İlkokul fen öğretiminde araç-gereç kullanımı labaratuvar uygulamaları açısından öğretmen yeterlikleri


Korkmaz H.

Other, pp.1-120, 1997

  • Publication Type: Other Publication / Other
  • Publication Date: 1997
  • Page Numbers: pp.1-120
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Bugün, dünyadaki bir çok ülkenin en önemli amacı bilimsel ve teknolojik gelişmedir. Bu teknolojik gelişme bilimin yardımı ile gerçekleşen ilkokulda verilen fen eğitimi çocukların teknolojik yeniliklere ve değişikliklere kolayca uyum sağlamasına yardım eder. Okullardaki fen eğitimi programlan çocukların düşünme yeteneklerinin gelişmesine yardım eder. Fen eğitiminin en önemli amacı çocukların yeni bir problem durumu ile karşılaştıklarında onu çözmelerine ilke ve kavramları anlamalarına yardım etmektir. Bu araştırmanın amacı ilkokul fen öğretmenlerinin fen öğretiminde araç- gereç kullanımı ve laboratuvar uygulamaları açısından yeterliklerini ortaya koymaktır. Çalışmanın ilkokul fen öğretiminin verimliliğinin sağlanması için alınması gereken önemler konusunda ilkokul fen öğretimindeki mevcut uygulamalara ışık tutması ümit edilmektedir. Araştırma 1996-1997 öğretim yılında Mardin, Ankara, Yozgat illerinde bulunan 96 öğretmen üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada betimsel yöntem kullanılmıştır. Verilen Bilişsel Yeterlik Testi ve Sınıf İçi Performans Gözlem Formundan alınan puanlardan elde edilmiştir. Gözlem Formu : Gözlem formu 25 davranıştan oluşmaktadır. Gözlem iki ayrı gözlemci tarafından ayrı ayrı ve aynı anda gerçekleştirilmiştir. Gözlemcilerin değerlendirmelerinin aritmetik ortalaması alınarak, öğret menlerin gözlem puanı olarak analize katılmıştır. Gözlem formunda beşli derecelendirme ölçeği kullanılmıştır. Bilişsel Yeterlik Testi : 30 maddelik çoktan seçmeli bir test kullanılmıştır. Bu test fen eğitimi konularını kapsar. Test maddeleri ders öğretmenleri, ve bir grup fen eğitimi uzmanının görüşü alınarak, fen eğitiminde son yenilik ve gelişmeler incelenerek geliştirildi. Test araştırmacı tarafından geliştirildi. Ön deneme için 43 kişiye uygulandı. Test güvenirlik katsayısı KR 20 formülü ile elde edilmiştir. Test güvenirliği 0.80 bulunmuştur.Araştırmada elde edilen verilerin analizinde SPSS paket programı kullanılmıştır. Bütün değişkenler ile ilgili verilen aritmetik ortalaması, standart sapması ve korelasyon hesaplamaları yapılmıştır. Bilişsel Yeterlik Testi ve Gözlem Formundaki değişkenler arasındaki ilişkiyi göstermede tek yönlü varyans analizi ve bağımsız t testi kullanılmıştır. Bu çalışma yaklaşık bir yıl sürmüştür. İlkokul fen öğretmenlerinin araç gereç kullanımı ve laboratuvar uygulamaları açısından yeterliklerini ortaya koymaya çalışan bu araştırma sonucunda bulunan sonuçlar aşağıda verilmiştir: Bilişsel Yeterlik Testi Sonuçları : Aritmetik ortalama (x)=16.198 Standart Sapma (SS)=4.833 Öğretmenlerin, Bilişsel Yeterlik Testinden aldıkları puanlar arasında bulundukları illelere, cinsiyetlerine, kıdemlerine, eğitim düzeylerine, katıldıkları kurslara göre anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Gözlem Formu Puanları Aritmetik ortalama (x)=73.438 Standart Sapma (SS)=1 4.684 Öğretmenlerin sınıf içi performans gözlem formundan aldıkları puanlar arasında cinsiyetlerine, kıdemlerine, eğitim düzeylerine göre anlamlı bir fark gözetilmemesine rağmen öğretmenlerin sınıf içi performans gözlem formundan aldıkları puanları ile konuya yönelik katıldıkları kurslar arasında anlamlı bir fark vardır. Kursa katılan öğretmenler katılmayan öğretmenlere göre daha iyi bir performans sergilemişlerdir. Öğretmenlerin Bilişsel Yeterlik testinden aldıkları puanlar ile sınıf içi performans Gözlem Formundan aldıkları anlamlı bir ilişki vardır. İlişki düzeyi 0.93 olarak bulunmuştur.