Effects of Perceived Social Media Marketing on Corporate Reputation Perception: Personification Metaphor


Başgöze P., Özdestici Yörük H.

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.11, no.1, pp.95-127, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmanın amacı, algılanan sosyal medya pazarlamasının kurumsal itibar algısı üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Günümüze dek sosyal medya ve kurumsal itibar arasındaki ilişkiyi farklı yaklaşımlarla ele alan çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmada benzer çalışmalardan farklı olarak, sosyal medya algısının ve boyutlarının (eğlence, etkileşim, eğilim, özelleştirme, kulaktan kulağa iletişim) “kişiselleştirme metaforu” yaklaşımıyla ölçülen kurumsal itibar algısı boyutları üzerindeki etkilerini ölçmeye yönelik yeni bir araştırma modeli önerilmiştir. Çalışmanın araştırma sorularının test edilmesi amacıyla basit doğrusal ve çoklu regresyon analizleri kullanılmıştır. Kolayda örneklem yöntemi benimsenerek, birincil veri elde edilmiş ve 250 katılımcıdan veri toplanmıştır. Yapılan analizler sonucunda, tüketicinin markaya yönelik sosyal medya algısının kurumsal itibar algısını olumlu etkilediği bulunmuştur. Buna ek olarak kurumsal itibar algısını, algılanan sosyal medya boyutları arasından en fazla alan eğlence, eğilim ve etkileşim boyutlarının etkisi olduğu saptanmıştır.