Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Öğrenme-Öğretme Sürecine Entegrasyonunu İncelemede Bir Çerceve: Etkinlik Kuramı


Demiraslan Çevik Y., Usluel Y.

HACETTEPE ÜNIVERSITESI E?ITIM FAKÜLTESI DERGISI / HACETTEPE UNIV., JOURNAL OF FACULTY OF EDUCATION, vol.28, pp.134-142, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The integration of Information and Communication Technologies (ICT) into teaching and learning processes is a complex process involving a lot of dynamics such as teachers, students, ICT coordinator, school management, curriculum and school culture. Therefore, handling and investigating ICT applications within its context seems important. It can be claimed that Activity Theory serves opportunities on one hand about how ICT can be integrated into learning environments and on the other hand to explore events, activities, contents and the interpersonal processes in the ICT using contexts from a holistic view. For this aim, in the study, by explaining the structure and the main principles of the Activity Theory, an opinion about how one can use Activity Theory for investigating ICT integration into teaching-learning process from a holistic perspective has been attempted. 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT)’nin öğrenme-öğretme sürecine entegrasyonu, öğretmenler, öğrenciler, BİT koordinatörü, okul yönetimi, eğitim programları ve okul kültürü gibi bir çok dinamiği içinde barındıran karmaşık ve çok boyutlu bir süreçtir. Bu nedenle BİT uygulamalarının, içinde bulunduğu bağlamla birlikte ele alınıp irdelenmesi önemli görünmektedir. Etkinlik Kuramı’nın, bir taraftan BİT’in öğrenme ortamlarına nasıl entegre edileceği konusunda diğer yandan, BİT’in kullanıldığı bağlamdaki etkinlikler, içerikler ve kişiler arası süreçlerin bütünsel bir bakış açısıyla incelenebilmesinde önemli olanaklar sunabileceği ileri sürülebilir. Buradan hareketle çalışmada, Etkinlik Kuramı’nın temel yapısı ve ilkeleri açıklanarak, BİT’in öğrenme-öğretme sürecine entegrasyonunun çok boyutlu olarak irdelenebilmesinde, Etkinlik Kuramı’ndan nasıl yararlanılabileceği ortaya konulmaya çalışılmıştır.