JUVENİL İDİYOPATİK ARTRİTLİ BİREYLERDE HASTALIK BAŞLANGIÇ TİPLERİNİN PSİKOSOSYAL DURUM VE FONKSİYONELLİK ÜZERİNE ETKİSİ


Creative Commons License

Atabey Gerlegiz E. N., Karaca N. B., Bilginer Y., Ünal E., Özen S.

6. Çocuk Romatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 26 August 2022, vol.038, pp.76-77

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 038
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.76-77
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: Juvenil İdiyopatik Artrit (JİA), 16 yaşından önce başlayan ve 6 haftadan uzun süren, kökeni bilinmeyen artrit olarak tanımlanmaktadır(1) ve çocukluk çağının en sık görülen kronik inflamatuar romatizmal hastalığıdır (2). JİA ile ilişkili semptomlar arasında eklem şişliği, ağrı, sertlik, yorgunluk, fonksiyonda azalma yer almaktadır (3). ILAR’a (Uluslararası Romatoloji Dernekleri Birliği) göre yedi JİA başlangıç tipi mevcuttur. Bu başlangıç tipleri; sistemik artrit, entezit ilişkili artrit, romatoid faktör pozitif poliartrit, romatoid faktör negatif poliartrit, oligoartrit, psoriatik artrit ve sınıflandırılamayan artrit olarak belirlenmiştir (4). Amaç: Bu çalışmanın amacı JİA'lı bireylerde farklı hastalık başlangıç tiplerinin psikososyal ve fonksiyonel parametreler üzerindeki etkilerini araştırmaktı. Yöntem: Çalışmaya 7-18 yaş aralığında 245 JiA'lı çocuk ve ailesi dahil edildi. JİA alt tipleri; oligoartriküler, poliartriküler, entezit ile ilişkili artrit ve sistemik JiA olarak belirlendi. Hastaların fonksiyonel durumlarını belirlemek için "Juvenile Arthritis Biopsychosocial and Clinical Questionnaire, Juvenil Artrit Biyopsikososyal Ölçeği" (JAB-Q)'nin fonsiyonel durum alt ölçeğini ve "Childhood Health Assessment Questionnaire, Çocukluk Çağı Sağlık Değerlendirme Anketi "(CHAQ) kullanıldı. Çocukların ve ailelerinin psikososyal durumunu değerlendirmek için JAB-Q' nun psikososyal alt ölçekleri kullanıldı. Hastalık aktivitesi ise Juvenil Artrit Hastalık Aktivite Skoru (JADAS) ile belirlendi. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 245 JİA'lı bireyin hastalık başlangıç tiplerinin, fonksiyonel ve psikososyal durum üzerindeki etkisi Kruskal Wallis ile incelendi. Belirlenen JİA alt tipleri; JADAS, hastalık aktivitesi, ağrı şiddeti, CHAQ-toplam, CHAQ-ağrı, CHAQ-genel skorları, JAB-Q fonksiyonellik toplam skoru, JAB-Q aile ve çocuk psikososyal alt skorları açısından analiz edildi. Kruskal Wallis analizine göre ağrı şiddeti, hastalık aktivitesi, CHAQ-genel ve JAB-Q çocuk psikososyal skorlarında anlamlı fark vardı (p<0.05). Fark gözlenen parametreler için gruplar arası ikişerli karşılaştırmalar Mann-Whitney U testi ile yapıldı. JAB-Q çocuk psikososyal skoru açısından poliartriküler bireylerde JAB-Q psikososyal skoru oligoartriküler bireylere göre daha kötüydü (p<0,008). CHAQ-genel skoru açısından entezit ilişkili artritli bireylerde CHAQ-genel skoru oligoartriküler bireylerden daha kötüydü (p<0,008). Poliartriküler bireylerde hastalık aktivitesi, sistemik JİA’lı bireylerden daha yüksekti ve ağrı şiddeti daha fazlaydı (p<0,008). Entezit ilişkili artritli bireylerde hastalık aktivitesi, sistemik JİA’lı bireylerden daha yüksekti (p<0,008) (Tablo 1). Tartışma: Çalışmamızda JİA tanısı olan bireylerde farklı başlangıç tiplerine göre fonksiyonel ve psikososyal durumlarının da farklı şekilde etkilendiği belirlendi. JİA hastalık yönetiminde çok yönlü değerlendirmelerin önemini vurgulayan ileri çalışmalara ihtiyaç olduğu görüşüne varıldı.