Reflection of the Brain Development of Infants with Cerebral Palsy in Their Motor Repertoire in the Fidgety Period: A Pilot Study


KAHRAMAN A., PORSNOK D.

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.8, no.1, pp.124-133, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Objectives: This study was conducted to determine how the brain development of infants with cerebral palsy is reflected in their motor repertoire over time. Materials and Methods: This study was included five infants with cerebral palsy in a study group and a control group of five typical infants between 3 and 5 months corrected ages. Two videos showing the spontaneous motor movements of each infant recorded between the postterm 9-16 weeks were evaluated by detailed general movements analysis. Results: In the second evaluation, while the motor optimality scores of two infants in the study group increased, two of them decreased, and one did not change. In the control group, while the motor optimality score of three infants increased, two of them did not change. Conclusion: Increasing or remaining the same of motor optimality score in infants with cerebral palsy may be an indicator of the presence of neuroplasticity in infants. However, increasing this existing neuroplasticity is very important in terms of neurodevelopmental results of the infant.
Amaç: Bu çalışma serebral palsili bebeklerin zaman içindeki beyin gelişimlerinin motor repertuarlarına nasılyansıdığını belirlemek amacıyla yapılmıştır.Gereç-Yöntem: Düzeltilmiş yaşları 3-5 ay arasında olan beş serebral palsili bebek çalışma grubuna ve beş tipikgelişimli bebek kontrol grubuna dahil edildi. Herbir bebeğin postterm 9-16 haftalar arasında çekilmiş spontan motorhareketlerini gösteren iki videosu detaylı general movements analiz ile değerlendirildi.Bulgular: İkinci değerlendirmede çalışma grubundaki iki bebeğin motor optimalite skorları artarken, ikisininki azaldı,birininki ise değişmedi. Kontrol grubunda ise üç bebeğin motor optimalite skoru artarken, ikisininki değişmedi.Sonuç: Serebral palsili bebeklerde motor optimalite skorun artması veya aynı kalması bu bebeklerdekinöroplastisitenin varlığının bir göstergesi olabilir. Ancak varolan bu nöroplastisitenin arttırılması bebeğinnörogelişimsel sonuçları açısından oldukça önemlidir.