Distance learning in audiology during COVID-19 pandemic: Students’ opinions on virtual internship


Koska B., Dinçer D'alessandro H., Batuk M., Sennaroğlu G.

Turkish Journal of Audiology and Hearing Research, vol.4, no.1, pp.18-24, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Distance learning in audiology during COVID-19 pandemic: Students’ opinions on virtual internship Objective: Present study aimed to investigate Audiology students’ opinions about virtual internship who used the virtual audiometer program during their summer internship. Materials and Methods: Fifty-four students of Audiology (mean age=23±5years) from Hacettepe University participated in the study. Data were collected using a questionnaire about the effects of the virtual internship on self-efficacy, knowledge and skills acquisition. Results: Despite being anxious (61.1%), students’ knowledge, skills (72.2%) and quality of work (59.3%) improved significantly with the use of virtual audiometer. Most students stated that the program did not have a positive effect on the ability to interact with patients (79.6%). However, they could use the virtual audiometer independently (68.5%) and confidently (63%) and measure the air- (94.4%) and bone-conduction (90.7%) thresholds. Conclusion: Students’ opinions about the use of virtual internship indicated that this alternative approach may support the reinforcement of clinical skills, despite having limitations of interactions with patients

Amaç: COVID-19 pandemisi nedeniyle klinik stajlarda alternatif yöntemlere ihtiyaç duyulmuştur. Bu çalışmada, yaz stajında sanal odyometre programını kullanmış olan Hacettepe Üniversitesi Odyoloji Bölümü öğrencilerinin sanal staj hakkındaki görüşlerinin araştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya Hacettepe Üniversitesinde Odyoloji lisans eğitimi alan 54 öğrenci katılmıştır (ortalama=23±5yaş). Verilere sanal staj uygulamasının özyeterlilik, bilgi ve beceri kazanımları üzerindeki etkilerine yönelik görüşlerin değerlendirildiği bir soru formu aracılığıyla ulaşılmıştır. Bulgular: Kaygı duymalarına rağmen (%61.1), öğrencilerin sanal odyometre ile bilgi ve becerilerini geliştirdiği (%72.2), çalışma kalitesini arttırdığı (%59.3) ve uygulamaları bağımsız bir şekilde gerçekleştirebildikleri (%68.5) bulunmuştur. Öğrencilerin çoğunluğu programın hasta ile iletişim kurma becerileri üzerinde olumlu katkısı olmadığını belirtmiştir (%79.6). Ancak, öğrencilerin sanal odyometreyi kendilerinden emin şekilde kullanabildikleri (%63); hava (%94.4) ve kemik yolu (%90.7) işitme eşiklerini belirleyebildikleri gözlenmiştir. Sonuç: Hasta ile etkileşim açısından yetersiz bulunmasına rağmen, öğrenci görüşleri alternatif bir yöntem olarak sanal staj uygulamasının klinik becerileri pekiştirmeyi destekleyebileceğine işaret etmektedir