Climate Change Awareness and Public Consciousness: The Case of Istanbul


AĞIRALAN E., SADİOĞLU U.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.21, no.2, pp.627-654, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 21 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.627-654
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, primarily it has been researched whether the climate change awareness of citizens residing in Istanbul differs according to marital status, age, gender, educational attainment and welfare level, or not. At the same time, with this study it is aimed to reveal public awareness about climate change in Istanbul. In this study, in which the survey method was used to collect data, as a first step a climate change awareness scale consisting of six questions was developed. As a consequence of the analysis, it has been revealed that while climate change awareness shows a statistically significant difference in terms of gender, it does not show a significant difference according to age, marital status, educational attainment and income level. It has been observed that women in Istanbul have higher awareness of climate change than men. Additionally, some significant issues such as the concept of climate change, its causes and consequences, the recognition of international and local documents and papers, the sources of awareness, and the main responsibility in combating climate change have been revealed. The study will set an example for other provinces in revealing the awareness and public consciousness in combating climate change. In addition, it has been expected that study will provide a guide to local decisionmakers in determining policies and strategies incombating climate change and increasing awareness.
Bu çalışmada, öncelikle İstanbul’da ikamet eden vatandaşların iklim değişikliği farkındalığının medeni durum,yaş, cinsiyet, eğitim seviyesi ve refah düzeyine göre farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. Aynı zamandabu çalışma ile İstanbul’da iklim değişikliği konusundaki kamu bilincinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Verielde etmek için anket tekniği kullanılan bu çalışmada öncelikle altı sorudan oluşan bir iklim değişikliğifarkındalığı ölçeği geliştirilmiştir. Yapılan analizlerle iklim değişikliği farkındalığının cinsiyet açısından istatistikiolarak anlamlı bir farklılık gösterirken; yaş, medeni durum, eğitim seviyesi ve gelir durumuna göre anlamlı birfarklılık göstermediği ortaya çıkmıştır. İstanbul’daki kadınların erkeklere göre iklim değişikliği farkındalıklarınındaha yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca iklim değişikliği kavramı, nedenleri, sonuçları, uluslararası ve yereldoküman ve belgelerin bilinirliği, farkındalık kazanım kaynakları ile iklim değişikliği ile mücadelede esassorumluluğun kime ait olması gerektiği hususlarındaki toplumsal bilinç ortaya konulmuştur. Çalışmanın iklimdeğişikliği ile mücadelede farkındalık durumunun ve toplumsal bilincin ortaya konmasında diğer illere örnekteşkil etmesi beklenmektedir. Ayrıca bu çalışmanın iklim değişikliği ile mücadelede yerel anlamda farkındalıkgeliştirilecek politika ve stratejilerin belirlenmesinde karar mercilerine yol göstermesi beklenmektedir.