ÖĞRETMEN ADAYLARININ PEDAGOJİK-EPİSTEMOLOJİK İNANÇ SİSTEMLERİ İLE TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ YAPILARININ İNCELENMESİ


Soysal Y.

International Marmara Social Sciences Congress IMASCON, Kocaeli, Turkey, 4 - 05 December 2020, pp.1-3

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kocaeli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-3
  • Hacettepe University Affiliated: No

Abstract

Bu çalışmanın amacı; öğretmen adaylarının pedagojik ve epistemolojik inançları ile teknolojik özgüvenlerini ve teknolojik pedagojik alan bilgileri arasındaki ilişkilerin çeşitli demografik özellikler açısından incelenmesidir.  Bu araştırma kapsamında İstanbul  ilinde yer alan bir vakııf ünicersitesinde 2019-2020 eğitim öğretim yılında okumakta olan 235’i kadın, 81’i erkekten oluşan toplam 316 öğretmen adayının öz değerlendirme yaparak bilgiye karşı kişisel teorileri, öğretme ve öğrenmeye yönelik inançları, teknoloji ile bütünleşmiş eğitimlere karşı özgüvenleri ve teknolojik pedagojik alan bilgileri arasındaki ilişkiler betimlenmiştir. Bu ilişkilerin betimlemesinde; nicel araştırma yöntemlerinde kullanılan ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modelinin kullanım amacı incelenen konu üzerinden katılımcıların görüş, tutum, inançlarını vb. kritelerin belirlenen örneklem üzerinden araştırılmasıdır. Tarama modellerinin içerisinde bu araştırmaya en uygun olan ilişkisel tarama modelinin kullanılmasının nedeni ise belirlenen değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemek için kullanılmasıdır. Öğretmen adaylarının öğrenme ve öğretme teorileri, teknolojik alan bilgisi ve TPAB özgüvenleri üzerinde; cinsiyet, bölüm türü, sınıf düzeyleri, anne ve baba eğitim düzeyleri gibi etkenlerin farklılık gösterip göstermediğine ilişkin hususlar incelenmiştir. Elde edilen bulgular ışığında “cinsiyet” değişkeninin öğretmen adaylarının pedagojik ve epistemolojik inançlarını etkilediği ayrıca kadın öğretmen adaylarının erkek öğretmen adaylarına göre öğrenmeye-öğretmeye ve bilgiye yönelik inançlarının daha olumlu olduğu saptanmıştır. Bunun yanında öğretmen adaylarının pedagojik inançlarının “bölüm türü” ve “anne eğitim düzeyi” değişkenlerinden etkilendiği öğrenen-merkezli bir inanca sahip oldukları tespit edilmiştir. Bu araştırmada teknolojik pedagojik alan bilgisi ise “gelir düzeyi” değişkenlerinden etkilenmektedir. Öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi özgüvenleri üzerinde yapılan inceleme sonucunda “gelir düzeyi” değişkeninin etkili olduğu gözlemlenmiştir. Teknolojik pedagojik alan bilgileri ve teknolojik pedagojik alan bilgisi özgüvenlerinin ortak olarak “gelir düzeyi”nden etkilenmesinin en büyük nedenlerinden birisi dizüstü bilgisayarı ve internet kullanımın maddi olanakları daha iyi olan ailelerin teknolojik aletlere ulaşma imkanları daha yüksek olduğundan; aileler çocuklarına bu tarz imkanları daha kolay ve kaliteli sunabilmektedir. Dolayısıyla bu durum bireylerin teknolojik gelişmelere daha hızlı ayak uydurmasına neden olmaktadır.