttığı; gebelik sayısı ve kullandıkları ilaç sayısı arttıkça ise kırılganlık düzeylerinin arttığı bulunmuştur. Ayrıca kadınların inkontinans şiddeti ve miktarı ile kırılganlık düzeyleri arasında pozitif yönde zayıf bir anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir (p = 0.000). Sonuç: Araştırmadan elde edilen sonuçlar, geriatrik kadınların üriner inkontinans durumlarının ve kırılganlık düzeylerinin multidisipliner sağlık ekibi tarafından kapsamlı olarak değerlendirilmesinin ve bu konu ile ilgili danışmanlık verilmesinin önemini vurgulamaktadır.