Notes on post-foundational theory of democracy: Coexistence and antagonism


Livan H. F.

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, KAÜİİBFD, vol.11, no.Ek Sayı-1, pp.181-208, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In the theory of democracy, the functioning of foundationalist paradigm is in a deepseated crisis. This study focuses on the postfoundational debates emerged in contemporary political theory through the critique of foundationalist paradigm. As the starting point, two major arguments that lead to the theory of post-foundationalist democracy are considered: coexistence and antagonism. Accordingly, in post-foundationalist arguments based on the critique of the foundationalist democracy -particularly liberal representative democracy-, there are two approaches that seek the possibility of coexistence on the one hand and evaluate democracy as the playground of antagonistic struggles on the other. In the light of this information, firstly the concepts of foundationalism and post-foundationalism are explained; then, the meanings of foundationalism and post-foundationalism in the context of the theory of democracy are analyzed. Finally, criticism of the discussions of coexistence and antagonism is put forward and a possibility of democracy beyond these two approaches is questioned.

Demokrasi teorisinde temelci (foundational) paradigmanın işleyişi köklü bir kriz içerisindedir. Bu çalışmada temelci paradigmanın eleştirisi üzerinden çağdaş politika teorisinde ortaya çıkan temelcilik-sonrası (post-foundational) tartışmalara odaklanılmaktadır. Çıkış noktası olarak temelcilik-sonrası demokrasi teorisine yön veren iki başat argüman ele alınmıştır: Birlikte-varoluş ve antagonizma. Buna göre, -başta liberal temsilî demokrasi olmak üzere- demokrasinin temelci biçimlerinin eleştirisi üzerine bina edilen temelciliksonrası argümanlarda, bir yanda bir arada yaşama imkânını arayan, diğer yanda ise demokrasiyi antagonistik mücadelelerin oyun alanı olarak değerlendiren iki yaklaşımın ön plâna çıktığı söylenebilir. Bu bilgiler ışığında, öncelikle temelcilik ve temelcilik-sonrası kavramları açıklanmakta; akabinde, demokrasi teorisi bağlamında temelcilik ve temelcilik-sonrası kavramlarının ne anlama geldiği analiz edilmektedir. Nihayetinde ise birlikte-varoluş ve antagonizma tartışmalarının eleştirisi ortaya konarak, bu iki yaklaşımın ötesinde bir demokrasi imkânı sorgulanmaktadır.