Investigation of Teachers' Levels of Identification with Leaders in School Organizations


Creative Commons License

AYANOĞLU Ç., OZKAN I., BAYRAKCI M.

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, no.57, pp.1404-1425, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

This research, which was conducted to determine the level of identification of teachers (followers) with school principals (leaders) in the context of leader-follower in school organizations, was carried out with a quantitative research approach and a relational survey model was used. The sample of the research consists of 753 teachers working in primary and secondary schools in Kocaeli. The obtained data were analyzed with statistical analysis techniques. As a result of the research, it was determined that the teachers' identification level with the leader was moderate; It was determined that there was no significant difference according to the variables of gender, age, marital status, education level, type of school and tenure at the school. However, it has been determined that the level of identification with the leader of the teachers with 0-5 years of professional seniority is higher than the other age groups, and the identification level of the paid teachers with the leader is higher than the permanent/contracted teachers. The research results encourage identification with the leader for the success of the school organization and can provide data for practices related to regulating school principal behaviors; It can lay the foundations for future studies that examine follower views on identification with the leader in depth and determine the complementary effects of leadership behaviors that will enable identification with the leader.
Bu araştırma, okul örgütlerinde lider-takipçi bağlamında öğretmenlerin (takipçi) okul müdürleri (lider) ile özdeşleşme düzeylerini belirlemek üzere nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini, Kocaeli ilindeki ilköğretim ve ortaöğretim okullarında görevli toplam 753 öğretmen oluşturmaktadır. Elde edilen veriler istatistiksel analiz teknikleri ile analiz edilmiştir. Araştırmnın sonucunda öğretmenlerin liderle özdeşleşme düzeylerinin orta düzeyde olduğu; cinsiyet, yaş, medeni durum, öğrenim durumu, görev yapılan okul türü ve okuldaki görev süresi değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir. 0-5 yıl mesleki kıdeme sahip olan öğretmenlerin lider ile özdeşleşme düzeylerinin daha çok mesleki kıdemi olanlara göre yüksek düzeyde olduğu, ayrıca ücretli öğretmenlerin liderle özdeşleşme düzeylerinin kadrolu/sözleşmeli öğretmenlerden yüksek olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonuçları, okul örgütünün başarısına yönelik liderle özdeşleşmeyi teşvik etmekte okul müdürü davranışlarını düzenlemeye dair uygulamalara veri oluşturabilir; liderle özdeşleşme üzerine takipçi görüşlerini derinlemesine inceleyen ve liderlik davranışlarının liderle özdeşleşmeyi sağlayacak tamamlayıcı etkilerini belirleyen gelecekteki çalışmaların temellerini atabilir.