The relationship between mitral annular calcification and red cell distribution width: a cross-sectional study


YAYLA Ç., AKBOĞA M. K., CANPOLAT U., YAYLA GAYRETLİ K., BAYRAKTAR F., SÜLEYMANOĞLU M., ...More

Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, vol.43, no.8, pp.692-698, 2015 (Scopus) identifier identifier identifier

Abstract

Objective: Mitral annular calcification (MAC) and atheroscle- rosis are similar in regard to risk factors and pathogenesis.Increased red blood cell distribution width (RDW) has beenshown to be associated with atherosclerotic diseases. How- ever, no data evaluating the association of MAC with RDWhas been available. The aim of this cross-sectional study wasto investigate the relationship between MAC and RDW amongpatients with various cardiovascular risk factors. Methods: A total of 623 patients (MAC-positive group: n=413;control group: n=210) admitted to our cardiology outpatientclinics were enrolled between March and November 2014.Demographic, clinical, and laboratory parameters of all par- ticipants were recorded. RDW was analyzed from completeblood samples of study participants. Results: Patients in MAC-positive group showed older ageand higher rate of hypertension. Mean RDW value was sig- nificantly higher in MAC-positive group, compared to controlgroup (15.3±1.4% vs. 13.9±1.4%, p<0.001). In Pearson cor- relation analysis, statistically significant and positive correla- tion was determined between neutrophil-lymphocyte ratio andRDW (r=0.284, p<0.001). In multivariate logistic regressionanalysis, age (OR: 1.041, p<0.001), hypertension (OR: 1.540,p=0.039), and RDW (OR: 5.351, p<0.001) were determinedas independent predictors of MAC. Conclusion: RDW levels were significantly increased in pa- tients with MAC, and RDW was determined as an indepen- dent predictor for presence of MAC. Therefore, increasedRDW can be used as a marker of continuing inflammatoryprocess in MAC patients.
Amaç: Mitral anülüs kalsifikasyonu (MAK) ve aterosklerozhem risk faktörleri hem de patogenezleri açısından benzerdir.Önceki çalışmalarda aterosklerotik hastalıklarla artmış kırmızıkan hücrelerinin dağılım genişliği (KHDG) birbiriyle ilişkilendiril- miştir. Ancak MAK ve KHDG ilişkisini gösteren çalışma yoktur.Bu kesitsel çalışmada, çeşitli kardiyovasküler risk faktörlerinesahip hastalarda MAK ile KHDG arasındaki ilişkiyi araştırmayıamaçladık. Yöntemler: Çalışmaya Mart 2014 ve Kasım 2014 tarihleri ara- sında kardiyoloji polikliniğine başvuran toplam 623 hasta alındı(n=413 MAK(+) grup ve n=210 kontrol grubu). Katılımcılarındemografik, klinik ve laboratuvar verilerini içeren özelliklerikaydedildi. Tüm hastaların tam kan örneklerinde KHDG değer- leri ölçüldü. Bulgular: Mitral anülüs kalsifikasyonu (+) grupta hastalar dahayaşlı idi ve hipertansiyon daha sık gözlendi. Ortalama KHDGdeğeri MAK(+) grupta kontrol grubuna göre anlamlı olarakdaha yüksek bulundu (%15.3±1.4 ve %13.9±1.4, p<0.001).Pearson korelasyon analizinde KHDG ile nötrofil/lenfosit oranı(NLO) arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif korelas- yon olduğu saptandı (r=0.284, p<0.001). Çok değişkenli lojis- tik regresyon analizinde, yaş (OO: 1.041, p<0.001), hipertansi- yon (OO: 1.540, p=0.039), KHDG (OO: 5.351, p<0.001) MAKvarlığının bağımsız öngördürücüleri olarak bulundu. Sonuç: Çalışma bulgularımıza göre MAK(+) olan hastalardaKHDG düzeyi anlamlı derecede artmıştır ve KHDG düzeyiMAK varlığının bağımsız öngördürücüsüdür. Artmış KHDG,MAK(+) olan hastalarda devam eden enflamatuvar bir sürecingöstergesi olarak düşünülebilir.