Mathematics Teachers’ Understanding of Area Measurement: A study with Middle School Mathematics Teachers


KOZA ÇİFTÇİ S., YETKİN ÖZDEMİR İ. E.

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.13, no.27, pp.24-45, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

This research investigates the mathematical understandings of the secondary school mathematics teachers about the area measurement. The study which is employed qualitative case study methodology is carried out with volunteer three middle school mathematics teachers who are determined using criterion sampling from purposeful sampling methods. The data obtained by semi-structured interview form are analyzed through descriptive analysis. Findings of the study show that teachers have some limitations in the area of measurement and field measurement process, their understanding of the basics of field formulas and their area measurement units. It is found that teachers have difficulty in explaining the measurement and area measurement process in general, and it is closely related to their knowledge about the area measurement and their understandings related to unit and they have significant deficiencies in the field measurement units.
Bu çalışmada, ortaokul matematik öğretmenlerinin alan ölçme konusuna ilişkin matematiksel anlamalarıincelenmiştir. Nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseninin kullanıldığı çalışma, amaçlı örneklemeyöntemlerinden ölçüt örnekleme kullanılarak belirlenen gönüllü üç ortaokul matematik öğretmeniyleyürütülmüştür. Yarı-yapılandırılmış görüşme formuyla elde edilen veriler betimsel analiz kullanılarakçözümlenmiştir. Bulgular öğretmenlerin ölçme ve alan ölçme süreci, alan formülünün temelleri ve alan ölçmebirimlerine ilişkin anlamalarında bazı sınırlıklar olduğunu göstermiştir. Öğretmenlerin genel olarak ölçme vealan ölçme sürecini açıklamakta zorlandıkları, alan ölçmeye ilişkin bilgilerinin birime ilişkin anlamaları ileyakından ilişkili olduğu ve alan ölçme birimlerine ilişkin bilgilerinde önemli eksikliklerin olduğu görülmüştür.