TÜRK HUKUKUNDA VOLATİLİTESİ YÜKSEK KRİPTO VARLIKLARIN VE ÖZELLİKLE NFT’LERİN ANONİM ORTAKLIKLARA SERMAYE OLARAK GETİRİLMESİ İHTİMALİNİN SERMAYENİN KORUNMASI İLKESİ EKSENİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ


Kaya M. İ., Gözübüyük B.

in: II. Sigorta ve Şirketler Hukuku Sempozyumu, Rauf Karasu, Editor, Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım, Ankara, pp.200-226, 2023

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.200-226
  • Editors: Rauf Karasu, Editor
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Anonim ortaklıklarda sermayenin korunması ilkesi, anonim ortaklık paydaşlarının (ortaklık alacaklıları, çalışanları, ortaklık tüzel kişiliği) ve hatta toplumun menfaati için önem arz etmektedir. Sermayenin korunması ilkesinin bir gereği olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun (TTK) 332/1 inci maddesi anonim ortaklıkların asgari belli bir sermaye ile kurulmasını zorunlu kılmıştır. Kripto varlıkların anonim ortaklıklara sermaye olarak getirilmelerinin önünde hukuken herhangi bir engel bulunmadığı kabul edilse dahi; çoğu kripto varlığın volatilitesinin yüksek olması, bunların anonim ortaklıklara sermaye olarak getirilmesi halinde taahhüt edilen sermayenin erimesi ve ortaklık ile ortaklık paydaşlarının menfaatlerinin zarar görmesi riskini beraberinde getirtmektedir. Bu durum, konunun sermayenin korunması ilkesi açısından değerlendirilmesini önemli hale getirmektedir. NFT’ler (Nitelikli Fikri Tapu) diğer kripto varlıklardan farklı olarak, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda (FSEK) öngörülen eser olma şartlarını taşımaları halinde eser niteliğine haiz olmakta ve bu açıdan bir fikri mülkiyet unsuru olarak kabul edilmektedir. TTK m. 342/1 uyarınca fikri mülkiyet haklarının anonim ortaklıklara ayni sermaye olarak getirilmesi mümkün olmakla beraber, bu hakların devrolunabilen nitelikte olması gerekmektedir. Fikri mülkiyet unsuru olarak kabul edilebilecek NFT’lerin devrinin geçerli olarak kabul edilebilmesi için ise; FSEK’te mali hakların devrine ilişkin olarak öngörülen düzenlemelerin dikkate alınması gerekmektedir. Bu çalışmada öncelikle, anonim ortaklıklarda sermayenin korunması ilkesi hakkında genel bir değerlendirme yapılacak, volatilitesi yüksek kripto varlık kavramı ve NFT kavramı ile ilişkili kavramlar açıklanarak bu türden kripto varlıkların anonim ortaklıklara sermaye olarak taahhüt edilmesinin önünde meri mevzuat açısından bir engel olup olmadığının tespiti yapılacaktır. Daha sonra volatilitesi yüksek kripto varlıkların anonim ortaklıklara sermaye olarak getirilmesi ihtimali, anonim ortaklıklarda sermayenin korunması ilkesi çerçevesinde değerlendirilecek ve bu kapsamda İsviçre uygulamasından örnekler verilerek çözüm önerileri sunulacaktır. Nihayetinde, kripto varlıklar içerisinde fikri mülkiyet unsuru olarak kabul edilebilecek NFT’lerin, anonim ortaklıklara sermaye olarak getirilmeleri ihtimali hem TTK kapsamında hem de FSEK kapsamında bütüncül bir bakış açısıyla ele alınarak yapılacak değerlendirmeler ve çözüm önerileriyle çalışma sonlandırılacaktır.