Hemşirelik Öğrencileri İçin Moral Distres Ölçeği’nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


Kovancı M. S., Özbaş A. A.

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, vol.9, no.2, pp.123-132, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Amaç: Hemşirelik öğrencileri, sağlık bakım ortamlarında etik ve ahlaki sorunları gözlemlemekte hatta bu durumların içerisinde olabilmektedir. Sorumluluk duygusuyla sorunun çözümü için harekete geçme isteği duyan öğrenci, pozisyonu nedeniyle eyleme geçememekte, kendini güçsüz, yetersiz ve çaresiz hissedebilmektedir. Moral Distres olarak tanımlanan bu durum, öğrencilerin sağlığını korumak, güçsüzlüğü önlemek ve nitelikli eğitimi sağlamak için hemşire eğitimciler tarafından tanınmalı, değerlendirilmeli ve müdahale edilmelidir. Bu çalışmanın amacı, hemşirelik öğrencilerinin, moral distres düzeyinin ölçülmesinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçüm gerecini Türk dili ve kültürüne kazandırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Metodolojik tipte gerçekleştirilen çalışmanın örneklemini, Türkiye’deki 35 ilde 48 farklı üniversitede eğitim alan 410, 3. ve 4. sınıf hemşirelik öğrencisi oluşturmuştur. Veriler, Katılımcı Bilgi formu ve Hemşirelik Öğrencileri için Moral Distres Ölçeği (HÖ-MDÖ) ile online olarak toplanmıştır.
Bulgular: Açımlayıcı faktör analizi sonucunda orijinal ölçek yapısından farklı olarak toplam varyansın %47.64’ünü açıklayan üç faktörlü yapı belirlenmiştir. HÖ-MDÖ’nün güvenirliği Cronbach Alfa katsayısı, test tekrar test yöntemi ve madde bütün korelasyon katsayısı ile değerlendirilmiştir. Cronbach Alfa katsayısı toplam ölçek için .94, alt boyutların .85-.92 aralığında bulunmuştur.
Sonuç: HÖ-MDÖ’nün, 41 madde ve üç alt faktörlü yapısı, hemşirelik öğrencilerinin moral distres düzeylerini ölçmede geçerli ve güvenilir bir gereçtir. Moral distresi tanıma, belirleme ve ölçme, moral distresi azaltma ve baş etmeye yönelik çalışmalarda, HÖ-MDÖ’nün kullanılması önerilmektedir.