The moderating role of mothers' emotion regulation difficulties in the relationship between emotion regulation skills and play behaviors of preschool children


karaman s., BOZ M.

Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi (Online), vol.6, no.2, pp.579-597, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Emotion regulation skills have an important place in children's play behaviors. Examining the moderating role of mothers' emotion regulation difficulties will contribute to a better understanding of the relationship between children's emotion regulation skills and play behaviors and enrich the literature. The purpose of this study is to examine the moderating role of mothers' emotion regulation difficulties in the relationship between emotion regulation skills and play behaviours of 48-72 month old children. Correlational screening model was used in the study. The population of the study consisted of children aged 48-72 months and their mothers in Turkey. The sample of the study consisted of 259 children and their mothers selected by random sampling method. As data collection tools; "Personal Information Form" was used to obtain demographic information of children and mothers, "Difficulties in Emotion Regulation Scale" was used to evaluate mothers, "Emotion Regulation Scale" and "Penn Interactive Peer Play Scale" were used to evaluate children. The scales used for children were completed by preschool teachers. The data collected within the scope of the research were evaluated by quantitative analysis methods using SPSS package programme. In the analysis of the data, descriptive statistics, multiple linear regression analyses and Hayes (Process) analysis model 1 were used. As a result of the study, it was found that children's emotion regulation and peer play skills were at a good level, and mothers' emotion regulation difficulties were at a low level. As a result of the study, it was found that children's emotion regulation skills predicted their peer play skills positively and significantly. When the sub-dimensions were evaluated, it was determined that the variability/negativity sub-dimension of the emotion regulation scale affected play interaction negatively, play disruption and play disconnection positively; the emotion regulation sub-dimension affected play interaction positively, play disruption and play disconnection negatively. It was determined that mothers' emotion regulation difficulties did not have a moderating role in the relationship between emotion regulation skills and play behaviors. The results obtained in this research reveal the effect of children's emotional regulation skills on their play skills. In subsequent studies, the moderating effect of demographic variables on the relationship between children's emotion regulation and play skills can be examined.
Duygu düzenleme becerileri, çocukların oyun davranışlarında önemli bir yere sahiptir. Annelerin duygu düzenleme güçlüklerinin düzenleyici rolünün incelenmesi çocukların duygu düzenleme becerileri ile oyun davranışları arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşılmasına ve alanyazının zenginleşmesine katkı sağlayacaktır. Bu araştırmanın amacı 48-72 aylık çocukların duygu düzenleme becerileri ile oyun davranışları arasındaki ilişkide, annelerin duygu düzenleme güçlüklerinin düzenleyici rolünü incelemektir. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Türkiye genelindeki 48-72 aylık çocuklar ve anneleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini, rastgele örnekleme yöntemi ile seçilen 259 çocuk ve bu çocukların anneleri oluşturmaktadır. Veri toplama araçları olarak; çocukların ve annelerin demografik bilgilerini elde etmek için “Kişisel Bilgi Formu”, anneleri değerlendirmek için “Duygu Düzenleme Güçlükleri Ölçeği”, çocukları değerlendirmek için “Duygu Düzenleme Ölçeği” ve “Penn Etkileşimli Akran Oyun Ölçeği” kullanılmıştır. Çocuklar için kullanılan ölçekler, okul öncesi öğretmenleri tarafından doldurulmuştur. Araştırma kapsamında toplanan veriler, SPSS paket programı kullanılarak nicel analiz yöntemleriyle değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde, tanımlayıcı (betimsel) istatistikler, çoklu doğrusal regresyon analizleri ve Hayes (Process) analizi 1. Model kullanılmıştır. Araştırma sonucunda çocukların duygu düzenleme ve akran oyun becerilerinin iyi düzeyde, annelerin duygu düzenleme güçlüklerinin ise düşük düzeyde olduğu görülmüştür. Çocukların duygu düzenleme becerilerinin akran oyun becerilerini pozitif yönde ve anlamlı olarak yordadığı tespit edilmiştir. Alt boyutlar değerlendirildiğinde; duygu düzenleme ölçeğinin değişkenlik/olumsuzluk alt boyutunun, oyun etkileşimini negatif yönde, oyunun bozulması ve oyundan kopmayı pozitif yönde etkilediği; duygu düzenleme alt boyutunun, oyun etkileşimini pozitif yönde, oyunun bozulması ve oyundan kopmayı negatif yönde etkilediği belirlenmiştir. Duygu düzenleme becerileri ile oyun davranışları arasındaki ilişkide annelerin duygu düzenleme güçlüklerinin düzenleyici rolünün olmadığı tespit edilmiştir. Bu araştırmada elde edilen sonuçlar, çocukların duygu düzenleme becerilerinin oyun becerileri üzerindeki etkisini ortaya koymaktadır. Sonraki araştırmalarda, çocukların duygu düzenleme ve oyun becerileri arasındaki ilişkide demografik değişkenlerin düzenleyici etkisi incelenebilir.