EFFECT OF 5E LEARNING MODEL SUPPORTED CONCEPT MAPS ON STUDENTS’ MOTIVATION


Varoğlu L., Yılmaz A., Şen Ş.

7. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi (UKEK 2021), Nevşehir, Turkey, 24 - 26 September 2021, pp.1-2

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Nevşehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-2
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study is to examine the effect of the 5E Learning Model Supported by Concept Maps on the motivation of the 8th grade students for chemistry lesson. The results of the study will reveal important clues about the effect of learning environments on students motivation. The study was conducted with 100 eighth grade secondary school students whom attend at a college in the TRNC in the spring semester of 2018-2019. The study was carried out with two experimental (female:22, male: 28) and two control (female: 21; male:29) groups which determined randomly. The lessons of the experimental group students conducted with the 5E Learning Model Supported by Concept Maps while the lessons of the control group students were carried out with the current teaching method. Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) developed by Pintrich, Smith, Garcia, and McKeachie (1991) was used as a data collection tool. Mean, standard deviation, minimum, maximum, skewness and kurtosis used as descriptive statistics, and MANOVA analysis used as inferential statistics for compare experimental and control groups scores. As a result, there was a significant difference between the experimental and control group students, in favor of the experimental group for the intrinsic goal orientation and in favor of the control group for the test anxiety post-test scores.

Bu çalışmanın amacı ortaöğretim 8. sınıf öğrencilerinin Kavram Haritalarıyla Desteklenen 5E Öğrenme Modeli’nin kimya dersindeki motivasyonlarına etkisini incelemektir. Çalışmadan elde edilecek sonuçlar, öğrenme ortamlarının öğrencilerin motivasyonlarına etkisi hakkında önemli ipuçları ortaya koyacağından dolayı önem taşımaktadır. Çalışma, 2018-2019 öğretim yılının ikinci döneminde KKTC’de bulunan bir kolejde sekizinci sınıfa devam eden 100 ortaöğretim öğrencisi ile yürütülmüştür. Çalışma seçkisiz olarak belirlenen iki deney (kadın: 22, erkek: 28) ve iki kontrol (kadın:21, erkek: 29) grubu ile yürütülmüştür. Deney grubu öğrencilerinin dersleri Kavram Haritaları ile Desteklenen 5E Öğrenme Modeli ile yürütülürken kontrol grubu öğrencilerinin dersleri mevcut öğretim yöntemi ile yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak Pintrich, Smith, Garcia ve McKeachie (1991) tarafından geliştirilen Öğrenmede Güdüsel Stratejiler Ölçeği (ÖGSÖ) kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler olan ortalama, standart sapma, minimum, maksimum, çarpıklık ve basıklık değerleri incelenirken çıkarımsal istatistiklerden MANOVA analizi ile deney ve kontrol grubu öğrencilerinin puanları karşılaştırılmıştır. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin içsel hedef düzenleme sontest puanları karşılaştırıldığında deney grubu öğrencilerinin lehine ve sınav kaygısı sontest puanları karşılaştırıldığında kontrol grubu öğrencilerinin lehine istatiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir.