Hollanda'daki Türkler "Sosyo-Kültürel Temaslar ve Kültürleşme Süreçleri"


Yaman Kahveci G.

Siyasal Kitabevi, Ankara, 2021

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Siyasal Kitabevi
  • City: Ankara
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Göç , sosyal hareketliliği ifade eden ve günümüzde de uluslararası boyutlu bir sorun olarak varlığını sürdüren güncel ve önemli bir toplumsal olgudur.1960'lı yıllardan itibaren Türkiye'den Batı Avrupa ülkelerine ekonomik nedenlerle başlayıp kültürel nedenlerle devam eden göç sürecinde kalıcı ve önemli bir Türk nüfusunun oluştuğu ülkelerden biri de Hollanda'dır.

Hollanda'daki Türklerin Hollanda toplumuyla sosyo-kültürel temasları ve kültürleşme süreçlerini ele alan bu eser kuramsal ve uygulamalı olmak üzere iki temel kısımdan oluşmaktadır. Çalışmanın Hollanda'da gerçekleştirilen alan araştırması TÜBİTAK'ın yurtdışı doktora sırası araştırma bursu ile desteklenmiş olup, eserdeki veriler bu alan araştırması ve doktora tezinin verilerini kapsamaktadır. Çalışmanın ilk kısmı araştırmanın konusu, amacı ve yöntemi ile kuramsal çerçeveden oluşmakta olup bu bağlamda Hollanda'da Türk varlığının oluşum süreci ve Türklere yönelik uygulanan politikalar ile kültürleşme ve ulus-ötesi göçe ilişkin yaklaşımlar üzerinde durulmuştur. Çalışmanın uygulamalı bölümünde ise; Hollanda'da yaşayan Türklerin sosyo-demografik ve kültürel özellikleri, Türkçe ve Hollandaca dil yeterlilikleri, sosyal ve ekonomik yaşamdaki konumları, aile yapısı ve evlilik tercihleri, sosyal iletişim/etkileşim durumları, Türk kültürünü sürdürme ve Hollanda kültürünü benimseme durumları, Türkiye ile ulus-ötesi bağları, kültürel aktarım süreçleri ve yaşadıkları sorunlar ile ilgili alan araştırması sonuçlarına yer verilmiştir.