Examining international students’ school dropout tendencies in the context of university adaptation processes


KISA N., GÜN F., TURABİK T., NEYİŞCİ N.

Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi (Online), vol.6, no.1, pp.1-26, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Internationalization in higher education has gained importance across the world because it provides opportunities for interaction and development in many fields. While universities endeavor to be preferred by international students, the adaptation processes of students have become a current issue. The problems experienced by international students in the process of adapting is an issue that should be emphasized because it can play a role in school dropout. In this study, adaptation processes of international students in the education faculty of a public university in Turkey and the relationship between adaptation and the tendency of students to dropout were examined. Eight international students participated to this qualitative research, which was carried out with a phenomenological design. Participants were from Afghanistan, Syria, Turkmenistan, Pakistan, Uganda. The data were collected with a semi-structured interview form developed by researchers and analyzed with descriptive analysis. In the study, the reasons for studying abroad and the adaptation processes of the participants in seven themes, and their opinions on dropping out of university education were examined. According to the results of research, most of the participants of this study stated that they have thought dropping out the university. When the reasons that make them think dropping out are evaluated, academic adaptation and cultural harmony was the most important dimensions. Based on this, it can be said that it is necessary to give importance to the academic and cultural adaptation of international students in order to prevent their school dropout in higher education.
Yükseköğretimde uluslararasılaşma, birçok alanda etkileşim ve gelişim fırsatları sağlaması nedeniyle dünya genelinde önem kazanmıştır. Bu nedenle üniversiteler de uluslararası öğrenciler tarafından tercih edilmek için çaba göstermekte ve bu yönde kendilerini geliştirmeye çalışmaktadır. Bu durum da yabancı öğrencilerin uyum süreçlerini gündeme getirmiştir. Uluslararası öğrencilerin bulundukları ülkeye, şehre ve üniversiteye uyum sürecinde yaşadıkları sorunlar okul terkinde rol oynayabileceği için üzerinde önemle durulması gereken bir konudur. Bu çalışmada, Türkiye’de bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde öğrenim görmekte olan uluslararası öğrencilerin uyum süreçleri ve uyum ile öğrencilerin okul terki eğilimi arasındaki ilişki incelenmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinden fenomenolojik desen ile yürütülen bu araştırmaya sekiz uluslararası öğrenci katılmıştır. Katılımcılar, Afganistan, Suriye, Türkmenistan, Pakistan ve Uganda’dan gelmiş olan öğrencilerdir. Veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan yarı yapılandırılmış bir görüşme formu aracılığıyla toplanmış ve betimsel analiz ile çözümlenmiştir. Çalışmada, katılımcı öğrencilerin yurtdışında öğrenim görme nedenleri, katılımcıların akademik, sosyal, kültürel, iletişimsel, psiko-sosyal, ekonomik, örgütsel uyum süreçleri ve üniversite eğitimini bırakmaya ilişkin düşünceleri incelenmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, uluslararası öğrencilerin çoğu üniversiteyi bırakmayı düşündüğünü belirtmiştir. Katılımcılara okuldan ayrılmayı düşündüren nedenler değerlendirildiğinde, akademik uyum ve kültürel uyum süreçlerinde yaşanan sorunların en önemli boyutlar olduğu görülmüştür. Buradan hareketle uluslararası öğrencilerin yükseköğretimde okulu terk etmelerini önlemek için akademik ve kültürel uyumlarına önem verilmesi gerektiği söylenebilir.