The Effects of Transcutaneous Electric Nerve Stimulation (TENS) on Postoperative Edema and Mouth Opening


Özer T.

TAOMS 27th International Scientific Congress, 27 - 30 September 2020, pp.65-66

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Page Numbers: pp.65-66
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: The aim of this study was to compare the effectiveness of TENS therapy, a wide-spread method, and non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) on postoperative edema and the range of mouth opening and to extend the use of TENS, which was limited to dentistry. Material-Method: 40 asymptomatic impacted mandibular third molars in the same position (class-III position-B mesioangular) from 20 patients were extracted. The first surgery was performed on the right side, and data were collected for the TENS group using the TENS device in the postoperative period. After 30 days, the teeth on the left side were extracted, and NSAIDs were prescribed postoperatively and MED group data were obtained. Data on range of mouth opening were recorded by measuring the interincisal distance before the surgery and on the postoperative days 2 and 7 with a ruler. Edema was calculated by the arithmetic average of the measurements from certain anatomical points at the same periods. TENS devices were set at a frequency of 80Hz, and a pulse duration of 180ms in normal mode. Results: There was no statistically significant difference between the groups regarding postoperative edema in both periods(p>0.05). The range of mouth opening in the TENS group was found to be statistically higher than the MED group(p<0.05) on the postoperative day-2; however, no statistically significant difference was found between the groups regarding the results of the postoperative day- 7(p>0.05). Conclusion: This study showed the positive effects of TENS, which is commonly used due to its pain- relieving efficacy on postoperative edema and mouth opening.

Keywords: edema, mouth opening, oral surgery, transcutaneous electric nerve stimulation

Amaç: Bu çalışmanın amacı, kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşan ve pek çok alanda kullanılan TENS tedavisi ile non-steroid antiinflamatuar ilaçların (NSAI) postoperatif ödem ve ağız açıklığı açısından etkinliğini karşılaştırmaktır. Aynı zamanda bu çalışma ile diş hekimliğinde kullanımı kısıtlı kalmış olan TENS tedavisinin yaygınlaştırılmasına olanak sağlanmaktadır. Gereç-Yöntem: 20 hastada, aynı pozisyonda bulunan (meziyoanguler, sınıf 3, pozisyon B) asemptomatik 40 gömülü mandibular yirmi yaş dişinin çekimi yapıldı. İlk cerrahi işlem, her hastanın sağ tarafında yapıldı ve postoperatif TENS cihazı kullanılarak TENS grubu için veriler elde edildi. 30 gün aradan sonra sol tarafta bulunan gömülü dişin çekimi yapıldı ve postoperatif NSAI reçete edilerek MED grubu verileri elde edildi. Ağız açıklığı verileri, interinsizal mesafenin her cerrahi işlem öncesinde ve postoperatif 2. ve 7. günlerde bir cetvel yardımı ile ölçülmesiyle kaydedildi. Ödem verileri ise yine aynı zaman periyotlarında belirli anatomik noktalardan yapılan ölçümlerin aritmetik ortalaması alınarak hesaplandı. TENS grubu için hastaya taşınabilir TENS cihazı normal modda 80hz frekansta, 180Msn atım süresinde ayarlanarak kullanımı gösterilip teslim edildi. Günlük cihaz kullanım süreleri kayıt altına alındı.Bulgular: Her iki zaman periyodunda da gruplar arasında postoperatif ödem açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0.05). Postoperatif 2.günde TENS grubunda yapılan ağız açıklığı ölçümleri, MED grubuna göre istatistiksel olarak daha fazla bulunurken(p<0.05), postoperatif 7.gün sonuçlarında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamamıştır(p>0.05). Sonuç: Bu çalışmada, son yıllarda ağrı kesici etkinliğinden dolayı sıklıkla kullanılmakta olan TENS’in postoperatif ödem ile ağız açıklığı üzerinde de olumlu etkilerine yönelik veriler elde edilmiş olup; oral cerrahide postoperatif dönemde kullanılan NSAI ilaçlara iyi bir alternatif olabileceği gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: ödem, ağız açıklığı, oral cerrahi, transkutanöz elektrik sinir stimulasyonu