THE EFFECTS OF CONTEXT BASED SCIENCE EDUCATION ON ENVIRONMENTAL CONSCIOUSNESS


Aydoğdu C., Sarı Ay Ö.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.1, no.57, pp.26-51, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The purpose of this study is to examine the impact of the Life-based Science Education on the development of environmental awareness of middle school fifth grade students. For this purpose, activities have been developed and implemented in the scope of Life Based Science Education related to "Heat and Temperature, Human and Environmental Relations, Variables Affecting the Luminous Brightness in a Simple Electric Circuit" selected in the fields of physics, chemistry and biology. The study group consists of a total of 60 students who are educated in two different 5th classes in a middle school selected by appropriate sampling method in Ankara. In the study, the data were collected with the "Environmental Consciousness Scale" which is a ready scale. The data are analyzed descriptively and the results are presented as mean, standard deviation, table and graphical representation. Pre-test scores were t-test independent groups to ensure consistency between groups. The dependent groups were examined by t-test and ANCOVA to determine whether there was a significant difference between the environmental consciousness scale scores and the pre-test-post test score averages. The results show that the method used increases the environmental awareness level of the students. At the end of the study, suggestions were presented for alternative activities and applications to improve life-based science education activities.

Bu çalışmanın amacı Yaşam Temelli Fen Eğitiminin ortaokul 5. Sınıf öğrencilerinin çevre bilinçlerinin gelişimine etkisini incelemektir. Bu amaçla fizik, kimya ve biyoloji alanlarında seçilen “Isı ve Sıcaklık, insan ve Çevre ilişkisi, Basit Bir Elektrik Devresinde Lamba Parlaklığını Etkileyen Değişkenler” konularıyla ilgili Yaşam Temelli Fen Eğitimi Kapsamında etkinlikler geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Çalışma grubunu, Ankara ilinde uygun örnekleme yöntemi ile seçilmiş bir ortaokulun iki farklı 5. sınıf şubesinde öğrenim gören toplam 60 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada, veriler hazır bir ölçek olan “Çevre Bilinci Ölçeği” ile toplanmıştır. Veriler betimsel olarak analiz edilmiş ve sonuçlar ortalama, standart sapma, tablo ve grafikle gösterim olarak sunulmuştur. Gruplar arasında denkliğin sağlanması için ön test puanlarına bağımsız gruplar t-testi yapılmıştır. Çevre bilinci ölçeği puanları ön test-son test puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark olup olmadığına bağımlı gruplar t-testi ve ANCOVA ile bakılmıştır. Sonuçlar, kullanılan yöntemin öğrencilerin çevre bilinci düzeyini arttırdığını göstermiştir. Çalışmanın sonunda yaşam temelli fen eğitimi etkinliklerini geliştirebilmeye yönelik olarak yapılacak alternatif etkinlik ve uygulamalara ilişkin öneriler sunulmuştur.