Eleutheria as a Revelation that Echoes Dominancy


Kalır H.

Marmara Üniversitesi siyasal bilimler dergisi (online), vol.11, no.2, pp.454-480, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

This article will examine what eleutheria meant in Ancient Greece, what kind of sovereignty it established and what kind of politics it created. In the first part of the research, semantic studies on the concept of eleutheria will be discussed and the etymological analyses and conceptual interpretations discussed here, will form the basis of the whole study. The second part will look at how the freedom defined by eleutheria is related to citizenship, eleutheria’s connection with labor (ponos), and the impacts of excluding slaves from citizenship despite their significant labor contribution in Ancient Greece. The last part of the research will focus on how slaves participated in and interacted with their position in Athens. It will also examine the structure of freedom that reinforces slavery and how this structure affects the degree of sovereignty among the poleis. The purpose of this research is to reach a conclusion that the belongingness that eleutheria has in its core, transforms freedom into a relationship of sovereignty and involvement, and therefore it cannot refer to the absence of slavery or sovereignty
Bu makalede, eleutheria kavramının Antik Yunan’da ne anlama geldiği, kavramın ne tür bir egemenlik tanımı kurduğu ve nasıl bir siyaset yarattığı incelenecektir. Üç bölüme ayrılmış incelemenin ilk bölümünde, eleutheria kavramı üzerine yapılmış olan semantik çalışmalar ele alınacak, burada konu edilen etimolojik analizler ve kavramsal yorumlar çalışmanın tamamına temel oluşturacaktır. İkinci bölümde ise eleutheria’nın tanımladığı özgürlüğün nasıl bir vatandaşlıkla ilişkilendiği, eleutheria’nın iş (ponos) ile irtibatı ve Antik Yunan’da işin önemli bir kısmına ortak olan ancak vatandaşlıktan dışlanan kölelerin ve köleliğin Atina’daki etkileri incelenecektir. Bu bağlamda, eleutheria, toplumdan reddettikleri ile bir egemenlik ilişkisini pekiştiriyor mudur, sorusu irdelenecektir. İncelemenin son bölümü ise kölelerin Atina’daki konumlarına nasıl iştirak ettiklerine, bu konumla nasıl müzakere ettiklerine odaklanacak ve özgürlüğün köleliği pekiştiren ilişkilendirmelerinin yapısına ve bu yapının polis’ler arasındaki egemenlik düzeyine etkilerine göz atılacaktır. Araştırmanın maksadı, eleutheria’nın henüz kelime anlamında bulundurduğu aidiyetin, özgürlüğü bir egemenlik ve müdahillik ilişkisine dönüştürdüğünü ve bu sebeple egemenliğin yahut köleliğin yokluğuna atıfta bulunamadığına dair bir sonuca ulaşmaktır