Teaching Turkish as a foreign language in the context of cultural diplomacy tool: YTB's activities between 2010-2021


Tok A.

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, no.36, pp.26-47, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Language is one of the most important components of cultural diplomacy as a tool to address international circumstances through cultural interaction. Indeed, language is among the most influential means of access to culture. Cultural diplomacy tools such as exchange programs, cultural centers, and scholarships also make effective use of language teaching. The cultural policies of countries also shape this process. In this context, teaching Turkish as a foreign language is significant for Türkiye, which has accelerated its cultural diplomacy activities since the 2000s. The Presidency for Turks Abroad and Related Communities (YTB), a prominent player in Türkiye's cultural diplomacy landscape, was founded in 2010 with a dedicated mission to foster connections within the Turkic world. In pursuit of this vision, YTB has strategically embraced the instruction of Turkish as a foreign language, recognizing its pivotal role in advancing these diplomatic objectives. The fact that YTB's long-term strategic plans include goals and objectives related to the Turkish language and culture is proof of this situation. This study delves into YTB's initiatives in teaching Turkish as a foreign language from 2010-2021, spanning a range of categories, including scholarships, projects, programs, cooperation agreements, financial support, workshops, courses, and printed materials. As a result of this study, it became evident that a surge in demand for Türkiye Scholarships since 2017 has correspondingly driven an uptick in YTB's endeavors to teach Turkish as a foreign language. Despite a temporary disruption due to the COVID-19 pandemic in 2020, notable efforts were made to sustain these initiatives through online platforms.
Dil, kültürel etkileşim yoluyla uluslararası çevreyi yönetme girişimi olarak kültürel diplomasinin en önemli yapı taşlarından birini teşkil eder. Çünkü dil, bir kültüre girişteki en önemli araçlardan biridir. Kültürel diplomasi araçlarından değişim programları, kültür merkezleri ve burslar da dil öğretiminden etkin bir şekilde yararlanır. Bununla birlikte ülkelerin oluşturduğu kültür politikaları da bu sürece yön verici bir etkiye sahiptir. Bu bağlamda yabancı dil olarak Türkçe öğretimi 2000’li yıllardan sonra kültürel diplomasi faaliyetlerine hız veren Türkiye açısından önemlidir. Türkiye’nin kültürel diplomasi aktörlerinden Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) da bu politika doğrultusunda Türk dünyasına yönelik çalışmalar yapmak üzere 2010 yılında kurularak yabancı dil olarak Türkçe öğretimini bu politikalar doğrultusunda bir araç olarak kullanmaya başlamış ve önem atfetmiştir. YTB’nin uzun vadeli stratejik planlarında, Türk dili ve kültürüne dair amaç ve hedeflere yer verilmesi de bu durumun ispatı niteliğindedir. Buradan hareketle bu çalışmada YTB’nin 2010-2021 yılları arasındaki süreçte yabancı dil olarak Türkçe öğretim faaliyetleri; burs, proje, program, iş birliği anlaşmaları, finansal yardım, çalıştay, kurs, basılı materyal gibi çeşitli kategorilerde incelenmiştir. Çalışma sonunda Türkiye Bursları’na talebin artış gösterdiği 2017 yılından itibaren YTB’nin yabancı dil olarak Türkçe öğretimi faaliyetlerinde de artış yaşandığı; 2020 yılında yaşanan koronavirüs ile bu faaliyetler sekteye uğramasına karşın çevrim içi düzeyde devam ettirilmeye çalışıldığı görülmüştür.