The effects of project based learning on creative thinking ability, problem solving ability and level of academic risk taking in science education


Korkmaz H.

Other, pp.1-256, 2002

  • Publication Type: Other Publication / Other
  • Publication Date: 2002
  • Page Numbers: pp.1-256
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Bugün, dünyadaki bir çok ülkenin en önemli amacı bilimsel ve teknolojik gelişmedir. Bu teknolojik gelişme bilimin yardımı ile gerçekleşen ilköğretimde verilen fen eğitimi çocukların teknolojik yeniliklere ve değişikliklere kolayca uyum sağlamasına yardım eder. Okullardaki fen eğitimi programlan çocukların düşünme yeteneklerinin gelişmesine yardım eder. Fen eğitiminin en önemli amacı çocukların yeni bir problem durumu ile karşılaştıklarında onu çözmelerine ilke ve kavramları anlamalarına yardım etmektir. Bu çalışmanın amacı fen eğitiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımının ilköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin yaratıcı düşünme, problem çözme becerisi ve akademik risk alma düzeylerine etkisini açıklamaktır. Bu araştırmada araştırma sorularını test etmek için üç farklı araç kullanılmıştır. Yaratıcı düşünme yeteneğini ölçebilmek için Torrance (1966) tarafından geliştirilen ve Aksu tarafından Türkçe'ye uyarlanan Torrance'ın Yaratıcı Düşünme Testi, Şekilsel A Formu (Test of Torrance Creative Thinking Figural Form A) kullanılmıştır. Problem çözme becerilerim ölçebilmek için Roadrankka, Yeany ve Padilla (1982) tarafından geliştirilen Mantıksal Düşünme Grup Testi (Group Assessment of Logical Thinking) ve üçüncü değişken olan akademik risk alma düzeyini ölçebilmek için Clifford tarafindan geliştirilen Akademik Risk Alma Ölçeği (The Scale of Academic Risk Taking) kullanılmıştır. Bu ölçek araştırmacı tarafindan Türkçe'ye uyarlanmıştır. Bu çalışmada deneysel yöntem kullanılmıştır. Araştırmada deneysel araştırma yönteminin eşit olmayan kontrol gruplu öntest-sontest deseni kullanılmıştır. Araştırma 2001-2002 öğretim yılı güz döneminde Ankara İli, Çankaya İlçesi, Beytepe İlköğretim okulunda, 67 öğrenci üzerinde, 7. sınıflarından seçilen öğretmen ve öğrenci özellikleri açısından denk İM grupta, 67 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Arastama deney(n=34) ve kontrol(n=33) grubu olmak üzere İM grup üzerinde yürütülmüştür. Kontrol grubunda geleneksel öğrenme yaklaşımıkullanılmıştır. Deney grubunda ise proje tabanlı öğrenme yaklaşımını temele alan fen bilgisi eğitimi uygulanmıştır. Araştırmada niteliksel ve niceliksel arastama veri analiz yöntemleri kullanılmıştır. Veriler Torrance'ın Yaratıcı Düşünme Testi, Şekilsel A Formu, Mantıksal Düşünme Grup Testi ve Akademik Risk Alma Ölçeği, Anketler, Öğrenci Dosyalan ve Gözlem Kayıt Formlarından alınan puanlardan elde edilmiştir. Bu çalışma sekiz hafta sürmüştür Bu çalışmada fen eğitiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımının ilköğretim yedinci sınıf öğrenmelinin yaratıcı düşünme, problem çözme becerisi ve akademik risk alma düzeylerine etkisi çok yönlü varyans analizi (MANOVA) ile analiz edilmiştir. Çalışmanın sonuçlan şöyle özetlenebilir, denel işlem sonrası yaratıcı düşünme, problem çözme becerisi ve akademik risk alma düzeyleri, açısından gruplar arasında deney grubu lehine anlamlı bir fark gözlenmiştir. Cinsiyet açısından gruplar arasında yaratıcı düşünme, problem çözme becerisi ve akademik risk alma boyutlarında anlamlı bir fark gözlenmemiştir. Cinsiyetin problem çözme becerisi ve yaratıcılığın özgünlük alt boyutu üzerindeki etkileşimi anlamlıdır.