Uzman Bakış Açısından Tele-Sağlık Süreci


Saral D., Olçay S.

30. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Bursa, Turkey, 16 - 18 October 2020, pp.56-57

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.56-57
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Uzman Bakış Açısından Tele-Sağlık Süreci

 

Arş. Gör. Dinçer SARAL, Doç. Dr. Seray OLÇAY

 

Dünya Sağlık Örgütü’nün Mart 2020’de ilan ettiği pandemi tüm dünyada eğitim gibi tüm yaşam alanlarını etkilemiş, eğitime erişim konusunda özel gereksinimli öğrenciler bu durumdan olumsuz etkilenenler arasında ilk sıralarda yer almıştır. Uzaktan eğitimden yeterince yararlanamayan bu öğrenciler için çevreyi, özellikle de aileleri, güçlendirmek zorunlu bir hal almış, ebeveynler anne-baba rollerinin yanı sıra öğretmen rolünü de üstlenmişlerdir. Böylece özel eğitim sürecinde zaten önemli olan aile merkezli uygulamalar pandemi süreci ile birlikte bir zorunluluk haline gelmiştir. Aileleri desteklemede pek çok farklı yaklaşım ve uygulama olmakla birlikte günümüz koşulları yüz yüze olmayan uygulamaları ön plana çıkarmaktadır. Bu uygulamalardan biri ise geçmişten bu yana kullanılagelen ve son yıllarda özel gereksinimli bireye sahip aileleri desteklemek amacıyla sıklıkla başvurulan tele-sağlıktır. Alanyazında tele-sağlık uygulamalarının olumlu özellikleri, etkililiği, sınırlılıkları, karşılaşılabilecek olası sorunlar, çözüm önerileri ve etkili bir tele-sağlık uygulamasının temel bileşenlerine yönelik uzman görüş ve önerilerini belirlemeye odaklanan araştırmalar yer almaktadır. Ancak, alanyazında ailelere sunulan tele-sağlık uygulaması sürecinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm yollarına ilişkin uzman deneyimlerinin incelendiği yalnızca bir araştırmanın yürütüldüğü görülmektedir. Pandemi sürecinde daha fazla kullanılması beklenen ailelere yönelik tele-sağlık uygulamalarına ilişkin uzmanların görüş ve önerilerinin belirlenmesinin, ileri araştırmalara ve uzmanlara uygulamanın etkili bir şekilde tasarlanabilmesi ve sunulmasında rehberlik ederek uygulamaların başarıya ulaşmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu noktalardan hareketle, bu araştırmada uzaktan eğitim ve koçluk uygulamalarına ilişkin araştırma ve uygulama deneyimi olan uzmanların tele-sağlık uygulamalarının özel gereksinimli çocuğa sahip ailelere etkili bir şekilde sunulabilmesi için dikkat edilmesi gereken noktalara, uyulması gereken etik ilkelere, ortaya çıkabilecek olası sorunlara ve bu sorunların çözüm yollarına yönelik görüş ve önerilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması olarak tasarlanan araştırmanın verileri uzaktan görüşmelerle, araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı-yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanarak analiz edilecektir. Elde edilen veriler, konuya ilişkin yürütülen önceki araştırmaların sonuçları çerçevesinde tartışılacaktır.

Anahtar kelimeler: özel eğitim, tele-sağlık, uzaktan eğitim, koçluk, nitel araştırma