ŞİDDETE İLİŞKİN TUTUMLAR ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE’YE UYARLAMASININ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI


Ertan Koçak Y.

TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.22, no.4, pp.821-844, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 22 Issue: 4
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.821-844
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

This study was made for determining the validity and reliability of the Turkish ver- sion of the Scale of Attitudes on Violence developed by Velicer, Huckel and Han- sen (1989) and updated by Anderson, Benjamin, Wood and Bonacci (2006). The re- search group of the study consists of 516 undergraduate students, in their first and second year of study, selected from 40 departments of 6 faculties located in Beytepe Campus of Hacettepe University in the academic year 2016-2017. Stratified random sampling method had been used for this study. Since this research was a scale adap- tation study, language validity was a primary concern. After ensuring the language validity, the validity and reliability analyses of the scale had been made. Firstly, the Explanatory Factor Analysis was made to determine the constuct validity of the scale. The KMO was .94 while the chi-square value was 12760 (p <.001) for Barlett sphericity test. The Explanatory Factor Analysis, explained 58.68% of the total vari- ance for eight factors and 51.5% of the total varience for five factors. The total inter- nal consistency coefficient (Cronbach’s Alpha) of the scale was found as .937. As a result of this analsis, the internal consistency of the Scale of Attitudes on Violence was high and the decisions based on this scale would be accurate and reliable.

Keywords: Scale of Attitudes on Violence, university students, confirmatory factor analysis

Bu araştırma Velicer, Huckel ve Hansen (1989) tarafından geliştirilen ve Anderson, Benjamin, Wood ve Bonacci (2006) tarafından güncellenen Şiddete İlişkin Tutum- lar Ölçeği’nin Türkçe versiyonunun geçerliğini ve güvenirliğini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 akademik yılında Hacettepe Üniversitesi’ne bağlı 6 fakültenin 40 bölümde öğrenim gören ve tabakalı rasge- le örnekleme yöntemiyle seçilen birinci ve ikinci sınıf toplam 516 lisans öğrenci- si oluşturmaktadır. Araştırma ölçek uyarlama çalışması olduğu için öncelikli olarak dil geçerliği incelenmiştir. Dil geçerliği sağlandıktan sonra ölçeğin yapı geçerliği ve güvenirlik analizleri yapılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek için önce- likle Açıklayıcı Faktör Analizi yapılmış ve KMO .94 ve Barlett küresellik testi için ki-kare değeri ise 12760 (p< .001) olarak bulunmuştur. Açıklayıcı Faktör Analizi, 8 faktör için toplam varyansın %58.68’sini açıklarken, 5 faktör için toplam varyansın %51.5’ini açıklamıştır. Yapılan güvenilirlik analizi sonucunda iç tutarlılık katsayısı (Cronbach’s Alpha) .937 olarak hesaplanmıştır. Yapılan analizler sonucunda Şiddete İlişkin Tutumlar Ölçeği’nin iç tutarlılığının yüksek ve bu ölçeğe dayalı olarak verile- cek kararların isabetli ve güvenirilir olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Şiddete İlişkin Tutumlar Ölçeği, üniversite öğrencileri, doğru- layıcı faktör analizi