INVESTIGATION OF DIGITAL DIVIDE ACCORDING RELATED TO UNIVERSITY STUDENTS' DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS


Asici T. B., Usluel Y. K.

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.44, pp.73-84, 2013 (SSCI) identifier identifier

Abstract

 

This study is conducted to determine the relationship between the digital divide in ICT access, ICT use and ICT literacy indicators with certain demographic characteristics of university students. Data are obtained by using measurement tools developed by investigators. Study group includes 822 students of preparatory class and first class of a university. Ki-square, t test and variation analysis are used in data analysis. Differences are found in the access, literacy and usage indicators of digital divide of some demographic properties of students as a result of analysis. In access indicator of digital divide there is no meaningful difference with respect to gender, however there is a difference in favour of mother-father's education level. In ICT literacy indicator there is a difference in favour of male students, students having higher education level mother-father. In the point of view of usage indicator; usage of ICT for entertainment purposes have a favourable difference for male students, students having higher education level mother-father; usage of ICT for academic purposes have a favourable difference for female students, students having higher education level mother.

 

Bu çalışma, sayısal uçurumun BİT’e erisim, BİT kullanım ve BİT okuryazarlıgı göstergeleri ile üniversite öğrencilerinin bazı demografik özellikleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen, ölçme araçlarıyla toplanmıştır. Çalışma grubu, bir üniversitenin hazırlık sınıfı ve birinci sınıfına devam eden 822 öğrenciden oluşmaktadır. Verilerin analizinde ki-kare, t testi ve varyans analizi kullanılmıştır. Analiz sonucunda sayısal uçurumun erişim göstergesi açısından cinsiyete göre anlamlı bir farklılık çıkmamış, anne baba eğitim düzeyi yüksek olanlar lehine farklılık olduğu belirlenmiştir. BİT okuryazarlık göstergesi açısından, erkek öğrencilerden anne baba eğitim düzeyi yüksek olan öğrenciler lehine anlamlı farklılık olduğu bulunmuştur. Kullanım amacı göstergesi açısından, BİT’in eğlence amaçlı kullanımında erkek öğrencilerden anne baba eğitim düzeyi yüksek olan öğrenciler lehine anlamlı bir farklılık var iken, BİT’in akademik amaçlı kullanımında kız öğrencilerden anne eğitim düzeyi yüksek olan öğrenciler lehine anlamlı farklılık olduğu bulunmuştur.