Analysis of the position of the health subject in high school curriculum


Sütçü E., Yılmaz M.

Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi (Online), vol.6, no.1, pp.200-219, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Researching the effectiveness of training programs is essential for a high quality health education. The aim of this research is to analyze the position of the health subject in the "Health Knowledge and Traffic Culture" and "Biology" lessons in high school curriculum. In this qualitative study, in order to assess the position of the health subject in high school curriculum, document analysis has been used. This content analysis includes 9th grade "Health and Traffic Culture" and 9, 10, 11 and 12th grade Biology curricula. There are 67 learning outcomes in the "Health Knowledge and Traffic Culture" curriculum and 34 learning outcomes in the Biology curriculum. According to the content analysis, the themes discovered in these curricula are related to the themes "sustaining health" and "degrading health". Students only encounter health related subjects in 9th and 10th grade. In the following years, students that don't opt in for Biology classes graduate high school without completing their health learning outcomes. The subject of a pandemic and contagious diseases that is very significant is not mentioned in either of the curricula. In the "First Aid Fundamentals" unit in the "Health Knowledge and Traffic Culture" curriculum, there are a great number of essential and detailed learning outcomes, on the contrary, the "Adolescence" unit that is more related to the students' ages only has one outcome. According to the results of the content analysis, the coverage of the health subjects in the curricula specifically focuses on the "degrading health" theme.
Nitelikli bir sağlık eğitimi için uygulanan öğretim programlarının etkisi ve gücünün araştırılması önem taşımaktadır. Bu araştırmanın amacı, ortaöğretimde sağlık konusunun “sağlık bilgisi ve trafik kültürü” ile “biyoloji” dersleri öğretim programlarındaki yerinin incelenmesidir. Nitel yöntemin kullanıldığı çalışmada, sağlık konusunun ortaöğretim öğretim programlarındaki yerini tespit etmek için dokuman incelemesi yapılmıştır. Analiz yöntemi olarak içerik analizi kullanılan çalışmada, dokümanlar olarak ortaöğretim 9. sınıflarda okutulan sağlık bilgisi ve trafik kültürü ve 9, 10, 11, 12. sınıflarda okutulan biyoloji dersleri öğretim programları incelenmiştir. Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü dersinin öğretim programında 67, biyoloji dersinde ise toplam 34 kazanım bulunmaktadır. İçerik analizine göre, öğretim programlarında tespit edilen alt temalar, “sağlığı sürdürme” ve “sağlığı kaybetme” temaları ile ilişkilendirilmiştir. Öğrenciler, sağlıkla ilgili konularla sadece 9 ve 10. sınıfta karşılaşmakta, sonraki yıllarda biyoloji dersini seçmeyenler sağlıkla ilgili kazanımların tamamına ulaşamadan ortaöğretimden mezun olmaktadırlar. Ayrıca, çok önemli bir konu olan salgın hastalıklarla ilgili pandemi kavramına her iki öğretim programında yer verilmemektedir. “Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü” dersinin öğretim programının kazanımlarında “İlk Yardımla İlgili Temel Bilgiler” ünitesinde çok sayıda ve ayrıntılı kazanımlar olmasına rağmen, öğrencilerin yaş dönemine ilişkin “Ergenlik” ünitesi sadece bir kazanım içermektedir. İçerik analizi sonuçlarına göre ise, öğretim programlarında sağlık konuları özellikle “sağlığı kaybetme” teması etrafında çok yoğun olarak ele alınmaktadır.