Tüketicilerin Kredi Kullanımında Yasal Haklara İlişkin Algıları ile Kredi Kullanımına Dair Mevzuat Bilgi Düzeylerine İlişkin Ampirik Bir Araştırma


Şener A.

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.14, no.1, pp.605-620, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

AmaçBuçalışmadabazısosyo-ekonomikvedemografikdeğişkenlerin,tüketicilerinkredikullanımındayasalhaklarailişkinalgılarıilekredikullanımınadairmevzuatbilgidüzeylerineetkisiincelenmiştir.YöntemAraştırma,Türkiye’deyaşayanveenazbirkezTürkLirasıcinsindensabitfaizlitüketiciveyakonutfinansmanıkredisikullanmış276erkek252kadınolmaküzeretoplam528katılımcıilegerçekleştirilmiştir.Nicelaraştırmayöntemlerindentaramamodelikullanılarakgerçekleştirilenbuçalışmada,tüketicilerinkredikullanımındayasalhaklarailişkinalgılarıilekredikullanımınadairmevzuatbilgidüzeyleri;cinsiyet,eğitimvegelirdüzeyiaçısındandeğerlendirilmiştir.EldeedilenverilerinistatistikselanalizindeSPSS26.0istatistikpaketprogramıkullanılmıştır.BulgularAraştırmasonuçlarınagörekatılımcılarınkredikullanımındayasalhaklarailişkinolumlualgılarınınyüksekolmadığı,ortadüzeydeolduğuayrıcakatılımcılarıngenelanlamdamevzuatbilgidüzeylerinindüşükolduğusonuçlarınaulaşılmıştır.Çalışmasonucundailgilimevzuatıntemelunsurlarısayılabilecekvekredikullanımıileödemesürecindetüketicileriyakındanetkileyebilecekkonulardadahi,katılımcılarınbilgiseviyelerininoldukçadüşükolduğuanlaşılmıştır.TartışmaTürkiye’deözelliklesonyıllardatüketicikredilerininkullanımındaartışyaşanmıştır.Busüreçteyasalhaklarınınfarkındaolmayantüketicilerrasyonelolmayantercihlerdebulunabilmektevebudurumdasonuçolaraktüketicilerinkredikullanımındayasalhaklarailişkinalgılarınıetkileyebilmektedir.