Evaluation of Nursing Needs and Determination of NANDA Nursing Diagnoses and NIC Nursing Interventions of a Patient Diagnosed with Type 2 Diabetes with a Wound Requiring Mastectomy: A Case Report


Creative Commons License

Özkaya E., Baysoy K.

3rd INTERNATIONAL 4th NATIONAL ONCOLOGY NURSING CONGRESS, Ankara, Turkey, 20 October 2021, vol.1, no.1, pp.44-45

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.44-45
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Introduction: Diabetes Mellitus (DM) is a chronic disease in which fat, protein and carbohydrate metabolisms are impaired due to insulin hormone deficiency or ineffectiveness. Due to the changing society structure with the age of technology, the incidence of DM is increasing and it is one of the most serious health problems today. DM not only affects these metabolisms, but also, especially poorly managed diabetes; it is a serious problem that affects almost all systems, especially the kidney, heart and immune system, and paves the way for many diseases. It can also cause problems such as slow and difficult healing wounds in patients. Therefore, it should be followed closely. Nurses, who are the health professionals who meet with patients most frequently throughout the hospital process, also play an important role in the education of the patients and the evaluation of the patient. In this case report; Evaluation of nursing needs according to Gordon’s Functional Health Patterns Model and determination of NANDA nursing diagnoses and NIC nursing interventions in a patient with Type-2 DM who has an uncontrolled diabetes profile, and a superficial wound that starts as a small lesion gradually turns into a large necrotizing open wound is presented. Case Report: A 62-year-old female patient with known DM, hyperlipidemia, hypertension (HT) and followed up with unregulated blood sugar level; she applied to the hospital with the complaint of a wound that started as an open lesion in the inner part of the breast and progressed, and the patient was admitted to the surgecal oncology clinic for examination, treatment, suspicion of malignancy and possible surgical operation. According to the pathology result of the sample taken after the surgical operation, it was determined that there was no malignancy. One day after the patient was admitted to the clinic, mastectomy and wound debridement operations were performed and VAC active wound closure was performed. The VAC changes were made at regular intervals. The blood sugar level of the patient, does not progress regularly, is monitored at frequent intervals and is tried to be regulated with insulin therapy. The patient stated that she was disturbed by the change in his body due to the surgical operation. When the nursing needs of the patient are evaluated; the deterioration in body image, risk of infection, imbalance in blood glucose level, ineffectiveness in managing the treatment regimen, fatigue, decrease in physical activity, nutrition more than body requirement NANDA nursing diagnoses were determined and the results were evaluated by applying NIC nursing interventions according to these diagnoses. Conclusion: Patients with a diagnosis of DM who have undergone surgical operation due to DM disease or for other reasons may be at greater risk for DM complications. From this case, who underwent surgery due to open wound, it was concluded that the existing complex conditions of DM patients were affected more negatively by the surgical operation, and that the patients should be evaluated holistically. DM patients undergoing surgery should be carefully followed by nurses, and in order to provide a holistic nursing care for this disease that affects all systems, the patient should be evaluated holistically and nursing care can be provided with NANDA nursing diagnoses and NIC nursing interventions. Keywords: Nursing Care, Diabetes Mellitus, NANDA, NIC, Wound 

Giriş: Diabetes Mellitus (DM) insülin hormonu eksikliği veya etkisizliği nedeniyle ortaya çıkan yağ, protein ve karbonhidrat metabolizmalarının bozulduğu kronik bir hastalıktır. Teknoloji çağıyla beraber değişen toplum yapısı nedeniyle DM hastalığı görülme sıklığı artmakta olup günümüzdeki en ciddi sağlık sorunlarından biridir. DM, sadece bu metabolizmaları etkilemekle kalmayıp, özellikle iyi yönetilmeyen diyabet; böbrek, kalp ve bağışıklık sistemi başta olmak üzere neredeyse tüm sistemleri etkileyerek birçok hastalığa zemin hazırlayan ciddi bir sorundur. Hastalarda daha geç ve zor iyileşen yaralar gibi sorunlara da yol açabilmektedir. Bu nedenle yakından takip edilmesi gerekir. Hastane süreci boyunca hastalar ile en sık görüşen sağlık profesyoneli olan hemşireler de hastaların eğitimi ve hastanın iyi bir şekilde değerlendirilmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu olgu sunumunda; küçük bir lezyon şekilde başlayan yüzeyel bir yaranın giderek büyük bir nekrotizan açık yaraya dönüştüğü, kontrolsüz bir diyabet profiline sahip, Tip-2 DM tanılı hastanın Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli’ne göre hemşirelik gereksinimlerinin değerlendirilmesi ve NANDA hemşirelik tanıları ile NIC hemşirelik girişimlerinin belirlenmesi sunulmuştur. Olgu: 62 yaşında, bilinen DM, hiperlipidemi, hipertansiyon (HT) hastalıkları olan regüle olmayan kan şekeri düzeyi ile izlenen kadın hasta; meme iç kısmında açık lezyon şeklinde başlayıp ilerleyen yara şikâyeti ile hastaneye başvurmuş ve hasta tetkik, tedavi, malignite şüphesi ve olası cerrahi operasyon amacıyla cerrahi onkoloji kliniğine kabul edilmiştir. Hastaya, kliniğe kabul edildikten bir gün sonra, mastektomi ve yara debridmanı operasyonları gerçekleştirilmiş ve VAC aktif yara kapama işlemi yapılmıştır. Cerrahi operasyon sonrası alınan örneğin patoloji sonucuna göre malignite olmadığı belirlenmiştir. Düzenli aralıklarla VAC değişimi yapılmıştır. Düzenli ilerleme göstermeyen hastanın kan şekeri düzeyi sık aralıklarla takip edilmekte ve insülin tedavisi ile düzenlenmeye çalışılmaktadır. Hasta, cerrahi operasyon nedeniyle bedenindeki değişimden rahatsız olduğunun ifade etmiştir. Hastanın hemşirelik gereksinimleri değerlendirildiğinde; beden imajında bozulma, enfeksiyon riski, kan glikoz düzeyinde dengesizlik, tedavi rejimini yönetmekte etkisizlik, yorgunluk, fiziksel harekette azalma, beden gereksinimden fazla beslenme gibi başlıca NANDA hemşirelik tanıları belirlenmiş ve bu tanılara göre NIC hemşirelik girişimleri uygulanarak sonuçları değerlendirilmiştir. Sonuç: DM hastalığına bağlı veya başka nedenlerle cerrahi operasyon geçirmiş DM tanılı hastalar, DM komplikasyonları açısından daha da risk altında olabilmektedir. Açık yarası nedeniyle cerrahi operasyon geçiren bu olgudan, cerrahi operasyonla beraber DM hastalarının mevcut karmaşık durumlarının daha da olumsuz etkilendiği, hastaların bütüncül bir şekilde değerlendirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Cerrahi operasyon geçiren DM hastaları hemşirelerce dikkatlice takip edilmeli ve bütün sistemleri etkileyen bu hastalığa bütüncül bir hemşirelik bakımı sunulması için hastanın bütüncül bir şekilde değerlendirilerek NANDA hemşirelik tanıları ve NIC hemşirelik girişimleri ile hemşirelik bakımının sunulması kaliteli hemşirelik bakımında fayda sağlayabilir. Anahtar Kelimeler: Hemşirelik Bakımı, Diabetes Mellitus, NANDA, NIC, Yara